Vzdelávanie na Slovensku

Podľa článku 42 Ústavy SR má každý právo na vzdelanie, pričom podrobnosti ustanovujú osobitné predpisy.

Základným právnym predpisom upravujúcim vzdelávanie v SR je zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Občania SR majú podľa tohto zákona právo na bezplatné vzdelanie na štátnych základných a stredných školách. Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu.

Vzdelávanie detí

Deťom cudzincov s udeleným pobytom na území Slovenskej republiky, žiadateľov o azyl a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky, to znamená, že na štátnych (nie súkromných a cirkevných) školách môžu študovať zadarmo a zadarmo sa im požičiava aj základná učebná literatúra. Na odstránenie jazykových bariér na základných školách a stredných školách sa pre deti cudzincov organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka. Sústavu základných a stredných škôl tvorí základná škola, základná škola s materskou školou, učilište, stredné odborné učilište, gymnázium, stredná odborná škola a špeciálne školy.

Na Slovensku je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak zákon neustanovuje inak. Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Vzdelávanie detí cudzincov upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a konkrétne paragraf 146.

Vzdelávanie dospelých

Ústava Slovenskej republiky priznáva cudzincom okrem iného aj práva týkajúce sa vzdelávania. Podľa článku 33 Ústavy nesmie byť nikomu na ujmu príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine. Táto zásada sa odzrkadľuje aj v právnych predpisoch upravujúcich vzdelávanie a platí aj pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu.

V nadväznosti na článok 34 sa občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanoveným zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na vzdelanie v ich jazyku.

Osobitne dôležitou oblasťou je uznávanie dokladov o vzdelaní, ktorú upravuje zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.

Relevantné predpisy

Zaujímavý dokument
Smernica Rady 2004/114/ES o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby:

Smernica Rady 2004/114/ES (vzdelávanie)