MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Strata štátneho občianstva

Strata štátneho občianstva

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť dvoma spôsobmi.:

 • prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť, alebo
 • nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.

Prepustenie zo štátneho zväzku

Zo štátneho zväzku možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia pre prípad prepustenia zo štátneho zväzku. Osoba, ktorá chce byť prepustená zo štátneho zväzku, musí podať žiadosť. Žiadosť musí byť podaná osobne na:

 • obvodnom úrade v sídle kraja, alebo
 • na zastupiteľskom alebo konzulárnom úrade SR.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, alebo úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený; sobášny list alebo úmrtný list manžela sa nepredkladajú, ak sobáš alebo úmrtie manžela nastali na Slovensku, alebo sú zapísané v osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto sobáša alebo miesto úmrtia manžela,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Slovenskej republiky (viac tu
 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,
 • potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike (existencia nedoplatkov je dôvodom, prečo osoba nemôže byť prepustená zo štátneho zväzku spolu s trestným stíhaním, výkonom trestu alebo ak osoba nemá vykonaný trest uložený rozsudkom súdu Slovenskej republiky).

O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. O žiadosti rozhodne úrad do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Strata občianstva Slovenskej republiky nastáva dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Žiadateľ si musí túto listinu osobne prevziať na jednom zo spomínaných miest. Ak si listinu neprevezme, konanie tohto žiadateľa sa zastaví.

Správne poplatky za prepustenie zo štátneho zväzku:

 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov: 700 EUR
 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 15 rokov: 200 EUR
 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa od 15 do 18 rokov: 350 EUR
 • prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky: 20 EUR

Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva

Občan Slovenskej republiky automaticky stráca slovenské občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle (t.j. žiadosti, vyhlásenia alebo iného úkonu smerujúceho k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva) dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

Štátny občan SR, ktorý takto získa cudzie štátne občianstvo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja, podľa miesta svojho trvalého pobytu na Slovensku. Ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta vo výške 3 319 EUR.

K strate slovenského občianstva nedôjde v nasledujúcich prípadoch.
 • Ak slovenský občan nadobudol cudzie občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu. Platí to však len za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva.
 • Ak dieťa nadobudne cudzie štátne občianstvo  narodením.
 • Ak slovenský občan nadobudol cudzie štátne občianstvo pred 17. júlom 2010.

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Strata štátneho občianstva