MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Zamestnávanie občanov EÚ

Občan EÚ* môže byť na území Slovenskej republiky zamestnaný bez potreby získania pracovného či iného povolenia.

*Občanom EÚ sa rozumie občan členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky; štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a Švajčiarska.

V prípade, že si občan EÚ registruje pobyt občana EÚ na území SR na základe zamestnania na Slovensku, k svojej žiadosti o registráciu pobytu na cudzineckej polícii môže priložiť pracovnú zmluvu, prísľub zamestnávateľa alebo potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania.

Praktické informácie, tipy a odkazy na webstránky súvisiace s hľadaním práce na Slovensku nájdete tu.

 

Informácia pre zamestnávateľov občanov EÚ:

Ak zamestnávate občana EÚ, máte povinnosť predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informačnú kartu o vzniku pracovnoprávneho vzťahu do 7 pracovných dní od nástupu pracovníka do zamestnania.

Ak bolo zamestnanie občana EÚ ukončené, ako zamestnávateľ máte povinnosť predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informačnú kartu o skončení pracovnoprávneho vzťahu do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania .

Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je úrad, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný.

Informačné karty možno predložiť elektronickou službou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk alebo listinne, a to buď podaním vyplneného formulára na podateľni príslušného úradu práce alebo zaslaním poštou.