Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať finančný príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz.

Predpokladom a jednou z podmienok udelenia príspevku je, že Vám kurz môže pomôcť pri hľadaní novej práce alebo zlepšiť Vaše postavenie v súčasnom zamestnaní či podnikaní. 

Príspevok je možné využiť na vzdelávacie kurzy (ako napríklad účtovnícky kurz, kurz práce s PC a pod.) alebo rekvalifikačné kurzy (ako napríklad kadernícky kurz, kozmetický kurz, atď.). Môže ísť aj o online kurz, za predpokladu, že Vám vzdelávacia agentúra ku kurzu vystaví certifikát a faktúru.

O finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz (ďalej len „príspevok“) môžu žiadať občania krajín mimo Európskej Únie / EHP, ktorí majú vek minimálne 18 rokov a sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu na Slovensku, s výnimkou prechodného pobytu za účelom štúdia, pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ a osôb s medzinárodnoprávnou ochranou alebo azylom.

*** O finančný príspevok na kurz môžu požiadať aj žiadatelia o dočasné útočisko a osoby s udeleným dočasným útočiskom na Slovensku ("odídenci"), s výnimkou odídencov evidovaných v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR. ***

*** Upozornenie: v rámci aktuálneho projektu IOM MIC je možné podporiť len kurzy, ktoré končia najneskôr k 30.9.2022. Ďakujeme za pochopenie. ***

Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok by mala trvať minimálne po dobu šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti Migračným informačným centrom IOM a počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť. Pokiaľ žiadate o finančný príspevok na kurz, mali by ste ovládať slovenský jazyk alebo iný jazyk, v ktorom sa bude kurz konať, na takej úrovni, aby ste zvládli jeho úspešné absolvovanie.

Vyplnenú žiadosť o príspevok treba poslať minimálne tri týždne pred dátumom začiatku kurzu. O schválení žiadosti o príspevok na kurz rozhoduje komisia do 10 pracovných dní od dátumu prijatia kompletnej žiadosti. Finančný príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej dokumentácie. Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok.

V prípade, ak žiadateľ uhradil alebo nastúpil na kurz skôr, ako bola uzavretá zmluva o finančnom príspevku, nebude možné poskytnúť príspevok na daný kurz.

Postup na požiadanie o finančný príspevok na kurz:

Krok 1: Hľadanie kurzu

Krok 2: Vyplnenie a zaslanie formuláru žiadosti o príspevok

Krok 3: Doplnenie informácií k žiadosti

Krok 4: Vyhodnotenie žiadosti

Krok 5: Zmluva o príspevku na kurz

Krok 6: Absolvovanie kurzu

Krok 7: Vyúčtovanie príspevku

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na mic(zav)iom.int alebo na 0850 211 478.