Daňový bonus

Daňovým bonusom je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti vyplatená daňovníkovi. 

Kto má nárok?

Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Oprávnená osoba: 

Osoba odvádzajúca daň z príjmov (daňovník) 

Vyživované dieťa:

Nezaopatrené dieťa

Podmienky

Koľko?

Výška daňového bonusu od 1. 1. 2020 je mesačne 22,72 € na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, na dieťa do 6 rokov veku je výška daňového bonusu 45,46 . O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. 

Podmienky pri uplatnení nároku: