MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ a občanom EÚ. 

Cudzinec môže získať štátne občianstvo SR udelením, teda tzv. naturalizáciou, po splnení zákonom stanovených podmienok.

Cudzinec, ktorý chce požiadať o udelenie štátneho občianstva, musí predovšetkým:

Trvalý pobyt

Štátne občianstvo SR možno udeliť žiadateľovi, ktorý má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Výnimky

Zákon priznáva výnimku z dĺžky požadovaného pobytu žiadateľovi, ktorý má na Slovensku povolený pobyt, ale nemá nepretržitý trvalý pobyt v trvaní ôsmich rokov, napríklad ak:

 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom SR, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej päť rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva;
 • ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, sociálnej, kultúrnej alebo športovej, alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky;
 • má na území SR nepretržitý trvalý pobyt začínajúci najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov;
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov;
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti;
 • sa narodil na území SR a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky;
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt;
 • je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky;
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky;
 • nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.

Výnimka tiež platí pre človeka, ktorému bolo priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a má buď:

 • nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva, alebo
 • má na území Slovenska povolený pobyt a významne sa zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej.

Podmienkou je, aby bola osoba v čase podávania žiadosti o udelenie občianstva držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Osvedčenie stráca platnosť dňom získania trvalého pobytu (dlhodobého pobytu) na území Slovenskej republiky. Preto, ak chcete požiadať o udelenie štátneho občianstva, je potrebné to urobiť počas platného prechodného pobytu. Inak budete musieť splniť všeobecnú podmienku na udelenie štátneho občianstva.

Výnimka z podmienky osemročného trvalého pobytu platí aj pre žiadateľa, ktorý slovenské občianstvo stratil nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov. 

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa považuje aj taký žiadateľ:

 • ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak od zahladenia jeho odsúdenia uplynulo najmenej päť rokov;
 • ktorého trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby uplynulo najmenej päť rokov;
 • ktorého trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia uplynulo päť rokov. 

Znalosť slovenského jazyka a vedomosti o Slovenskej republike

Splnenie tejto podmienky sa preveruje priamo pri podávaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva, a to pri vypĺňaní "Dotazníka žiadateľa". Podľa zákona je orgánom zodpovedným za preskúšanie žiadateľa ten, kto preberá jeho žiadosť, čiže okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky. 

Ovládanie slovenského jazyka sa overuje spôsobom, ktorý zodpovedá zdravotnému stavu žiadateľa, vzdelaniu žiadateľa a veku žiadateľa. U maloletého dieťaťa sa ovládanie slovenského jazyka overuje spravidla za prítomnosti zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka.

Na tento účel sa vytvára trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta okresného úradu v sídle kraja, veľvyslanec alebo konzul. Na pohovore kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky. 

Žiadateľ musí nahlas prečítať náhodne vybraný článok z tlače v slovenskom jazyku, ktorý má minimálne 500 slov. Po jeho prečítaní má 30 minút na napísanie toho, čo si o prečítanom článku zapamätal. 

Pri preverovaní znalosti slovenčiny sa prihliada na zdravotný stav žiadateľa. O priebehu a výsledku overovania znalosti slovenského jazyka sa v ten istý deň vyhotoví zápisnica, takže o výsledku pohovoru existuje aj písomný záznam.

Výnimky

Znalosť slovenského jazyka a všeobecné znalosti o Slovenskej republike nemusí preukazovať žiadateľ, ktorý:

 • je mladší ako 14 rokov alebo starší ako 65 rokov,
 • je/bol štátnym občanom Českej republiky,
 • má platné osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu skúšku na vysokej škole v študijnom programe uskutočňovanom v slovenskom jazyku v posledných desiatich rokoch,
 • sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej oblasti,
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky alebo mu československé občianstvo zaniklo podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
 • nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky alebo
 • stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov.

Osobitné podmienky

Pre udelenie občianstva musia byť splnené aj nasledujúce podmienky:

 • žiadateľovi nebol súdom uložený trest vyhostenia;
 • proti žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie;
 • proti žiadateľovi nie je vedené vydávacie konanie, ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu;
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení;
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o odňatie azylu.

Žiadateľ je tiež povinný v konaní dokladovať, že si plní povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Treba však mať na pamäti, že na udelenie štátneho občianstva SR neexistuje právny nárok, a to ani po splnení zákonom stanovených podmienok, to znamená, že Ministerstvo vnútra môže žiadosť zamietnuť. 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR