MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Uznávanie vzdelania nadobudnutého v zahraničí na výkon pedagogického povolania na Slovensku

Uznávanie vzdelania nadobudnutého v zahraničí na výkon pedagogického povolania na Slovensku

Pre výkon regulovaných povolaní, medzi ktoré patria aj pedagogické povolania, existuje na Slovensku zákonná povinnosť uznania dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie. Odbornú kvalifikáciu pre pedagogické povolania na Slovensku uznáva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV). V tomto článku sa dozviete ako postupovať pri podávaní žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní.

Konkrétne sa dozviete odpovede na otázky: 

 1. Aké kvalifikačné podmienky sú predpokladom uznania vzdelania nadobudnutého v zahraničí na výkon pedagogického povolania na Slovensku? 
 2. Akú žiadosť musím vyplniť na uznanie vzdelania? 
 3. Aké dokumenty musím priložiť k žiadosti? 
 4. Ktoré dokumenty je potrebné preložiť do slovenčiny a kedy je potrebný úradný preklad? 
 5. Aké poplatky sú spojené s uznávaním vzdelania? 
 6. Čo robiť v prípade, že nemám originál dokumentov? 
 7. Aké sú vybavovacie lehoty? 
 8. Kde môžem nájsť bližšie informácie? 

Zdroje a citácie použité v tomto článku sú prebrané zo stránok a dokumentov Ministerstva školstva (MŠVVM SR), výskumu, vývoj a mládeže SR, Právneho a informačného portál Slov-Lex a praxe Migračného informačného centre IOM. 

 


 

1. Aké kvalifikačné podmienky sú predpokladom uznania vzdelania nadobudnutého v zahraničí na výkon pedagogického povolania na Slovensku?  

Pre výkon regulovaných povolaní, medzi ktoré patrí aj všetkých 26 pedagogických povolaní, existuje na Slovensku zákonná povinnosť uznania dokladov o vzdelaní. Zoznam všetkých pedagogických povolaní nájdete na stránke MŠVVM SR. Rozkliknutím konkrétneho povolania sa o danom povolaní dozviete bližšie informácie, vrátane kvalifikačných podmienok, ktoré je potrebné spĺňať na uznanie dokladov o vzdelaní/odbornej kvalifikácie na výkon daného povolania. 

Na výkon väčšiny pedagogických povolaní je potrebný ekvivalent vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe zodpovedajúcom konkrétnemu typu vzdelávania a výučbe konkrétnych predmetov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa však nie je potrebné pre všetky pedagogické povolania, je preto potrebné si overiť kvalifikačné podmienky každého pedagogického povolania o výkon ktorého máte záujem. Z praxe sa ukazuje, že v prípade, že príslušný doklad nie je na Slovensku možné uznať ako druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, MŠVVM SR môže, v prípade splnenia kvalifikačných podmienok, uznať aspoň kvalifikáciu na povolania ako napríklad pedagogický asistent a/alebo vychovávateľ. 

[Späť na obsah]


 

2. Akú žiadosť musím vyplniť na uznanie vzdelania?  

Na uznanie vzdelanie na výkon pedagogického povolania na Slovensku je potrebné vyplniť a podať žiadosť na Stredisko pre uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV). 

Žiadosť je možné podať dvoma spôsobmi:  

 • listinným podaním poštou alebo osobne na adresu Stromová 1, 813 30  Bratislava. V prípade osobného podania je dôležité dodržiavať úradné hodiny podateľne, ktoré nájdete tu. Ak podávate žiadosť, zabezpečte prosím riadne označenie poštovej schránky svojím menom na kontaktnej adrese uvedenej v žiadosti tak, aby Vám mohli byť doručované odpovedné úradné zásielky. 
 • elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Link na formulár žiadosti v prípade elektronického podania sa nachádza tu. V prípade elektronického podania je potrebné mať aktivovaný elektronický doklad totožnosti (občiansky preukaz/pobytový preukaz s čipom) a čítačku. 

V žiadnom prípade neposielajte žiadosť viacnásobne. Žiadosť v tej istej veci podaná opakovane bude vybavená len jedným rozhodnutím. 

