Daňový bonus

Daňovým bonusom je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti vyplatená daňovníkovi. Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Oprávnená osoba 

Oprávnenou osobou na uplatnenie daňového bonusu je osoba odvádzajúca daň z príjmov (daňovník) 

Vyživované dieťa:

Nezaopatrené dieťa:

Podmienky

Výška daňového bonusu

Výška daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti je od 1. 1. 2022:

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. Viac na stránkach Finančnej správy tu.

Podmienky pri uplatnení nároku: