MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.
 
Ak chcete prevádzkovať činnosť, ktorá spĺňa znaky živnosti, musíte požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie. Živnostník zodpovedá za záväzky zo svojej podnikateľskej činnosti neobmedzene celým svojím majetkom (aj svojím súkromným majetkom).

Živnostenské podnikanie zahŕňa takmer všetky podnikateľské činnosti okrem činností taxatívne vymedzených v § 3 živnostenského zákona. Zákon nevymedzuje, čo môže byť živnosťou, ale určuje, čo živnosťou nie je.  Čo nie je živnosťou?

Živnosť môžete prevádzkovať ako:
 • slovenská osoba (ak máte trvalý pobyt na Slovensku) alebo
 • zahraničná osoba (ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku).
Zahraničná osoba môže prevádzkovať živnosť v zásade za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba, ale musí sa napríklad povinne zapísať do obchodného registra (okrem osôb s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ a OECD).
Zahraničná osoba môže podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia:
 • organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby (ak už v mieste svojho trvalého pobytu ste podnikateľom v tom istom predmete podnikania) alebo
 • podniku zahraničnej osoby (len v prípadoch, ak nie ste v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom, alebo ak mienite podnikať na území Slovenskej republiky v inom predmete podnikania ako v mieste svojho trvalého pobytu)
Samotné získanie živnostenského oprávnenia vám nie vždy umožňuje začať na Slovensku legálne podnikať. V závislosti od vášho občianstva a typu pobytu na Slovensku môžete v niektorých prípadoch začať podnikať až po udelení prechodného pobytu na účel podnikania a/alebo po zápise do obchodného registra.
 

Čo potrebujete, keď chcete začať živnostensky podnikať

Okrem nižšie uvedených podmienok, musíte pred začatím podnikania, v závislosti od vášho občianstva, prípadne aj od toho, či už máte na Slovensku udelený nejaký typ pobytu, ustanoviť zodpovedného zástupcu, získať živnostenské oprávnenie, získať prechodný pobyt na účel podnikania a zapísať sa do obchodného registra. Ak ste:

Občan tretej krajiny a máte na Slovensku trvalý pobyt, musíte:

 • získať živnostenské oprávnenie

Občan tretej krajiny a máte na Slovensku určité typy prechodného pobytu, musíte:

 • získať živnostenské oprávnenie a
 • zapísať sa do obchodného registra (zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD)

Občan tretej krajiny a nemáte na Slovensku pobyt, musíte:

 • ustanoviť zodpovedného zástupcu,
 • získať živnostenské oprávnenie,
 • získať prechodný (alebo trvalý) pobyt a
 • zapísať sa do obchodného registra (zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD)
Občan členského štátu Únie, musíte:
 • ustanoviť zodpovedného zástupcu (pokiaľ si nezaregistrujete pobyt na Slovensku) a
 • získať živnostenské oprávnenie

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ŽIVNOSTI

Každý žiadateľ o živnostenské oprávnenie musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky pre vykonávanie živnosti.

Všeobecné podmienky (musia byť splnené vždy) pre fyzické osoby sú: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.
Osobitné podmienky (musia byť splnené v závislosti od druhu živnosti) sú: odborná spôsobilosť alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti:

 • voľné živnosti: stačí ak spĺňate všeobecné podmienky, odbornú ani inú spôsobilosť preukazovať nemusíte.
 • viazané živnosti: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť, vo väčšine prípadov osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy v oblasti, ktorej sa chcete venovať.
 • remeselné živnosti: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť  dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore.