Formulár žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, športoví odborníci) nájdete na stránke MŠVVM SR, alebo si žiadosť môžete priamo stiahnuť: 

 • v editovateľnej verzii (Word) TU 
 • vo verzii na tlač (PDF) TU 

Doležitá informácia: Požiadať môžete aj o uznanie viacerých pedagogických povolaní naraz, pokiaľ tento fakt uvediete v žiadosti, spolu s vyučovacími predmetmi, ktoré chcete učiť. Toto však neplatí v prípade, že máte záujem o uznania vzdelania na výkon viacerých regulovaných povolaní, napríklad pedagogické a zdravotnícke povolanie, v tomto prípade je potrebné podať dve samostatné žiadosti.

Príklad: Ak by ste na Slovensku napríklad chceli vyučovať matematiku na prvom stupni základnej školy. Je potrebné si pozrieť kvalifikačné podmienky pre učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktoré znejú: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na primárne vzdelávanie a/alebo iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky. Do žiadosti potom špecifikujete názov regulovaného povolania ako učiteľ prvého stupňa základnej školy - vyučovanie predmetu matematika. 

Ak však máte kvalifikáciu aj na vyučovanie iných predmetov môžete špecifikovať aj tieto predmety a rovnako, ak máte vzdelanie v študijnom programe zameranom na nižšie stredné vzdelávanie, môžete do žiadosti doplniť k názvu regulovaného povolania aj učiteľa druhého stupňa základnej školy. 

V prípade, že spĺňate všetky podmienky, MŠVVM SR vám bude môcť uznať kvalifikačné podmienky na vykonávanie povolaní učiteľ prvého aj druhého stupňa základnej školy vo viacerých vyučovacích predmetoch, napríklad aj matematika a fyzika. 

[Späť na obsah]


 

3. Aké dokumenty musím priložiť k žiadosti? 

 

V prípade listinného podania je potrebné priložiť: 

1) formulár žiadosti (v editovateľnej verzii (Word) nájdete TU, vo verzii na tlač (PDF) nájdete TU), 

2) splnomocnenie (v prípade, ak žiadate o uznanie za inú osobu) 

3) kópiu občianskeho/pobytového preukazu alebo pasu 

4) osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní 

5) osvedčenú kópiu dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok 

6) informáciu alebo kópiu dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti 

7) doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok) vo výške 140 eur.  

Doležitá informácia: Dokumenty zaslané v rámci žiadosti sa žiadateľom nevracajú, so žiadosťou sa preto posielajú iba obyčajné alebo osvedčené kópie, NIE originály.

 

Ak sa to vyžaduje, môže byť potrebné k žiadosti priložiť aj dodatočné doklady a to napríklad:  

8) potvrdenie o pedagogickej praxi, 

9) potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada (neplatí pre vysoké školy vedené v zozname uznaných vysokých škôl domovského štátu, pre Ukrajinu tento zoznam vysokých škôl nájdete TU),  

10) podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov). 

Ak žiadate o uznanie vzdelania nadobudnutého v členskom štáte, dokumenty z bodu č. 4 a č. 5 môžu byť podané vo forme obyčajnej kópie, ktorá bude musieť byť overená v domovskom štáte, pričom ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná osvedčená kópia.  

Doležitá informácia: Od 1. 6. 2022 nie je potrebné vyššie overenie (apostille/superlegalizácia) dokladu o vzdelaní a potvrdenia o akreditácii vzdelávacej inštitúcie, tieto podklady preto už nie je potrebné predkladať spolu so žiadosťou. V prípade, že z objektívnych príčin nie je možné predloženie niektorých z ostatných požadovaných dokladov, je potrebné priložiť vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie o skutočnostiach, ktoré majú osvedčovať.

 

V prípade elektronického podania je k vyplnenému elektronickému formuláru potrebné nahrať: 

1) vlastný sken občianskeho/pobytového preukazu alebo pasu,  

2) zaručenú konverziu splnomocnenia, ak žiadate za inú osobu,  

3) zaručenú konverziu dokladu o vzdelaní,  

4) zaručenú konverziu dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok,  

5) zaručenú konverziu úradného prekladu dokladov v bode 3. a 4. (z jazykov anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa akceptuje vlastný preklad bez zaručenej konverzie, ak ste držiteľom dokladu vydaného v českom alebo latinskom jazyku preklad nie je potrebný, 

6.) informáciu alebo kópiu dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,  

7) uhradiť správny poplatok vo výške 90 eur.  

Ak žiadate o uznanie vzdelania nadobudnutého v členskom štáte, dokumenty z bodu č. 3 a č. 4 môžu byť podané vo forme vlastného skenu, ktorý bude musieť byť overený v domovskom štáte, pričom ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaná zaručená konverzia.  

[Späť na obsah]


 

4. Ktoré dokumenty je potrebné preložiť do slovenčiny a kedy je potrebný úradný preklad? 

V prípade listinného podania a dokladov vydaných v treťom štáte je potrebný úradný preklad kópie dokladu o vzdelaní a kópie dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok. Z jazykov anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský sa však akceptuje aj vlastný preklad do slovenčiny a úradný preklad preto nie je potrebný. Ak teda máte dokumenty v ruskom jazyku postačuje vlastný preklad, rovnako postačuje vlastný preklad ak sú dokumenty v ukrajinskom a anglickom jazyku, pretože z anglického jazyka postačuje vlastný preklad do slovenčiny. Doklady vydané v českom alebo latinskom jazyku nie je potrebné prekladať do slovenského jazyka. Z dokladov totožnosti alebo dokladov o predchádzajúcom vzdelaní nie je potrebný preklad. 

Poplatky za úradné preklady sú určené vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR. Tarifná odmena za preklad za každú aj začatú stranu preložených listín medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi je 19,92 eura bez DPH a slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi je 23,24 eura bez DPH. Poplatok za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku (napríklad ukrajinčina), sa zvyšuje o 1,66 eura bez DPH za každú aj začatú stranu. 

Zoznam úradných predkladateľov nájdete v registri prekladateľov na stránke Ministersta spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Doležitá informácia: V prípade zaobstarania si úradných prekladov je potrebné dať si najskôr vystaviť overenú kópiu dokladu a úradnému prekladateľovi dať preložiť túto osvedčenú kópiu, NIE originál dokladu. V opačnom prípade zviaže prekladateľ úradný preklad s originálnym dokumentom.

V prípade dokladov vydaných v členskom štáte je potrebné priložiť vlastný alebo úradný preklad kópie dokladu o vzdelaní a kópie dodatku k diplomu alebo kompletného výpisu absolvovaných predmetov a skúšok. V prípade, ak je predložený vlastný preklad, môže byť nutné overenie údajov v domovskom štáte; ak sa overenie nepodarí, aj neskôr v procese môže byť vyžiadaný úradný preklad. 

Príklad: Ak máte doklady o vzdelaní vydané napríklad v ukrajinskom jazyku a potrebujete preložiť diplom, ktorý má jednu stranu a dodatok k diplomu, ktorý má 9 strán, preklad by nemal stáť viac ako 259 eur s DPH. Je to tomu tak práve preto, že ukrajinský jazyk patrí medzi európske jazyky, za ktoré má byť účtovaná tarifa 19,92 eura na stranu s prirážkou 1,66 eura, spolu teda 21,58 bez DPH. Ak je prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa poplatok o daň z pridanej hodnoty vo výške 20%, finálna suma na každú aj začatú stranu by preto nemala presiahnuť 25,90 eur s DPH. 

[Späť na obsah]


 

5. Aké poplatky sú spojené s uznávaním vzdelania? 

V prípade listinného podania je správny poplatok (eKolok) vo výške 140 eur. eKolok je možné kúpiť na pošte alebo pod kódom 2090 v mobilnej aplikácii eKolok alebo webovej aplikácii na stránke https://m.ekolky.gov.sk. 

V prípade elektronického podania je správny poplatok vo výške 90 eur, pričom poplatok je možné uhradiť platobnou kartou pri podaní elektronickej žiadosti alebo si platobný predpis nechať zaslať do elektronickej schránky. V tomto prípade nie je nutné zakúpiť eKolok vopred.  

