Kto je a kto nie je verejne zdravotne poistený

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte EÚ/EHP.

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku skutočností, ktoré vylučujú povinné zdravotné poistenie (napr. ak je takáto osoba zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, kde pracuje).

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce povinnosť byť verejne zdravotne poisteným, aj keď v SR táto osoba nemá trvalý pobyt (napr. keď na území SR začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, keď sa zamestná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR atď.). Verejné zdravotné poistenie vzniká i dňom získania trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená je vo všeobecnosti fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Neplatí to však pri niektorých výnimkách, ktoré sú uvedené nižšie (pozri "Výnimky z povinného zdravotného poistenia").

Cudzinec z tretej krajiny mimo EÚ, ktorý získa trvalý pobyt, sa stane po splnení podmienok zákona o zdravotnom poistení verejne zdravotne poisteným.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá síce nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ/EHP), ale keď v jej prípade platí, že:

Výnimky z povinného zdravotného poistenia

Povinne zdravotne poistená nie je osoba s trvalým pobytom na Slovensku, pre ktorú platí, že na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a:

Platitelia poistného

Podľa zákona o zdravotnom poistení sú platiteľmi poistného:

Povinnosť byť verejne poistený na území SR podľa zákona o zdravotnom poistení neznamená, že poistená osoba musí byť zároveň aj platiteľom.