Daňový bonus

Daňovým bonusom je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti vyplatená daňovníkovi. Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Oprávnená osoba 

Oprávnenou osobou na uplatnenie daňového bonusu je osoba odvádzajúca daň z príjmov (daňovník) 

Vyživované dieťa:

Nezaopatrené dieťa:

Podmienky

Výška daňového bonusu

Výška daňového bonusu je od 1. 1. 2021 23,22 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška daňového bonusu na dieťa do šiestich rokov veku je 46,44 . O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. 

Podmienky pri uplatnení nároku: