Materské

Materské je dávkou sociálneho poistenia – nemocenského poistenia, v ktorom poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, ak splní podmienky na výplatu materského, táto jej bude poskytnutá. Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad zníženia alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.  

Podmienky vzniku nároku na materské sú rovnaké pre všetkých žiadateľov o dávku, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a druh pobytu.

Podmienky, na vznik nároku na materské:

  1. pobyt na území SR
  2. tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, alebo prevzatie dieťaťa do starostlivosti a starostlivosť oň (napr. otec dieťaťa, ak matka zomrela, al. otec dieťaťa po dohode s matkou al. manželka otca dieťaťa, ak matka zomrela – tzv. iný poistenec)
  3. nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni - prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia
  4. doba poistenia - musí byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom/prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Do obdobia poistenia sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Doba nároku na vyplácanie materského:

V prípade matky dieťaťa:

 V prípade iného poistenca (pozri vyššie):

Nárok na dávku v prípade iného poistenca je najdlhšie do 3 rokov veku dieťaťa.

Dávka sa vypláca od vzniku nároku na materské.

V prípade matky dieťaťa:            

V prípade iného poistenca

Výška materského

Výšku sumy materskej dávky určí Sociálna poisťovňa na základe pomerne komplikovaného výpočtu. V zásade však mesačná výška dávky predstavuje približne 75% hrubej mzdy, resp. 75% sumy, z ktorej poistenec odvádzal poistné na nemocenské poistenie.

Uplatnenie nároku

Žiadosť o materské podáte na mieste príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na úradnom tlačive, ktoré Vám vystaví lekár, prípadne pobočka Sociálnej poisťovne. Formulár žiadosti musí potvrdiť aj Váš zamestnávateľ, ak ste zamestnaná.