MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Finančný príspevok na uznanie zahraničného vzdelania pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny

Finančný príspevok na uznanie zahraničného vzdelania pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny

Migračné informačné centrum IOM Slovensko poskytuje možnosť požiadať o finančný príspevok na uznanie zahraničného vzdelania pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny. Tento projekt je financovaný z fondu USA – Výbor pre populáciu utečencov a migráciu.

Oprávnení žiadatelia:

 • zdravotnícki pracovníci z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.

Typy príspevkov:  

 1. a) Príspevok na uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR(ďalej len „Príspevok A“)  - určený pre žiadateľa, ktorý uznanie ukončeného vzdelania zo zahraničia potrebuje na výkon regulovaného povolania, teda povolania, odbornej činnosti alebo skupiny odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem kvalifikačného predpokladu, ktorý je príliš všeobecný (vyjadrený len stupňom vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo príliš širokou skupinou nesúvisiacich študijných odborov). 
 2. b) Príspevok na uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničiaza účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely, s výnimkou uznávania na výkon regulovaných povolaní(ďalej len „Príspevok B“)  - určený pre žiadateľa, ktorý uznanie ukončeného vzdelania zo zahraničia potrebuje za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely, s výnimkou uznávania na výkon regulovaných povolaní. 
 3. c) Príspevok na náklady spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia a/alebo s vykonaním doplňujúcej skúšky na uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov (ďalej len „Príspevok C“- určený pre žiadateľa, ktorý je, okrem uznania dokladu o vzdelaní získaného na území nečlenského štátu, povinný vykonať doplňujúcu skúšku na vysokej škole (podľa ustanovenia § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov), ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí žiadateľa o uznanie ukončeného zdravotníckeho vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného zdravotníckeho povolania v SR (vzťahuje sa na všetky zdravotnícke povolania). 

Postup pri podaní Žiadosti o finančný príspevok na uznanie zahraničného vzdelania (ďalej len „žiadosť“):  

Krok 1: Uznanie zahraničného vzdelania 

 • Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV); 
 • Postup pre podanie žiadosti ako aj formuláre žiadostí o uznanie zahraničného vzdelania nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; 
 • V prípade, že nenájdete potrebné informácie na vyššie uvedenej stránke ministerstva, môžete sa emailom alebo telefonicky obrátiť priamo na Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).  

Krok 2: Vyplnenie a zaslanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia 

 Krok 3: Doplnenie informácií k žiadosti 

 • Ak Vaša žiadosť spĺňa základné podmienky, spracujeme ju a  v  prípade potreby si vyžiadame doplnenie dodatočných informácií alebo dokumentácie. 

Krok 4: Vyhodnotenie žiadosti  

 • Ak bude Vaša žiadosť kompletná, posúdi ju Komisia Migračného informačného centra (ďalej len „Komisia MIC““). O jej rozhodnutí Vás budeme informovať do 10 pracovných dní od zaslania Vašej žiadosti.  
 • Do rozhodovacieho procesu o pridelenie finančného príspevku budú zaradené všetky žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky a pri ktorých bol ukončený konzultačný proces. 
 • Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok.  

Krok 5: Zmluva o finančnom príspevku na uznanie vzdelania zo zahraničia 

 • Ak Vám bol schválený finančný príspevok na uznanie zahraničného vzdelania, podpíšete s IOM Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uznanie zahraničného vzdelania. 
 • Finančný príspevok je vyplácaný spätne, po predložení potrebnej dokumentácie. 

Dôležitá informácia!!!

V prípade finančného príspevku na uznanie zahraničného vzdelania, medzi oprávnené výdavky nepatrí poplatok za sprostredkovanie služby. To, znamená, že ak si klient nevybavuje proces uznania zahraničného vzdelania sám, ale prostredníctvom agentúry a tá okrem poplatkov súvisiacich so samotným uznaním vzdelania (napr. poplatok za preklad, kolky a pod.), účtuje klientovi aj za svoje sprostredkovateľské služby, tieto výdavky nie sú oprávnené. V prípade, že bude žiadosť o finančný príspevok schválená, aby došlo k refundácii výdavkov spojených s uznaním vzdelania, klient musí Migračnému informačnému centru predložiť originálne doklady o uhradení jednotlivých položiek (doklad o uhradení prekladu, doklad o uhradení administratívnych poplatkov), a nie faktúru za sprostredkovanie danej služby.

 V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na alebo na 0850 211 478.

Žiadosť o finančný príspevok na uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

Osobné údaje

(najmä ak je toto meno uvedené na Vašom diplome, dokladoch totožnosti, atď.)
(s medzinárodnou predvoľbou, napr. +421 9XX XXX XXX)
(napr. štúdium, zamestnanie, podnikanie, rodina, cestovanie atď.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(V prípade bezvízového styku / slovenského občianstva je postačujúca kópia dokladu totožnosti.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Osobné údaje žiadateľa

V tejto sekcii prosím vyplňte osobné a kontaktné údaje žiadateľa, ktorý ešte nemá 18 rokov. Osobné a kontaktné údaje zákonného zástupcu žiadateľa sa vyplnia v nasledujúcej sekcii.
(najmä ak je toto meno uvedené na Vašom diplome, dokladoch totožnosti, atď.)
(s medzinárodnou predvoľbou, napr. +421 9XX XXX XXX)
(napr. štúdium, zamestnanie, podnikanie, rodina, cestovanie atď.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(V prípade bezvízového styku / slovenského občianstva je postačujúca kópia dokladu totožnosti.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Osobné údaje zákonného zástupcu

V tejto sekcii prosím vyplňte osobné a kontaktné údaje Vášho zákonného zástupcu, ktorý má minimálne 18 rokov.
(s medzinárodnou predvoľbou, napr. +421 9XX XXX XXX)
(napr. štúdium, zamestnanie, podnikanie, rodina, cestovanie atď.)
(napr. štúdium, zamestnanie, podnikanie, rodina, cestovanie atď.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Osobné údaje zákonného zástupcu

V tejto sekcii prosím ako zákonný zástupca žiadateľa vyplňte Vaše osobné a kontaktné údaje. Osobné a kontaktné údaje žiadateľa (Vášho zverenca) sa vyplnia v nasledujúcej sekcii.
(Túto emailovú adresu budeme používať ako primárny spôsob komunikácie o žiadosti Vášho zverenca.)
(s medzinárodnou predvoľbou, napr. +421 9XX XXX XXX)
(napr. štúdium, zamestnanie, podnikanie, rodina, cestovanie atď.)
(napr. štúdium, zamestnanie, podnikanie, rodina, cestovanie atď.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Osobné údaje žiadateľa

V tejto sekcii prosím vyplňte osobné a kontaktné údaje žiadateľa (Vášho zverenca), ktorý ešte nemá 18 rokov.
(najmä ak je toto meno uvedené na diplome alebo dokladoch totožnosti žiadateľa, t.j. Vášho neplnoletého zverenca)
(s medzinárodnou predvoľbou, napr. +421 9XX XXX XXX)
(napr. štúdium, zamestnanie, podnikanie, rodina, cestovanie atď.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(V prípade bezvízového styku / slovenského občianstva je postačujúca kópia dokladu totožnosti.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Typy finančného príspevku

Ak ste zákonný zástupca žiadateľa, vyplňte túto časť informáciami, ktoré sa týkajú žiadateľa (Vášho neplnoletého zverenca).
(V prípade, že ste využili služby sprostredkovateľa, je potrebné, aby ste nahrali kópie všetkých potvrdení o zaplatení nákladov spojených s uznaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia inak nie je možné finančné príspevok schváliť a vyplatiť. Finančný príspevok je možné schváliť len na náklady spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia, nie na sprostredkovateľské poplatky.)
(V prípade, že plánunjete využiť služby sprostredkovateľa, je potrebné, aby ste si vyžiadali všetky potvrdenia o zaplatení nákladov spojených s uznaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia inak nebude možné finančné príspevok schváliť a vyplatiť. Finančný príspevok je možné schváliť len na náklady spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia, nie na sprostredkovateľské poplatky.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
(V prípade, že ste využili služby sprostredkovateľa, je potrebné, aby ste nahrali kópie všetkých potvrdení o zaplatení nákladov spojených s uznaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia inak nie je možné finančné príspevok schváliť a vyplatiť. Finančný príspevok je možné schváliť len na náklady spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia, nie na sprostredkovateľské poplatky.)
(V prípade, že plánunjete využiť služby sprostredkovateľa, je potrebné, aby ste si vyžiadali všetky potvrdenia o zaplatení nákladov spojených s uznaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia inak nebude možné finančné príspevok schváliť a vyplatiť. Finančný príspevok je možné schváliť len na náklady spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní zo zahraničia, nie na sprostredkovateľské poplatky.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
(Zdravotnícky pracovníci, ktorí nadobudli zdravotnícke vzdelania na území krajiny mimo EÚ sú po uznaní dokladu o vzdelaní je povinný vykonať doplňujúcu skúšku na preverenie vedomostí a zručností.)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
(Viac informácii o termínoch a poplatkoch za doplňujúcu skúška sa dozviete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/)
(Viac informácii o termínoch a poplatkoch za doplňujúcu skúška sa dozviete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Informácie o vzdelaní

Ak ste zákonný zástupca žiadateľa, vyplňte túto časť informáciami, ktoré sa týkajú žiadateľa (Vášho neplnoletého zverenca).
(V prípade, že ste Vaše vzdelanie nadobudli na Ukrajine a nemáte k dispozícii originály alebo kópie svojich dokladov o vzdelaní je možné za účelom získania potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní kontaktovať ukrajinskú stranu na e-mailovej adrese alebo navštíviť webovú stránku https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/ .)
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Motivácia a účel uznávania dokladov o vzdelaní zo zahraničia / odbornej kvalifikácie

Ak ste zákonný zástupca žiadateľa, vyplňte túto časť informáciami, ktoré sa týkajú žiadateľa (Vášho neplnoletého zverenca).

Doplňujúce informácie

Ak ste zákonný zástupca žiadateľa, vyplňte túto časť informáciami, ktoré sa týkajú žiadateľa (Vášho neplnoletého zverenca).

Čestné vyhlásenie

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Finančný príspevok na uznanie zahraničného vzdelania pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny