MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Sociálne poistenie Materská dávka

Materská dávka

Materská dávka je dávkou sociálneho poistenia – nemocenského poistenia, v ktorom poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, ak splní podmienky na výplatu materskej dávky, táto jej bude poskytnutá. Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad zníženia alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.  

Podmienky vzniku nároku na materskú dávku sú rovnaké pre všetkých žiadateľov o dávku, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a druh pobytu.

Podmienky, na vznik nároku na materskú dávku:

 1. pobyt na území SR
 1. tehotenstvo alebo sa starostlivosť o narodené dieťa, alebo prevzatie dieťa do starostlivosti a starostlivosť oň (napr. otec dieťaťa, ak matka zomrela, al. otec dieťaťa po dohode s matkou al. manželka otca dieťaťa, ak matka zomrela – tzv. iný poistenec)
 1. nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni - prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia, buď ako povinne nemocensky poistená osoba, ktorou je v zásade skoro každý zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem presiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku sumu rovnajúcu sa 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2018 predstavovala táto suma 5724 EUR, t.z. 12 x minimálny vymeriavací základ 477 EUR) alebo ako dobrovoľne poistená osoba, na základe prihlásenia sa cudzinca staršieho ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR na dobrovoľné nemocenské poistenie, pričom zároveň musí byť dobrovoľne poistený aj dôchodkovo a nesmie mať priznaný starobný alebo invalidný dôchodok, alebo na základe prihlásenia sa SZČO s trvalým alebo prechodným pobytom v SR na dobrovoľné poistenie, ak je zároveň dôchodkovo poistená. Podmienka nemocenského poistenia sa považuje za splnenú aj v prípade, že sa žiadateľ nachádza v ochrannej lehote 8 mesiacov od zániku nemocenského poistenia, ak nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva.
 1. doba poistenia - musí byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom/prevzatím dieťaťa do starostlivosti

Do obdobia poistenia sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Doba nároku na vyplácanie materskej dávky:

V prípade matky dieťaťa:

 • 34 týždňov, alebo
 • 37 týždňov – ak je osamelá, alebo
 • 43 týždňov - ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará.

 V prípade iného poistenca (pozri vyššie):

 • 28 týždňov – od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, alebo
 • 31 týždňov – aj je osamelý, alebo
 • 37 týždňov - ak prevzal do starostlivosti zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará.

Nárok na dávku v prípade iného poistenca je najdlhšie do 3 rokov veku dieťaťa.

Dávka sa vypláca od vzniku nároku na materské.

V prípade matky dieťaťa:            

 • 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, alebo
 • najskôr 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, alebo
 • odo dňa pôrodu, ak nastal skôr.

V prípade iného poistenca

 • od prevzatia dieťaťa do starostlivosti.

Materské sa vypláca po dobu 34 (resp. 37 alebo 43 týždňov) odo dňa vzniku nároku na materské, aj v prípade, keď sa vyplácalo menej ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu alebo sa nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár. Ak sa materské vyplácalo menej ako 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu z iného dôvodu, ako z toho, že pôrod nastal skôr, ako určil lekár, bude sa vyplácať len do uplynutia 28 (resp. 31 alebo 37) týždňov odo dňa pôrodu.

 Výška materskej dávky:

 • 75 % denného vymeriavacieho základu (príp. pravdepodobného vymeriavacieho základu).

Výšku sumy materskej dávky určí Sociálna poisťovňa na základe pomerne komplikovaného výpočtu. V zásade však mesačná výška dávky predstavuje približne 75% mzdy, resp. 75% sumy, z ktorej poistenec odvádzal poistné na nemocenské poistenie.

Uplatnenie nároku:

Žiadosť o materské podáte na mieste príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na úradnom tlačive, ktoré Vám vystaví lekár, prípadne pobočka Sociálnej poisťovne. Formulár žiadosti musí potvrdiť aj Váš zamestnávateľ, ak ste zamestnaná.

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908                     (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Sociálne poistenie Materská dávka