MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Rodina Zlúčenie rodiny
 
Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ.
 
Trvalý pobyt na Slovensku za účelom zlúčenia rodiny možno získať niekoľkými spôsobmi, buď ako trvalý pobyt na päť rokov, ako trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo ako dlhodobý pobyt.

Trvalý pobyt na päť rokov možno udeliť cudzincovi:

 • ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR alebo závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR;
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR;
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov;
 • ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, cudzinca s trvalým pobytom

Slobodnému dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov, ktoré bolo zverené do osobnej starostlivosti jednému z rodičov a ktoré žiada o trvalý pobyt za účelom zlúčenia rodiny, môže byť udelený trvalý pobyt, len ak s tým súhlasí aj jeho druhý rodič, ktorému toto dieťa síce nebolo zverené do osobnej starostlivosti, ale má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi:

 • ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na päť rokov;
 • ktorý je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

 Viac informácií: Info karta TRVALÝ POBYT NA NEOBMEDZENÝ ČAS

Dlhodobý pobyt za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi:

 • ktorý sa na území SR zdržiava nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti (napr. ako držiteľ prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny).

 Viac informácií: Info karta DLHODOBÝ POBYT


Doklady preukazujúce účel zlúčenia rodiny (platí pre trvalý pobyt na päť rokov):

Ak ide o cudzinca, ktorý uzavrel manželstvo s občanom SR s trvalým pobytom v SR:

 • slovenský sobášny list;
 • potvrdenie o trvalom pobyte v SR občana SR, ktorý uzavrel manželstvo s cudzincom (občiansky preukaz).

Poznámka: Ak ste manželstvo uzavreli v zahraničí, bude potrebné na cudzineckej polícii k žiadosti o trvalý pobyt doložiť sobášny list vydaný osobitnou matrikou v Bratislave. Pozor, nestačí overený preklad zahraničného sobášneho listu. O vydanie slovenského sobášneho listu sa nežiada priamo na osobitnej matrike, ale prostredníctvom miestneho matričného úradu.

Ak ide o slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR (napríklad dieťa z prvého manželstva), je potrebné na cudzineckej polícii predložiť:

 • rodný list dieťaťa (overený apostilou alebo superlegalizáciou a preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom);
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné;
 • sobášny list; ak bolo manželstvo uzavreté mimo územia SR (na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR alebo na území nepatriacom žiadnemu štátu), cudzinec musí priložiť k žiadosti sobášny list vydaný osobitnou matrikou (neprikladá overený preklad sobášneho listu vydaného orgánom cudzieho štátu);
 • potvrdenie o trvalom pobyte občana SR;
 • fotokópiu rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti (overený preklad);
 • súhlas rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.

Okrem účelu pobytu cudzinec k žiadosti o trvalý pobyt prikladá ďalšie doklady, viac informácií nájdete v článkoch o trvalom pobyte.

POZOR:
Pre trvalý pobyt na päť rokov a trvalý pobyt na neobmedzený čas udeľovaný na základe manželstva s občanom SR platí, že policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie trvalého pobytu, ak cudzinec uzavrel účelové manželstvo. Policajný útvar zruší trvalý pobyt na päť rokov, ak manželia nevedú spoločný rodinný život alebo ak manželstvo zanikne do 5 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov. Zánik manželstva do 5 rokov od udelenia trvalého pobytu na 5 rokov je rovnako dôvodom na zrušenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Žiadosť o udelenie trvalého pobytu policajný útvar zamietne aj vtedy, ak je cudzinec evidovaný v schengenskom informačnom systéme ako nežiaduca osoba (t. j. administratívne vyhostenie).

PRÍSLUŠNÁ LEGISLATÍVA

 • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
 • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Rodina Zlúčenie rodiny