MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Spôsoby nadobudnutia štátneho občianstva SR

Spôsoby nadobudnutia štátneho občianstva

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno nadobudnúť niekoľkými spôsobmi - pokiaľ ide o dieťa, tak napríklad narodením alebo osvojením, u dospelého človeka - cudzinca, ktorý nie je občanom SR - sa občianstvo získava tzv. naturalizáciou. Jednotlivé spôsoby nadobudnutia občianstva SR rozoberáme v nasledujúcich riadkoch.

Určenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na základe zákona

Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona č. 88/1990 Zb., je štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky aj podľa zákona č 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Voľba štátneho občianstva Slovenskej republiky

Voľbou sa nadobúda občianstvo SR, ak to vyslovene ustanovuje zákon o štátnom občianstve. Opcia (voľba) je nadobudnutie štátneho občianstva prejavom vôle osoby, ktorá takto uskutočňuje voľbu medzi niekoľkými štátnymi občianstvami, ktoré podľa okolností prichádzajú do úvahy. 

Voľba štátneho občianstva prichádzala do úvahy v minulosti v súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1993, keď si občania  mohli zvoliť medzi slovenským alebo českým občianstvom.

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť aj skôr ako po ôsmich rokoch, napríklad ak je žiadateľom manžel občana SR, azylant a iné.

Podrobnejšie informácie o udelení štátneho občianstva SR nájdete v brožúre.

Štátne občianstvo detí

Štátne občianstvo detí sa nadobúda buď udelením, narodením alebo osvojením.

Narodenie

Dieťa nadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky v prípade, že:

  • aspoň jeden z jeho rodičov je občanom Slovenskej republiky (bez ohľadu na miesto narodenia);
  • sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú bez štátnej príslušnosti;
  • sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda občianstvo žiadneho z nich.

Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana Slovenskej republiky dieťa, ktoré:

  • sa narodilo na území Slovenskej republiky;
  • bolo nájdené na území Slovenskej republiky a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, že nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu

Dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky je občanom SR aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.

Osvojenie

Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom SR osvojené podľa osobitného predpisu osvojiteľom/osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom SR, nadobúda osvojením štátne občianstvo SR (podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Spôsoby nadobudnutia štátneho občianstva SR