Tehotenské

Tehotenské je dávkou sociálneho poistenia – nemocenského poistenia, v rámci ktorého poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, že splní podmienky na výplatu tehotenského, táto dávka jej bude poskytnutá. Účelom tehotenského je zabezpečiť oprávnenej osobe príjem, ktorý slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

POZOR: Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. 

Podmienky vzniku nároku na tehotenské sú rovnaké pre všetky žiadateľky o dávku, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a druh pobytu.

Podmienky na vznik nároku na tehotenské:

  1. tehotenstvo, ktoré nebolo ukončené k začiatku 27. týždňa pred očakávaným pôrodom (t.j. začiatok 13. týždňa tehotenstva)
  2. nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni - prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia
  3. doba poistenia - musí byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným pôrodom (t.j. pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva). Do obdobia poistenia sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Doba nároku na vyplácanie tehotenského:

Dávka sa vypláca od vzniku nároku na tehotenské.

Výška tehotenského

Tehotenské v roku 2022 na kalendárny deň predstavuje:

Uplatnenie nároku

Žiadosť o tehotenské sa podáva na miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na úradnom tlačive, ktoré Vám vystaví lekár. Pred odoslaním ste povinná vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenky“, ktoré sa nachádza na druhej strane tlačiva. Žiadosť môžete podať taktiež prostredníctvom e-formulára dostupného na stránkach Sociálnej poisťovne (videonávod tu).

Po skončení tehotenstva Vám lekár vystaví Potvrdenie o skončení tehotenstva, ktoré predložíte na miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá Vám dávku vypláca.

Viac informácií o materskom nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne

Tehotenské štipendium sa môže poskytnúť tehotnej študentke s trvalým pobytom na území SR, ktorá nemá nárok na výplatu tehotenského. Slúži najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Nie je dávkou sociálneho poistenia, poskytuje sa na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Viac informácií nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR