MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Strata štátneho občianstva

Strata štátneho občianstva

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ a občanom EÚ. 

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť dvoma spôsobmi.:

 • prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť, alebo
 • nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.

Prepustenie zo štátneho zväzku

Zo štátneho zväzku možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia pre prípad prepustenia zo štátneho zväzku. Osoba, ktorá chce byť prepustená zo štátneho zväzku, musí podať žiadosť. Žiadosť musí byť podaná osobne na:

 • okresnom úrade v sídle kraja, alebo
 • na zastupiteľskom alebo konzulárnom úrade SR.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa,
 • rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, alebo úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený; sobášny list alebo úmrtný list manžela sa nepredkladajú, ak sobáš alebo úmrtie manžela nastali na Slovensku, alebo sú zapísané v osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto sobáša alebo miesto úmrtia manžela,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Slovenskej republiky (viac tu
 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,
 • potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, obci, zdravotnej a sociálnej poisťovni – ak tieto údaje nie je možné získať z informačných systémov (existencia nedoplatkov je dôvodom, prečo osoba nemôže byť prepustená zo štátneho zväzku spolu s trestným stíhaním, výkonom trestu alebo ak osoba nemá vykonaný trest uložený rozsudkom súdu Slovenskej republiky).

O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje okresný úrad v sídle kraja do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Strata občianstva Slovenskej republiky nastáva dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Žiadateľ si musí túto listinu osobne prevziať na jednom z miest, na ktorých môže aj podať svoju žiadosť. Ak si listinu neprevezme, konanie tohto žiadateľa sa zastaví.

Správne poplatky za prepustenie zo štátneho zväzku:

 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov: 1000 EUR
 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa od 15 do 18 rokov: 500 EUR
 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 15 rokov: 280/300 EUR
 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky: 30 EUR

Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva

Občan Slovenskej republiky automaticky stráca slovenské občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle (t.j. žiadosti, vyhlásenia alebo iného úkonu smerujúceho k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva) dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

Štátny občan SR, ktorý takto stratil slovenské občianstvo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja a predložiť doklad o nadobudnutí cudzieho občianstva.

K strate slovenského občianstva nedôjde ak:
 • slovenský občan nadobudol štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva,
 • bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnué narodením, osvojením alebo ho nadobudlo maloleté dieťa,
 • slovenský občan nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a skutočne sa tam zdržiaval,
 • slovenský občan nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 17. júlom 2010.

Štátny občan SR je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu vnútra. S oznámením musí predložiť aj doklady preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list, právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa, doklady potvrdzujúce dĺžku pobytu v danom štáte).

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Strata štátneho občianstva