Zaručnú konverziu vykonávajú notári, advokáti a pobočky Slovenskej pošty (priehradka IOMO). Poplatok za vystavenie zaručenej konverzie z listinnej do elektronickej podoby je 1,80 eur za doložka a 0,36 eur každá začatá strana – A4. Táto cena je  vrátane DPH. 

Správny poplatok za osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) je, podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, jednotne stanovený na 10 eur vrátane DPH. 

Poplatky za úradné preklady sú určené vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR a viac sa o nich dočítate v otázke číslo 4. Ktoré dokumenty je potrebné preložiť do slovenčiny a kedy je potrebný úradný preklad? 

Príklad: Ak teda máte na Slovensku záujem o uznanie dokladu o vzdelaní/odbornej kvalikfikácie na výkon pedagogického povolania, konkrétne napríklad ako učiteľ prvého a druhého stupňa základnej školy, musíte si dať vyhotoviť osvedčenú kópiu diplomu a preklad jednostraného diplomu a deväťstranného dodatku k diplomu, pri listinnom podaní žiadosti by celý proces mal stáť 409 eur (správny poplatok za eKolok 140 eur, správny poplatok za osvedčenú kópiu 10 eur a preklad diplomu s dodatkom v rozsahu 10 strán 259 eur). 

Doležitá informácia: V prípade, že ste jedným z účastníkov programu pomoci IOM pre pedagogických a odborných zamestnancov, je dôležité si na uplatnenie nároku o refundáciu nákladov spojených s uznávaním dokladov o vzdelaní vyhotoviť kópiu všetkých potvrdení o platbe, vrátane eKolku, notárskeho osvedčenia a prekladov, pretože bez kópie dokladov o platbe žiaľ nebude možné náklady refundovať. Ak už máte všetky tieto dokumenty k dispozícii, môžete ich s nami zazdieľať cez formulár na nasledujúcom LINKU.

[Späť na obsah]  


 

6. Čo robiť v prípade, že nemám originál dokumentov? 

Pravosť niektorých dokladov je možné preveriť cez dostupné databázy, preto je vhodné predloženie aspoň obyčajných kópií dokladov o vzdelaní, ak nimi disponujete. Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana alebo dočasné útočisko, a máte z dôvodov súvisiacich s vysídlením problémy s predložením niektorých dokladov, predložte namiesto nich Vami podpísané čestné prehlásenie, kde uvediete tieto skutočnosti. Žiadosti budú posudzované individuálne. 

V súvislosti so situáciou na Ukrajine dedikovalo MŠVVM SR celú podstránku informáciám k uznávaniu dokladov o vzdelaní, ktorú nájdete TU

O potvrdenie o absolvovaní vzdelania je možné požiadať ukrajinské úrady: 

 • cez databázu EDBO. V prípade, že sa vám podarí získať osvedčenie cez túto databázu osvedčená kópia diplomu už nie je potrebná, pretože overenie cez databázu EDBO sa považuje za dostatočný dôkaz. Je tu však potrebné zaslať aj čestné prehlásenie o tom, že doklad aktuálne nie je možné získať. 
 • cez e-mailový kontakt Ministerstva vzdelávania a vedy Ukrajiny, na adrese . 
 • v prípade starších dokladov o vzdelaní, ktoré nemáte k dispozícii, je možné školu požiadať o vystavenie duplikátu potrebných dokladov o vzdelaní. 

[Späť na obsah] 


 

7. Aké sú vybavovacie lehoty? 

Vybavovacia lehota uznania odbornej kvalifikácie na výkon pedagogických, športových a zdravotníckych povolaní je 3 mesiace od prijatia kompletnej žiadosti. 

[Späť na obsah]


 

8. Kde môžem nájsť bližšie informácie? 

Bližšie informácie k uznávaniu vzdelania nadobudnutého v zahraničí na výkon pedagogického povolania na Slovensku je možné nájsť na stránke MŠVVM SR, alebo v sekcii často opakovaných otázok

V prípade, že na stránkach MŠVVM SR nenájdete odpovede na vaše otázky môžete sa obátiť na Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) alebo Migračné informačné centrum IOM. 

[Späť na obsah]

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Uznávanie vzdelania nadobudnutého v zahraničí na výkon pedagogického povolania na Slovensku