MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Práca Povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie

Na Slovensku sa môžete zamestnať len s udeleným povolením na zamestnanie, ak:
 • máte prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, a to v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • máte prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ, a to v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území SR,
 • budete zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • budete zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v SR alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou SR,
 • ste v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia SR a ktorý vás vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území SR, alebo
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná  (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO).
Povolenie na zamestnanie sa udeľuje na dobu maximálne dvoch rokov. Pri sezónnych prácach je to na maximálne 6 mesiacov - a to tak, aby medzi jednotlivými zamestnaniami bola prestávka minimálne 6 mesiacov.

Povolenie na zamestnanie je neprenosné. To znamená, že môže byť udelené len na jedno zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa a že je záväzné aj čo sa týka druhu práce a miesta výkonu práce. Ak chcete zmeniť zamestnávateľa alebo pracovnú pozíciu, musíte podať novú žiadosť.

Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný podľa budúceho miesta výkonu práce.

Budúci zamestnávateľ musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie.

Žiadosť o povolenie na zamestnanie


Žiadosť o povolenie na zamestnanie sa podáva na úradnom formulári, ktorý je potrebné predložiť na príslušný úrad práce. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo ju za Vás môže, na základe Vášho splnomocnenia, podať aj Váš budúci zamestnávateľ.

Žiadosť o povolenie na zamestnanie môžete podať najskôr 90 dní pred začatím obdobia, na ktoré sa žiada o udelenie povolenia a zároveň najskôr 10 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta.

K žiadosti o povolenie na zamestnanie prikladáte:
 1. Vytlačený, v slovenskom jazyku vyplnený a podpísaný úradný formulár žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie,
 2. Kópiu cestovného pasu,
 3. Kópiu dokladu o pobyte na Slovensku (ak ho máte udelený),
 4. Pracovnú zmluvu, alebo prísľub zamestnávateľa, že vás zamestná,
 5. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo overený a úradne preložený doklad o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,
 6. Overenú kópiu obchodnej zmluvy, alebo kópiu dokladu o vnútropodnikovom transfere (v prípade vyslaných zamestnancov alebo vnútropodnikového transferu),
 7. Vaše písomné splnomocnenie na podanie žiadosti (ak za vás žiadosť podáva váš budúci zamestnávateľ alebo spoločnosť, ku ktorej ste boli vyslaný).
Lehota na posúdenie žiadosti o povolenie na zamestnanie je 20 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Žiadosť, vrátane všetkých príloh, sa podáva v slovenskom jazyku. Pri cudzojazyčných dokumentoch je potrebný úradný preklad do slovenčiny s pripojenou pečiatkou súdneho prekladateľa.

Podanie žiadosti o povolenie na zamestnanie je bezplatné.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ má povinnosť písomne informovať úrad práce o nástupe a skončení zamestnania cudzinca do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a jeho skončenia. K oznámeniu je zamestnávateľ povinný priložiť kópiu pracovnej zmluvy.

Zamestnávateľ písomne informuje úrad práce aj v prípade, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, do zamestnania nenastúpil, a to do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Predĺženie povolenia na zamestnanie


Povolenie na zamestnanie môže úrad práce predĺžiť - a to aj opakovane - ale vždy maximálne na obdobie dvoch rokov.

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa podáva najskôr 90 a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie na úradnom formulári a zároveň najskôr 10 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta na miestne príslušnom úrade práce. Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanec bude pracovať u toho istého zamestnávateľa a na tej istej pracovnej pozícii.

Ak sa cudzinec chce zamestnať u iného zamestnávateľa alebo na inej pracovnej pozícii, musí podať novú žiadosť o povolenie na zamestnanie.

Skončenie platnosti povolenia na zamestnanie

Platnosť povolenia na zamestnanie v SR sa končí najmä:
 • uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené;
 • skončením zamestnania pred ukončením obdobia, na ktoré bolo udelené;
 • uplynutím obdobia, na ktoré bol cudzincovi oddelením cudzineckej polície udelený pobyt;
 • zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • zánikom prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, alebo zánikom prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
Úrad práce, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže povolenie na zamestnanie odňať najmä, ak:
 • bolo kontrolnou činnosťou zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • cudzinec nenastúpi do zamestnania, na ktoré mu bolo udelené povolenie.
Odkazy:

Úplný zoznam úradov práce s mapou, ako aj prehľad voľných pracovných miest nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908                     (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Práca Povolenie na zamestnanie