MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ a občanom EÚ. 

Žiadosť o udelenie občianstva je potrebné vypísať, podpísať a doložiť nižšie uvedené prílohy.
 

Prílohy k žiadosti

Žiadateľ priloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR tieto dokumenty:
 • podrobný štruktúrovaný životopis s uvedením mena, priezviska, rodného priezviska, rodného čísla (ak ho má pridelené), dátumu a miesto narodenia, adresy trvalého pobytu, údajov o vzdelaní, pracovnej činnosti, inej zárobkovej činnosti, jazykových znalostiach, osobitných schopnostiach, záujmoch, a s uvedením dátumu a podpisu žiadateľa;
 • platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa v čelnom pohľade;
 • rodný list;
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený;
 • doklad o pobyte na území SR a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte;
 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov;
 • listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom;
 • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má takéto postavenie;
 • doklady, ktoré nahrádzajú preukázanie ovládania slovenského jazyka;
 • dotazník žiadateľa: Žiadateľ pri podávaní samostatnej žiadostii o udelenie štátneho občianstva vyplní aj dotazník, ktorý vydáva ministerstvo. Formulár dostane žiadateľ pri podaní žiadosti. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.
K žiadosti je potrebné priložiť aj ďalšie relevantné doklady, ak údaje v nich obsiahnuté si úrad nemôže sám získať z informačných systémov. Tie doklady, ktoré sa žiadateľa netýkajú, musí nahradiť čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia:
 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu
 • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
 • potvrdenie o štúdiu
 • potvrdenie o poberaní dôchodku
 • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný (napr. bankovým výpisom).

Všetky doklady vystavené v zahraničí musia byť náležite overené na použitie v zahraničí (superlegalizácia alebo apostila), ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a preložené do slovenčiny úradným prekladateľom.

V prípade, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na ich doplnenie. Ministerstvo môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

Správne poplatky

V súvislosti s udelením štátneho občianstva sa vyberajú správne poplatky v tejto výške:
 • udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov: 1000 EUR
 • udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu:
  1. do 15 rokov: 140 EUR
  2. od 15 rokov do 18 rokov: 210/220 EUR
 • udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva: 30 EUR
 • udelenie štátneho občianstva SR štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993: 30 EUR
 • udelenie štátneho občianstva SR osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom: 30 EUR
 • udelenie štátneho občianstva SR osoba, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavanie Slováka žijúceho v zahraničí: 560/600 EUR

Oslobodenie od poplatku: Od poplatkov sú oslobodení cudzinci, ktorým bol udelený azyl, ukrajinskí presídlenci z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.

Poplatok sa vyberie až pri prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR