MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Znovunadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Znovunadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Dňa 1. februára 2015 nadobudlo účinnosť nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré umožňuje znovunadobudnutie slovenského občianstva bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky (SR).

Podľa súčasne platného zákona o štátnom občianstve, štátny občan SR stráca automaticky slovenské občianstvo, ak dobrovoľne, na základe výslovného prejavu vôle (na základe žiadosti alebo vyhlásenia), nadobudne cudzie štátne občianstvo. Zväčša sa jedná o prípady  tzv. naturalizácie. (Naturalizáciou získavajú cudzinci štátne občianstvo na základe vlastnej žiadosti, najmä po dlhodobom pobyte v danej krajine.) Následne má povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnému slovenskému orgánu (okresnému úradu v sídle kraja).

Znovunadobudnutie slovenského občianstva však nenastane automaticky. Bývalí slovenskí občania, ktorí štátne občianstvo týmto spôsobom stratili, majú teraz možnosť  požiadať o jeho udelenie. Základnou podmienkou je však, aby mali v čase udeľovania slovenského občianstva pobyt na Slovensku. Pred podaním samotnej žiadosti o udelenie občianstva je preto potrebné, aby si žiadateľ najskôr registroval pobyt v SR, ak je občanom členského štátu EÚ/EHP alebo Švajčiarska), alebo aby mu bol na Slovensku udelený prechodný alebo trvalý pobyt (ak je občanom tretieho štátu).

Žiadosť sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja, príslušnom podľa miesta pobytu žiadateľa v SR, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí. V žiadosti je potrebný uviesť osobitný dôvod,  ktorým je skutočnosť, že žiadateľ je bývalým slovenským občanom. Okrem toho žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, dátum a podpis žiadateľa.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • stručný životopis,
  • doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • doklad o osobnom stave,
  • doklad o pobyte v SR,
  • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov (odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom),
  • naturalizačný certifikát alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu,
  • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má takéto postavenie,
  • dotazník žiadateľa,
  • ďalšie relevantné doklady.

Poplatok za udelenie štátneho občianstva SR je 20 EUR. O navrátení štátneho občianstva SR rozhodne Ministerstvo vnútra SR do 2 rokov od podania žiadosti.

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Znovunadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky