MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Podnikanie osôb podľa typu pobytu

Podnikanie osôb podľa typu pobytu

Ak chce cudzinec podnikať na Slovensku, musí mať udelený alebo získať niektorý typ pobytu, ktorý ho oprávňuje podnikať. Nie každý typ pobytu umožňuje cudzincovi na Slovensku automaticky podnikať.

Podnikanie osôb s prechodným pobytom

Vo všeobecnosti je prechodný pobyt viazaný na jeden konkrétny účel. Ak chce cudzinec vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o prechodný pobyt. Z tohto pravidla platia určité výnimky.

Ak má cudzinec prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas udeleného pobytu podnikať a nemusí získať prechodný pobyt na účel podnikania. 

Ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže  podnikať. Toto neplatí, ak držiteľom prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny je nezaopatrené slobodné dieťa garanta alebo jeho manžela, staršie ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo rodič garanta alebo jeho manžela, ktorý je odkázaný na starostlivosť garanta, a v krajine odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.

Podnikať na Slovensku  bez udeleného prechodného pobytu na účel podnikania môže cudzinec aj vtedy, ak mu bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, a prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja.


Podnikanie osôb s trvalým pobytom

Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. To znamená, že môže podnikať ako fyzická osoba - živnostník hneď po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Taktiež sa môže stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti.


Podnikanie občanov Únie na Slovensku

Občan členského štátu Európskej Únie, ktorý má na Slovensku registrovaný pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Na Slovensku môže podnikať ako fyzická osoba - živnostník hneď po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Taktiež sa môže stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti.


Podnikanie osôb bez povolenia na pobyt

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nemá udelený pobyt a chce na Slovenku podnikať, musí získať prechodný pobyt na účel podnikania. Osoba s prechodným pobytom na účel podnikania môže na Slovensku podnikať ako fyzická osoba alebo sa stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva.  


CUDZINCI S OSOBITNÝM REŽIMOM PODNIKANIA

Tolerovaný pobyt

Ak bol cudzincovi udelený tolerovaný pobyt alebo ak sa na Slovensku zdržiava v režime zotrvania, podnikať nesmie.  


Doplnková ochrana a azyl

Cudzinec, ktorému bola na Slovensku poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme doplnkovej ochrany alebo azylu, získal zároveň prechodný resp. trvalý pobyt. Azylant s trvalým pobytom môže podnikať ako slovenská fyzická osoba. Cudzinec s udelenou doplnkovou ochranou môže podnikať ako zahraničné osoba.

 
Žiadatelia o azyl

Žiadateľ o azyl počas konania o udelenie azylu  podnikať nesmie. To neplatí, pokiaľ má na Slovensku povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt. 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Podnikanie osôb podľa typu pobytu