Strata štátneho občianstva

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť dvoma spôsobmi.

PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU

Zo štátneho zväzku možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia pre prípad prepustenia zo štátneho zväzku.

Osoba, ktorá chce byť prepustená zo štátneho zväzku, musí podať žiadosť. Viac informácií na stránke www.minv.sk.

Žiadosť musí byť podaná osobne na:

K žiadosti je potrebné doložiť:

O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. O žiadosti rozhodne úrad do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Strata občianstva Slovenskej republiky nastáva dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Žiadateľ si musí túto listinu osobne prevziať na jednom zo spomínaných miest. Ak si listinu neprevezme, konanie tohto žiadateľa sa zastaví.

Správne poplatky za prepustenie zo štátneho zväzku:

NADOBUDNUTIE CUDZIEHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Občan Slovenskej republiky automaticky stráca slovenské občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle (t.j. žiadosti, vyhlásenia alebo iného úkonu smerujúceho k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva) dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

Štátny občan SR, ktorý takto získa cudzie štátne občianstvo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja, podľa miesta svojho trvalého pobytu na Slovensku. Ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta vo výške 3 319 EUR.

K strate slovenského občianstva nedôjde v nasledujúcich prípadoch.