MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Podnikanie osôb podľa typu pobytu

Podnikanie osôb podľa typu pobytu

Ak chce cudzinec podnikať na Slovensku, musí mať udelený alebo získať niektorý typ pobytu, ktorý ho oprávňuje podnikať. To znamená, že nie každý typ pobytu na Slovensku umožňuje cudzincovi v SR automaticky  podnikať.

Podnikanie osôb s prechodným pobytom

Vo všeobecnosti je prechodný pobyt viazaný na jeden konkrétny účel. Ak chce cudzinec vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o prechodný pobyt. Z tohto pravidla platia určité výnimky.

Ak má cudzinec prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas udeleného pobytu podnikať a nemusí získať prechodný pobyt na účel podnikania. Ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže  podnikať. Toto neplatí, ak držiteľom prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny je nezaopatrené slobodné dieťa garanta alebo jeho manžela, staršie ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo rodič garanta alebo jeho manžela, ktorý je odkázaný na starostlivosť garanta, a v krajine odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.

 
Podnikať na Slovensku  bez udeleného prechodného pobytu na účel podnikania môže cudzinec  aj vtedy, ak mu bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, a prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja.


Podnikanie osôb s trvalým pobytom


Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. To znamená, že pokiaľ má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, môže  podnikať ako fyzická osoba  - ako živnostník po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti.


Podnikanie občanov Únie na Slovensku


Občan členského štátu Európskej Únie, ktorý má na Slovensku registrovaný pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Na Slovensku môže podnikať ako fyzická osoba  - ako živnostník po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti.


Podnikanie osôb bez povolenia na pobyt

 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nemá udelený pobyt a chce na Slovenku podnikať, musí získať prechodný pobyt na účel podnikania. Štátny príslušník tretej krajiny môže na Slovensku podnikať ako fyzická osoba, alebo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.  


CUDZINCI S OSOBITNÝM REŽIMOM PODNIKANIA


Tolerovaný pobyt


Ak bol cudzincovi udelený  tolerovaný pobyt, alebo ak sa zdržuje na území Slovenskej republiky na základe režimu zotrvania,  tak podnikať nesmie.  


Doplnková ochrana a azyl


Cudzinec, ktorému bola na Slovensku poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme doplnkovej ochrany alebo azylu, získal zároveň prechodný resp. trvalý pobyt. Azylant s trvalým pobytom môže podnikať ako slovenská fyzická osoba. Cudzinec s udelenou doplnkovou ochranou môže podnikať ako zahraničné osoba.

 
Žiadatelia o azyl


Žiadateľ o azyl počas konania o udelenie azylu  podnikať nesmie. To neplatí, pokiaľ má na Slovensku povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt.

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Podnikanie osôb podľa typu pobytu