MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov
V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:
  • občan iného členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky,
  • občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a
  • občan Švajčiarska  

 

Táto časť je určená rodinným príslušníkom občanov EÚ, ktorí sú občanmi krajín mimo EÚ. Pre informácie o pobyte rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí sú sami občanmi EÚ kliknite tu.

 
Rodinným príslušníkom občana EÚ (garanta) je občan krajiny mimo EÚ, ktorý je
 
  1. jeho manžel,
  2. jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto dieťa jeho manžela,
  3. jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
  4. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza, alebo je členom jeho domácnosti, alebo je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
  5. jeho partner, s ktorým má občan EÚ trvalý, riadne osvedčený vzťah,
  6. občan krajiny mimo EÚ s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan EÚ právo pobytu a občanom EÚ je štátny občan SR, s ktorým sa občan krajiny mimo EÚ navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie SR a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až e) vo vzťahu k štátnemu občanovi SR. 
 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov