MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Tolerovaný pobyt

Tolerovaný pobyt

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o pobyte občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov nájdete tu.

Tolerovaný pobyt je špecifický typ pobytu, ktorý možno udeliť cudzincovi najviac na 180 dní za predpokladu, že platí niektorá z nasledujúcich podmienok:
 1. je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov;
 2. je maloletým dieťaťom nájdeným na území Slovenskej republiky;
 3. ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života (podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok (musíte predložiť výpis z registra trestov štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom a v ktorom ste sa v posledných troch rokoch zdržiavali viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch);
 4. bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo ak ide o nelegálne zamestnanú maloletú osobu,
 5. ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

Ak cudzinec spĺňa podmienky na podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo trvalý pobyt na päť rokov, policajný útvar mu môže udeliť tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania súkromného a rodinného života len vtedy, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Žiadosť o tolerovaný pobyt sa predkladá osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom jazyku na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta vášho pobytu. K žiadosti je potrebné predložiť jej písomné zdôvodnenie a doklady, ktorými potvrdíte skutočnosti odôvodňujúce udelenie tolerovaného pobytu. Za žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu zaplatíte správny poplatok vo výške 140 EUR, za žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 50 EUR.

Polícia žiadosť neprijme, ak ste v konaní o udelenie azylu.

O tolerovaný pobyt za vás požiada orgán činný v trestnom konaní, ak:

 • ste obeťou obchodovania s ľuďmi a máte najmenej 18 rokov;
 • ste boli nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo ste nelegálne zamestnanou maloletou osobou, ak je vaša prítomnosť na území SR nevyhnutná na účely trestného konania.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu do 15 dní od podania žiadosti. Policajný útvar udelí na žiadosť cudzinca tolerovaný pobyt najviac na 180 dní. Tolerovaný pobyt je možné opakovane predĺžiť.

Zrušenie tolerovaného pobytu

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, cudzinec je povinný túto skutočnosť oznámiť policajnému útvaru najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.

Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt najmä, ak zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, alebo ak zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu.
 

Zotrvanie cudzinca v SR

Je inštitút, ktorý vám môže byť schválený, ak sa zdržiavate na území SR zo špecifických dôvodov, ktoré vám bránia vycestovať a nemáte platné víza ani pobyt.  Na Slovensku môžete zotrvať do odpadnutia týchto dôvodov. Zdržiavanie sa na území SR sa však nepovažuje za pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov. To znamená, že nemôžete počas zotrvania na území SR požiadať o overenie pozvania, udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu, nemôžete pracovať, a ani podnikať.

 

Cudzinec, ktorý sa zdržiava v SR bez udeleného pobytu alebo platného víza, môže zotrvať v SR:

 • počas trvania prekážok administratívneho vyhostenia,
 • poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou (len ak bola poskytnutá počas oprávneného pobytu)
 • výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odňatia slobody,
 • trvania karanténneho opatrenia (len ak bola poskytnutá počas oprávneného pobytu),
 • lehoty na vycestovanie;
 • ak nie je možné vykonať administratívne vyhostenie lebo cudzinec nemá platný cestovný doklad a nie je ho možné zabezpečiť ani prostredníctvom zastupiteľského úradu, uplynula lehota zaistenia a nie je možné zabezpečiť vycestovanie ani na cudzinecký pas,
 • ak požiadal pre výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení o asistovaný dobrovoľný návrat,
 • výkonu zaistenia,
 • prípravy a výkonu administratívneho vyhostenia alebo návrat,
 • najviac 90 dní, počas ktorých sa cudzinec, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní tohto trestného činu.

Ak vám bola poskytnutá ústavná starostlivosť alebo nariadené karanténne opatrenie, môžete zotrvať na území SR len v prípade, ak tieto boli poskytnuté alebo nariadené ešte v čase vášho oprávneného pobytu na území SR. Zároveň ste povinný vycestovať z územia SR do troch dní po skončení poskytovania ústavnej starostlivosti alebo nariadeného karanténneho opatrenia.

Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa cudzinec nachádza, vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o možnosti zotrvať na území Slovenskej republiky.

Práca, ubytovanie a zdravotná starostlivosť

Počas zotrvania cudzinec nemôže podnikať a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

Zákaz vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu sa nevzťahuje na cudzincov, ktorí majú tolerovaný pobyt z dôvodu ochrany ich súkromného a rodinného života, ktorým bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že sú obeťami obchodovania s ľuďmi, a ktorí majú tolerovaný pobyt z dôvodu, že boli nelegálne zamestnaní za osobitne vykorisťujúcich podmienok. V týchto prípadoch cudzinci s tolerovaným pobytom môžu pracovať (ale nie podnikať). Podrobnosti nájdete v sekcii Práca.
 
Pre osoby s tolerovaným pobytom alebo možnosťou zotrvania štát nezabezpečuje ubytovanie, s výnimkou osoby, ktorej bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj osoby, ktorej bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu, že bola nelegálne zamestnaná za osobitne vykorisťujúcich podmienok alebo nelegálne zamestnanej maloletej osoby.
 
Cudzinci s tolerovaným pobytom alebo s možnosťou zotrvania, ktorí sa nemôžu zamestnať, nemajú nárok byť verejne zdravotne poistení, ale môžu si vybaviť komerčné zdravotné poistenie. Výnimkou sú cudzinci, ktorí sú zaistení alebo vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Tolerovaný pobyt