MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Podnikanie osôb podľa typu pobytu

Podnikanie osôb podľa typu pobytu

Ak chcete podnikať na Slovensku, musíte mať udelený alebo získať niektorý typ pobytu, ktorý vás oprávňuje podnikať. To znamená, že nie každý typ pobytu na Slovensku vám umožňuje tu i podnikať.

Podnikanie osôb s prechodným pobytom

Vo všeobecnosti je prechodný pobyt viazaný na jeden účel. Ak by ste chceli vykonávať inú činnosť, než na akú vám bol udelený prechodný pobyt, musíte podať novú žiadosť o prechodný pobyt. Z tohto pravidla platia určité výnimky.

Ak máte prechodný pobyt na účel štúdia, môžete počas vášho pobytu podnikať a nemusíte získať prechodný pobyt na účel podnikania. 

Ak máte udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môžete  podnikať. Túto možnosť podnikať nemáte, ak ste nezaopatreným slobodným dieťaťom starším ako 18 rokov držiteľa prechodného/trvalého pobytu alebo nezaopatreným slobodným dieťaťom starším ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu. Podnikať nemôžete ani v prípade, ak ste rodičom držiteľa prechodného/trvalého pobytu alebo rodičom jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť a v krajine odkiaľ pochádza nepožíva náležitú rodinnú podporu. 

Podnikať na Slovensku  bez udeleného prechodného pobytu za účelom podnikania môžete aj vtedy, ak vám bol udelený prechodný pobyt ako štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, alebo prechodný pobyt ako štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Podnikanie osôb s trvalým pobytom

Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku sa v zmysle živnostenského zákona považuje za slovenskú osobu. To znamená, že pokiaľ máte na Slovensku trvalý pobyt, môžete po získaní živnostenského oprávnenia počas vášho pobytu podnikať.

Podnikanie občanov Únie na Slovensku

Občan Únie sa v zmysle živnostenského zákona považuje za slovenskú osobu, ak si na Slovensku zaregistruje trvalý pobyt. Po zaregistrovaní trvalého pobytu a po získaní živnostenského oprávnenia môžete počas vášho pobytu podnikať. 

Podnikanie osôb bez povolenia na pobyt 


Ak ste občanom tretej krajiny a nemáte na Slovensku žiadny typ pobytu, mali by ste po získaní živnostenského oprávnenia požiadať o prechodný pobyt na účel podnikania. Živnostenské oprávnenie priložíte k žiadosti o povolenie na prechodný pobyt.

CUDZINCI S OSOBITNÝM REŽIMOM PODNIKANIA

Tolerovaný pobyt

Ak vám bol udelený  tolerovaný pobyt, počas vášho pobytu na Slovensku na základe tohto povolenia nesmiete podnikať.

Doplnková ochrana

Ak vám bola na Slovensku poskytnutá doplnková ochrana, považujete sa v zmysle zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov za cudzinca, ktorému sa udelil prechodný pobyt. Zákon nevylučuje možnosť podnikania osôb na doplnkovej ochrane, čo znamená, že túto možnosť máte. Po získaní živnostenského oprávnenia už však nemusíte žiadať o prechodný pobyt na účel podnikania. 

Žiadatelia o azyl

Ak žiadate na Slovensku o azyl, až do právoplatnosti rozhodnutia v konaní o udelenie azylu nesmiete podnikať. To neplatí, pokiaľ máte na Slovensku povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Sledujte nás

facebook  IOM Slovakia
  FB stránka
 
youtube  IOM Slovakia
  Youtube stránka
 
  IOM Slovakia
  oficiálny web
 
  Atlas komunít 
             migrantov
Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Podnikanie osôb podľa typu pobytu