MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Občania EU a ich rodinní príslušníci

Pobyt občanov Únie

Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:
 • je zamestnaný v SR;
 • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR;
 • študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR;
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie v SR;
 • je predpoklad, že sa zamestná;
 • je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky.

Občan Slovenskej republiky sa v tomto prípade nepovažuje za občana Únie. Rodinný príslušník občana Slovenskej republiky je považovaný za rodinného príslušníka občana Únie len v prípade, ak majú spoločný pobyt v rovnakom členskom štáte a navracajú sa (alebo sa k občanovi Únie pripája) na pobyt na územie Slovenskej republiky.

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície spolu s platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným dokladom a dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností uvedených vyššie (pracovná zmluva alebo živnostenské oprávnenie alebo potvrdenie zo školy alebo výpis z bankového účtu a pod.).

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko a adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak občan Únie nepredloží doklad o ubytovaní, v potvrdení sa ako adresa uvedie obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte.

Občan Únie môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov (plastová kartička), a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície - podľa miesta pobytu v SR. Adresy oddelení cudzineckej polície nájdete na tejto stránke. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan Únie povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný preukaz totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania.

Občania Únie na registráciu pobytu i vydanie dokladu o pobyte použijú tento formulár žiadosti.

Právo na trvalý pobyt občana Únie

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. V špecifických prípadoch je možné o trvalý pobyt požiadať i skôr ako po piatich rokoch nepretržitého pobytu.

Povinnosť zamestnávateľa

Ak občan inej krajiny Únie príde na Slovensko za účelom zamestnania, jeho zamestnávateľ je povinný do 7 pracovných dní od jeho nástupu do zamestnania zaslať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu zamestnania tzv. informačnú kartu (pozri webstránku EURES).

Ukončenie práva na pobyt občana Únie

Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak:

 • písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru;
 • bol administratívne vyhostený;
 • policajný útvar mu odňal právo na pobyt alebo na trvalý pobyt;
 • zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho;
 • nadobudol štátne občianstvo SR.

Hlásenie pobytu

Občan Únie je tiež povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na policajnom útvare podľa miesta bydliska, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel), teda ak býva u známych alebo u rodiny.

Polícií treba predložiť potvrdenie o ubytovaní, resp. nahlásiť meno človeka, u ktorého je cudzinec ubytovaný s uvedením jeho rodného čísla.


Viac informácii nájdete na stránke Ústredného portálu verejných služieb ľuďom a na stránke portálu EURES.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Sledujte nás

facebook  IOM Slovakia
  FB stránka
 
youtube  IOM Slovakia
  Youtube stránka
 
  IOM Slovakia
  oficiálny web
 
  Atlas komunít 
             migrantov
Nachádzate sa tu: Home Pobyt Občania EU a ich rodinní príslušníci