Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevkom na starostlivosť o dieťa prispieva štát rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov potrebných na starostlivosť. Po splnení podmienok má nárok na príspevok aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva: 

Dieťaťom sa na účely poberania príspevku na starostlivosť rozumie:

Oprávnená osoba:

Podmienky na vznik nároku:

Nárok vzniká na každé dieťa oprávnenej osoby, ak nie sú naplnené dôvody, kedy nárok na príspevok nevzniká. 

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká: 

Podanie žiadosti 

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa podáva oprávnená osoba písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Oprávnená osoba je povinná preukázať najmä: 

Výška príspevku

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je:

Táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.