Materské

Materské je dávkou sociálneho poistenia – nemocenského poistenia, v ktorom poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, ak splní podmienky na výplatu materského, táto jej bude poskytnutá. Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad zníženia alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.  

Podmienky vzniku nároku na materské sú rovnaké pre všetkých žiadateľov o dávku, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a druh pobytu.

Podmienky na vznik nároku na materské:

  1. tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, alebo prevzatie dieťaťa do starostlivosti a starostlivosť oň (napr. otec dieťaťa, ak matka zomrela, al. otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok, al. manželka otca dieťaťa, ak matka zomrela – tzv. iný poistenec)
  2. nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni - prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia
  3. doba poistenia - musí byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom/prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Do obdobia poistenia sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Doba nároku na vyplácanie materského:

V prípade matky dieťaťa:

 V prípade iného poistenca (pozri vyššie):

Nárok na dávku v prípade iného poistenca je najdlhšie do 3 rokov veku dieťaťa.

Dávka sa vypláca od vzniku nároku na materské.

V prípade matky dieťaťa:            

V prípade iného poistenca

Výška materského

Výšku sumy materskej dávky určí Sociálna poisťovňa na základe pomerne komplikovaného výpočtu. V zásade však mesačná výška dávky predstavuje približne 75% hrubej mzdy, resp. 75% sumy, z ktorej poistenec odvádzal poistné na nemocenské poistenie.

Uplatnenie nároku

Žiadosť o materské podáte na mieste príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na úradnom tlačive, ktoré Vám vystaví lekár, prípadne pobočka Sociálnej poisťovne. Formulár žiadosti musí potvrdiť aj Váš zamestnávateľ, ak ste zamestnaná.

Viac informácií o materskom nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne tu.