Ak ste občanom členského štátu EÚ/EHP, môžete odbornú spôsobilosť preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

POSTUP PRE ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Živnostenské oprávnenie získate tak, že ohlásite živnosť na obvodnom (živnostenskom) úrade v mieste trvalého pobytu na Slovensku (ak nemáte trvalý pobyt, na živnostenskom úrade v sídle kraja podľa miesta podnikania). Postupujte nasledovne:
 1. Vyplňte formulár (v slovenskom jazyku).
 2. Predložte doklad o  vašej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti  pri remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti (preukazuje sa výučným listom, vysvedčením, diplomom, oprávnením, atď.).
 3. Predložte ustanovenie, súhlas a vyhlásenie zodpovedného zástupcu (ak je zodpovedný zástupca ustanovený). Ak pri ohlasovaní živnosti ešte nemáte povolenie na pobyt (prechodný alebo trvalý) na Slovensku alebo ak nespĺňate osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu.
 4. Predložte oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú ste uviedli ako miesto podnikania. Preukazuje sa buď listom vlastníctva/výpisom z listu vlastníctva (v prípade, že ste vlastníkom nehnuteľnosti) alebo nájomnou zmluvou (ak budete podnikať v prenajatých priestoroch; v nájomnej zmluve musí byť výslovne uvedené, že priestory môžu slúžiť na podnikanie). Takéto oprávnenie sa dá nahradiť písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej bude tretia osoba prevádzkovať živnosť, doplneným potvrdením o vlastníctve nehnuteľnosti.
 5. Predložte výpis z registra trestov domovskej krajiny alebo krajiny, v ktorej ste sa v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiavali dlhšie ako 6 mesiacov. Ak ste slovenskou fyzickou osobou, stačí uviesť len údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov Slovenskej republiky (výpis z registra trestov domovskej krajiny nepredkladáte).
 6. Zaplaťte príslušný správny poplatok.
Živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. 


Akékoľvek zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti ste povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien.

ZODPOVEDNÝ ZÁSTUPCA

Ak pri ohlasovaní živnosti ešte nemáte udelený pobyt (prechodný alebo trvalý) na Slovensku alebo ak nespĺňate osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí mať prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku, a musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Ďalej k vám musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere, čo znamená, že s ním musíte uzavrieť pracovnú zmluvu, vyplácať mu aspoň minimálnu mzdu a platiť za neho dane, ako i odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Zodpovedný zástupca k vám nemusí byť v pracovnom pomere, ak ním je váš/vaša manžel (manželka), váš súrodenec alebo váš príbuzný v priamom rade (všetci vaši predkovia a potomkovia).

Pokiaľ ste zodpovedného zástupcu ustanovili z dôvodu, že ste nemali na Slovensku povolenie na pobyt, po získaní tohto povolenia môžete zodpovedného zástupcu zrušiť. Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámite živnostenskému úradu v lehote 15 dní.

PRECHODNÝ POBYT

Ak ste občanom tretej krajiny a nemáte na Slovensku udelený pobyt, ktorý vás oprávňuje podnikať, mali by ste po získaní živnostenského oprávnenia požiadať o prechodný pobyt na účel podnikania. Živnostenské oprávnenie priložíte k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Viac informácií o žiadosti o udelenie prechodného pobytu.

ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Do obchodného registra sa povinne zapisujú len zahraničné fyzické osoby s trvalým pobytom mimo členských štátov EÚ/OECD.
Ak ste občanom tretej krajiny a máte na Slovensku udelený prechodný pobyt, alebo nemáte na Slovensku pobyt, musíte sa po získaní živnostenského oprávnenia (resp. po získaní povolenia na prechodný pobyt) zapísať do obchodného registra. V týchto prípadoch môžete začať podnikať až dňom zápisu do obchodného registra. Zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD (v takomto prípade môžete začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti – ak už máte na Slovensku udelený prechodný pobyt, alebo dňom udelenia  prechodného pobytu – ak ešte na Slovensku prechodný pobyt udelený nemáte, ale získali ste živnostenské oprávnenie).

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na príslušnom registrovom súde, ktorým je pre fyzické osoby okresný súd podľa miesta podnikania. Pre zahraničné osoby je príslušný okresný súd podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky.

Pri podaní návrhu na zápis podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra na registrovom súde musíte:
 1. Vytlačiť, v slovenskom jazyku vyplniť a podpísať formulár žiadosti.
 2. Predložiť oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania.
 3. Predložiť živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.
 4. Predložiť povolenie na pobyt na území Slovenska.
 5. Predložiť rozhodnutie o zriadení podniku zahraničnej fyzickej osoby na území Slovenska.
 6. Predložiť osvedčenie o zápise do obchodného registra alebo inej evidencie, ak podľa práva štátu, ktorým sa váš podnik spravuje, máte povinnosť byť v takomto registri/evidencii zapísaný alebo písomné vyhlásenie, že právo štátu, ktorým sa podnik spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie.
 7. Zaplatiť správny poplatok vo výške 165,50 EUR.

Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis, musia byť doručené registrovému súdu súčasne s návrhom na zápis. Registrový súd v prípade splnenia podmienok vykoná zápis v lehote 2 pracovných dní od podania návrhu na zápis.

Návrh na zápis môžete podať aj prostredníctvom živnostenského úradu. Môžete tak urobiť už zároveň s ohlásením živnosti. Živnostenský úrad zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis.

KEDY MôŽETE ZAČAŤ ŽIVNOSTENSKY PODNIKAŤ

 • ak ste občanom tretej krajiny a máte na Slovensku trvalý pobyt: dňom ohlásenia živnosti (pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom)
 • ak ste občanom tretej krajiny a máte na Slovensku určité typy prechodného pobytu: dňom zápisu do obchodného registra. Ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD, zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, a môžete začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti (pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom).     
 • ak ste občanom tretej krajiny a nemáte na Slovensku pobyt: dňom zápisu do obchodného registra. Ak máte trvalý pobyt v členskom štáte EÚ/OECD, zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, a môžete začať podnikať už dňom získania povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania/povolenia na trvalý pobyt.
 • ak ste občanom členského štátu EÚ/EHP: dňom ohlásenia živnosti (pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom)

NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

Ak chcete prevádzkovať živnosť, musíte to ohlásiť živnostenskému úradu a získať živnostenské oprávnenie.
Neoprávnene podnikáte v prípade, ak sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku vykonávate bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá patrí medzi remeselné, viazané, alebo voľné živnosti. Za neoprávnené podnikanie vám hrozí pokuta od 1 659 EUR až do 3 319 EUR.

SPRÁVNE POPLATKY

Za vydanie živnostenského oprávnenia sa vyberá poplatok 5 EUR (voľná živnosť) alebo 15 EUR (remeselná/ viazaná živnosť).
Ďalšie správne poplatky súvisiace so živnostenským podnikaním nájdete na tejto stránke.

FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELIA

Fyzické osoby podnikajú najmä ako živnostníci. Živnostenské podnikanie sa riadi zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len "živnostenský zákon").
Existujú aj iné formy podnikania, než podľa živnostenského zákona. Fyzické osoby tiež podnikajú na základe osobitných zákonov. Ide o regulované profesie., napr. o profesie lekárov, lekárnikov, logopédov, psychológov a psychoterapeutov a liečiteľov, zdravotníckych pracovníkov včítane predavačov a spracovateľov liečivých rastlín (s výnimkou očných optikov, protetikov a pedikérov), veterinárnych lekárov, znalcov a tlmočníkov, daňových poradcov, maklérov, fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, kultúrnych pamiatok, ktoré sú dielami výtvarného umenia, autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov. Tieto profesie upravujú osobitné predpisy (nie živnostenský zákon).
Ďalšiu skupinu fyzických osôb - podnikateľov - tvoria tzv. samostatne hospodáriaci roľníci. Ich právne postavenie je upravené v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Ustanovenie § 12a cit. zákona definuje samostatne hospodariaceho roľníka ako podnikateľa, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:
 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Sledujte nás

facebook  IOM Slovakia
  FB stránka
 
youtube  IOM Slovakia
  Youtube stránka
 
  IOM Slovakia
  oficiálny web
 
  Atlas komunít 
             migrantov
Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie