Dávka v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti je dávkou sociálneho poistenia – poistenia v nezamestnanosti. Poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, ak splní podmienky na výplatu dávky v nezamestnanosti, táto jej bude poskytnutá z poistenia v nezamestnanosti. Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.  

 

Podmienky vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti sú rovnaké pre všetkých žiadateľov o dávku, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a druh pobytu.

Podmienky, ktoré musíte splniť na to, aby Vám vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti:

  1. pobyt na území SR;
  1. prihlásenie do zoznamu uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného podľa miesta pobytu. Vyplňte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  1. poistenie v Sociálnej poisťovni počas zákonom stanovenej doby pred vznikom nároku na dávku - prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia, buď ako povinne poistená osoba (v zásade každý zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá podniká na Slovensku dlhšie ako 1 rok) alebo ako dobrovoľne poistená osoba (na základe prihlásenia sa cudzinca s trvalým alebo prechodným pobytom na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, pričom sa zároveň musí dobrovoľne poistiť aj nemocensky a dôchodkovo);
  1. doba Vášho poistenia musí byť:

najmenej dva roky za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie nezamestnaných (rok = 365 dní poistenia), pričom išlo o poistenie v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Do obdobia poistenia sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Do doby poistenie v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie platenia poistenia, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku.

Doba vyplácania dávky v nezamestnanosti (tzv. podporné obdobie):

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca od zaradenia do evidencie nezamestnaných.

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca do uplynutia podporného obdobia alebo vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie (napr. vznik pracovného pomeru, vznik oprávnenia SZČO, zistenie nespolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny)

Výška dávky v nezamestnanosti:

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (napr. 50 % príjmu plynúceho zo zárobkovej činnosti).

Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúcim obdobím je obdobie dvoch rokov pred dňom vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti.

Uplatnenie nároku:

Nárok na dávku v nezamestnanosti si môžete uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta Vášho pobytu. V sociálnej poisťovni predložíte písomné oznámenie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie (vydá Vám ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a tlačivo žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Viac informácií a fromuláre nájdete na stánke www.socpoist.sk.

Dôležité upozornenie:

Dávku v nezamestnanosti nie je možné vyplácať (exportovať) do zahraničia. Preto v prípade cudzincov s udeleným prechodným pobytom, ktorý je vždy účelovo viazaný, je poistenie v nezamestnanosti často bezvýznamné. Podmienkou vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti je ukončenie zamestnania, prípadne podnikateľskej činnosti a následné zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Praktické poberanie dávky je však často nereálne, keďže skončením zamestnania, podnikateľskej činnosti, prípadne osobitnej činnosti zanikne účel pobytu, čo má za následok zrušenie prechodného pobytu cudzinca v SR a nutnosť jeho vycestovania.