Materská dávka

Materská dávka je dávkou sociálneho poistenia – nemocenského poistenia, v ktorom poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, ak splní podmienky na výplatu materskej dávky, táto jej bude poskytnutá. Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad zníženia alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.  

Podmienky vzniku nároku na materskú dávku sú rovnaké pre všetkých žiadateľov o dávku, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a druh pobytu.

Podmienky, na vznik nároku na materskú dávku:

  1. pobyt na území SR
  1. tehotenstvo alebo sa starostlivosť o narodené dieťa, alebo prevzatie dieťa do starostlivosti a starostlivosť oň (napr. otec dieťaťa, ak matka zomrela, al. otec dieťaťa po dohode s matkou al. manželka otca dieťaťa, ak matka zomrela – tzv. iný poistenec)
  1. nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni - prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia, buď ako povinne nemocensky poistená osoba, ktorou je v zásade skoro každý zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem presiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku sumu rovnajúcu sa 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2018 predstavovala táto suma 5724 EUR, t.z. 12 x minimálny vymeriavací základ 477 EUR) alebo ako dobrovoľne poistená osoba, na základe prihlásenia sa cudzinca staršieho ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR na dobrovoľné nemocenské poistenie, pričom zároveň musí byť dobrovoľne poistený aj dôchodkovo a nesmie mať priznaný starobný alebo invalidný dôchodok, alebo na základe prihlásenia sa SZČO s trvalým alebo prechodným pobytom v SR na dobrovoľné poistenie, ak je zároveň dôchodkovo poistená. Podmienka nemocenského poistenia sa považuje za splnenú aj v prípade, že sa žiadateľ nachádza v ochrannej lehote 8 mesiacov od zániku nemocenského poistenia, ak nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva.
  1. doba poistenia - musí byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom/prevzatím dieťaťa do starostlivosti

Do obdobia poistenia sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Doba nároku na vyplácanie materskej dávky:

V prípade matky dieťaťa:

 V prípade iného poistenca (pozri vyššie):

Nárok na dávku v prípade iného poistenca je najdlhšie do 3 rokov veku dieťaťa.

Dávka sa vypláca od vzniku nároku na materské.

V prípade matky dieťaťa:            

V prípade iného poistenca

Materské sa vypláca po dobu 34 (resp. 37 alebo 43 týždňov) odo dňa vzniku nároku na materské, aj v prípade, keď sa vyplácalo menej ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu alebo sa nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár. Ak sa materské vyplácalo menej ako 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu z iného dôvodu, ako z toho, že pôrod nastal skôr, ako určil lekár, bude sa vyplácať len do uplynutia 28 (resp. 31 alebo 37) týždňov odo dňa pôrodu.

 Výška materskej dávky:

Výšku sumy materskej dávky určí Sociálna poisťovňa na základe pomerne komplikovaného výpočtu. V zásade však mesačná výška dávky predstavuje približne 75% mzdy, resp. 75% sumy, z ktorej poistenec odvádzal poistné na nemocenské poistenie.

Uplatnenie nároku:

Žiadosť o materské podáte na mieste príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na úradnom tlačive, ktoré Vám vystaví lekár, prípadne pobočka Sociálnej poisťovne. Formulár žiadosti musí potvrdiť aj Váš zamestnávateľ, ak ste zamestnaná.