MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zamestnávaní občanov EÚ nájdete tu.

Napriek tomu, že tzv. jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie predstavuje najbežnejšiu a najrozšírenejšiu cestu, akou sa môže cudzinec pochádzajúci z krajiny mimo EÚ/EHP alebo Švajčiarska na Slovensku zamestnať, stále existuje niekoľko prípadov, kedy je potrebné/možné pracovať na základe povolenia na zamestnanie.

Na Slovensku sa môžete zamestnať len s udeleným povolením na zamestnanie, ak:
 • máte prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, a to v období do uplynutia 9 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • máte prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ, a to v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území SR,
 • budete zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • budete zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v SR alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou SR, alebo
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO).

Povolenie na zamestnanie sa udeľuje na dobu maximálne dvoch rokov, prípadne 5 rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva. Pri sezónnych prácach je to na maximálne 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Povolenie na zamestnanie je neprenosné. To znamená, že môže byť udelené len na jedno zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa a že je záväzné aj čo sa týka druhu práce a miesta výkonu práce. Ak chcete zmeniť zamestnávateľa alebo pracovnú pozíciu, musíte získať nové povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný podľa budúceho miesta výkonu práce.

Budúci zamestnávateľ musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie.


Žiadosť o povolenie na zamestnanie

Žiadosť o povolenie na zamestnanie sa podáva na úradnom formulári, ktorý je potrebné predložiť na príslušný úrad práce. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo ju za Vás môže, na základe Vášho splnomocnenia, podať aj Váš budúci zamestnávateľ.

Žiadosť o povolenie na zamestnanie môžete podať najskôr 10 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta. 

K žiadosti o povolenie na zamestnanie prikladáte:
 1. vytlačený, v slovenskom jazyku vyplnený a podpísaný úradný formulár žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie,
 2. kópiu dokladu o pobyte na Slovensku (ak ho máte udelený),
 3. pracovnú zmluvu, alebo prísľub zamestnávateľa, že vás zamestná,
 4. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo overený a úradne preložený doklad o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,
 5. písomné splnomocnenie na podanie žiadosti (ak za vás žiadosť podáva váš budúci zamestnávateľ alebo spoločnosť, ku ktorej ste boli vyslaný).

V prípade sezónneho zamestnania cudzinca, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti je prílohou žiadosti aj:

 1. doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania a
 2. doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území SR.

Ak za vás podáva žiadosť o povolenie na sezónne zamestnanie budúci zamestnávateľ, je povinný doložiť aj potvrdenie, že

 1. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár a
 2. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

Lehota na posúdenie žiadosti o povolenie na zamestnanie je 20 pracovných dní od doručenia žiadosti. Úrad vám udelí povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak vám v období piatich rokov pred podaním žiadosti bolo udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania.

Žiadosť, vrátane všetkých príloh, sa podáva v slovenskom jazyku. Pri cudzojazyčných dokumentoch je potrebný úradný preklad do slovenčiny s pripojenou pečiatkou súdneho prekladateľa, prípadne úradný preklad do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu.

Ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, doklady vydané v zahraničí musia byť osvedčené doložkou vyššieho overenia (apostila/superlegalizácia).

Podanie žiadosti o povolenie na zamestnanie je bezplatné.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ má povinnosť písomne informovať úrad práce o nástupe a skončení zamestnania cudzinca do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a jeho skončenia. K oznámeniu je zamestnávateľ povinný priložiť kópiu pracovnej zmluvy.

Zamestnávateľ písomne informuje úrad práce aj v prípade, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, do zamestnania nenastúpil, a to do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Nenastúpenie zamestnanca, resp. ukončenie pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný oznámiť aj cudzineckej polícii do 3 pracovných dní.

Predĺženie povolenia na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie vám môže úrad práce predĺžiť - a to aj opakovane - ale vždy maximálne na obdobie dvoch rokov. Podmienkou však je, že zamestnanie budete vykonávať u toho istého zamestnávateľa a na tom istom pracovnom mieste.

Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania vám môže úrad práce jedenkrát predĺžiť, ak bolo udelené na menej ako 90 dní, pričom celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to sa vzťahuje aj na zamestnanie u iného zamestnávateľa.

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa podáva najskôr 90 a najneskôr 30 dní, resp. 20 dní (v prípade sezónneho zamestnania) pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie na úradnom formulári a zároveň najskôr 10 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta na miestne príslušnom úrade práce. 

Ak sa chcete zamestnať u iného zamestnávateľa alebo na inej pracovnej pozícii, musí podať novú žiadosť o povolenie na zamestnanie.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Povolenie na zamestnanie