MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Žiadosť o udelenie občianstva je potrebné vypísať, podpísať a doložiť nižšie uvedené prílohy.
 

Prílohy k žiadosti

Žiadateľ priloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR tieto dokumenty:
 • stručný životopis podpísaný žiadateľom;
 • doklad totožnosti;
 • rodný list;
 • doklad o osobnom stave, ktorým sú napríklad: sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený;
 • doklad o pobyte na území SR alebo doklady o poslednom trvalom pobyte alebo čestné vyhlásenie o pobyte, ak ide o bývalého občana;
 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov;
 • listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom;
 • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má takéto postavenie;
 • Dotazník žiadateľa: Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní aj dotazník, ktorý vydáva Ministerstvo. Formulár dostane žiadateľ pri podaní žiadosti. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.
Ďalej treba k žiadosti priložiť tieto ďalšie doklady, ak sú relevantné:
 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov
 • výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu
 • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
 • potvrdenie o štúdiu
 • potvrdenie o poberaní dôchodku
 • potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie
 • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný (napr. bankovým výpisom).

Všetky doklady vystavené v zahraničí musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom a náležite overené pripojením superlegalizačnej alebo apostilačnej doložky (ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak).

V prípade, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na doplnenie spisu. Ministerstvo môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

Správne poplatky

Podľa položky 20 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyberajú správne poplatky k žiadosti o štátne občianstvo SR v takejto výške:
 1. za udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov je 700 EUR
 2. za udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu:
  1. do 15 rokov je 100 EUR
  2. od 15 rokov do 18 rokov je 150 EUR
 3. za udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva je 20 EUR
 4. za udelenie štátneho občianstva SR štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 je 20 EUR
 5. za udelenie štátneho občianstva SR osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom je 20 EUR

Oslobodenie od poplatku: Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým bol udelený azyl a ukrajinskí presídlenci z oblasti Černobyľu.

Poplatok sa vyberie až pri prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR