Životné minimum

Životné minimum je základným faktorom pre poskytovanie podpory v systéme sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje:

* Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Upravené sumy životného minima ustanovuje každoročne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jeho úplné znenie býva zverejnené v Zbierke zákonov SR.

Započítavanie príjmov

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú:

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú: