MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Práca Sezónne zamestnanie

Sezónne zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR

Sezónne zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR.

Sezónnym zamestnaním je také zamestnanie, ktoré je viazané na určité obdobie roka (sezónu), vykonáva sa maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je zahrnuté v zozname odvetví sezónnych zamestnaní, ktorými sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, priemyselná výroba, stavebníctvo, ubytovacie a stravovacie služby.

Viac informácii o sezónnom zamestnaní nájdete aj v informačnej karte: SEZÓNNE ZAMESTNANIE.

Štátni príslušníci tretích krajín môžu od 1.5.2017 vykonávať sezónne zamestnanie v SR v dvoch režimoch:

 1. Prvý režim sa vzťahuje na sezónnych zamestnancov, ktorí sa budú zdržiavať a pracovať na území SR po dobu kratšiu ako 90 dní, na základe povolenia na zamestnanie alebo povolenia na zamestnanie a schengenského víza.

Rozdielny postup sa uplatňuje v závislosti od toho, či sa na vstup štátneho príslušník tretej krajiny vyžaduje alebo nevyžaduje schengenské vízum.

Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa nevyžaduje vízum: 

Ak štátny príslušník tretej krajiny nepodlieha vízovej povinnosti (zoznam krajín, ktorých občania môžu do SR cestovať bez víz, nájdete tu), môže vykonávať sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie.  

Povolenie na zamestnanie udeľuje miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Povolenie na zamestnanie môže Úrad práce udeliť maximálne na 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a zamestnávateľ je povinný najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti nahlásiť voľné pracovné miesto.

Stiahnuť Formulár žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie. Žiadosť o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie môže podať štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ.  

 K žiadosti je potrebné priložiť:

 • pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky)
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (apostilla alebo superlegalizácia) v úradnom preklade do slovenského jazyka, ak ide o regulované povolanie 
 • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na obdobie trvania zamestnania
 • doklad preukazujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu v SR
 • ak žiadosť predkladá zamestnávateľ je potrebné predložiť aj:
  • písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou, s overeným podpisom
  • potvrdenie, že nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, čo preukáže formou čestného vyhlásenia na predpísanom tlačive
  • potvrdenie, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, rovnaké tlačivo čestného vyhlásenia, ako v predchádzajúcom bode.

Podmienkou udelenie povolenia na zamestnanie je aj to, že zamestnávateľ spĺňa zákonné podmienky sezónneho zamestnávania cudzincov. Viac k povinnostiam zamestnávateľa a podmienkam nájdete na stráke UPSVaR.

Úrad práce udelí povolenie na sezónne zamestnanie do 20 pracovných dní odo dňa podanie úplnej žiadosti. Ak štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bolo v posledných piatich rokov pred podaním žiadosti udelené povolenie na sezónne zamestnanie, Úrad práce udelí povolenie na zamestnanie do 10 pracovných dní odo dňa podania úplnej žiadosti.

Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa vyžaduje vízum:

Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa vyžaduje vízum, musia získať najskôr povolenie na zamestnanie a následne schengenské vízum na účel sezónneho zamestnania.

 1. Povolenie na zamestnanie získa štátny príslušník tretej krajiny rovnakým spôsobom, ako osoba, u ktorej sa vízum nevyžaduje (doklad o zdravotnom poistení a ubytovaní sa v tejto fáze nevyžaduje).
 1. Žiadosť o schengenské vízum štátny príslušník tretej krajiny podáva na úradnom formulári na zastupiteľskom úrade (diplomatická misia alebo konzulárny úrad) Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, kde má žiadateľ pobyt, alebo ktorého je občanom. Vzor žiadosti. Žiadateľ na zastupiteľskom úrade predloží tieto doklady:
 • doklad potvrdzujúci účel cesty, ktorým je pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy
 • povolenie na zamestnanie
 • doklad preukazujúci zdravotné poistenie
 • doklad preukazujúci ubytovanie

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti do 15 kalendárnych dní.

 1. Druhý režim sa vzťahuje na sezónnych zamestnancov, ktorí sa budú zdržiavať a pracovať na území SR po dobu dlhšiu ako 90 dní na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania.   

Vykonávanie sezónneho zamestnania nad 90 dní je možné iba na základe prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania. Celková doba výkonu sezónneho zamestnania nemôže byť dlhšia ako 180 dní. Štátny príslušník tretej krajiny môže jednak podať žiadosť o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania a sezónne zamestnanie začne vykonávať až po udelení pobytu, alebo môže počas prvých deväťdesiatich dní vykonávať sezónne zamestnania na základe povolenia na zamestnanie (a víz, v prípade vízového cudzinca), a druhých deväťdesiatich dní na základe prechodného pobytu za účelom zamestnania.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania je možné podať osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydal cestovný doklad alebo pre štát, v ktorom má bydlisko, alebo na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polícii príslušnej podľa miesta pobytu na území SR, ak sa štátny príslušník tretej krajiny  zdržiava v SR na základe platného povolenia na pobyt vydaného v SR alebo inom členskom štáte EÚ/EHP alebo Švajčiarsku, udeleného tolerovaného pobytu, udeleného národného víza, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Ak štátny príslušník tretej krajiny vykonával sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie počas 90 dní, a počas tejto doby si podal žiadosť o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania, tak jeho pobyt v SR sa považuje za oprávnený až do rozhodnutia o žiadosti.

K formuláru žiadosti o prechodný pobyt je potrebné priložiť:

 • 2 farebné fotografie 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný pas
 • pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy
 • doklad o bezúhonnosti
 • doklad o ubytovaní
 • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu
 • administratívny poplatok

Administratívny poplatok za podanie žiadosti o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania je 33 EUR (35 EUR, ak je žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade) .

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o prechodný pobyt do 90 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Lehota sa skráti na 30 dní, ak v predchádzajúcich piatich rokoch cudzinec vykonával sezónne zamestnanie alebo mal udelený prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania. 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Práca Sezónne zamestnanie