MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia....

Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia na trhu práce

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zamestnávaní občanov EÚ nájdete tu.
 
Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, modrej karty EÚ alebo v prípadoch, kedy sa vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, sú úrad práce alebo ústredie práce (v prípade modrej karty) povinní prihliadať na situáciu na trhu práce a skúmať, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu.

Z tohto dôvodu, v prípade, ak vás zamestnávateľ chce zamestnať, musí najskôr nahlásiť voľné pracovné miesto úradu práce príslušnému podľa miesta výkonu práce (alebo ústrediu práce). Voľné pracovné miesto je možné nahlásiť osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou, faxom alebo cez web stránku https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Úradný formulár nahlášky voľného pracovného miesta si môžete stiahnuť tu. Nájdete ho tiež na každom úrade práce.

Voľné pracovné miesto je potrebné nahlásiť:
  • najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie - ak sa vo vašom prípade vyžaduje povolenie na zamestnanie - na príslušnom úrade práce,
  • najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania - ak sa vo vašom prípade vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta - na príslušnom úrade práce alebo
  • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu EÚ - na ústredí práce.

Úrad práce (ústredie práce) najskôr preskúma, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu. Ak sa takýto uchádzač v evidencii úradu práce nájde, je úrad práce povinný ho uprednostniť.

Kedy sa na situáciu na trhu práce neprihliada?

Pre výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu. Podmienkou je, že podiel zamestnávaných štátnych príslušníkov tretích krajín je u zamestnávateľa nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov a miesto výkonu práce je v príslušnom kraji, kde je povolanie identifikované ako nedostatkové. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v jednotlivých krajoch zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrad práce vám udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce aj v prípade, že budete v rámci vnútropodnikového presunu vykonávať na území SR stáž (a máte vysokoškolské vzdelanie), alebo funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment. 

Rovnako bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce vydá úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta v prípade, že budete na Slovensku vykonávať sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti a tiež ak žiadate o obnovenie prechodného pobytu na to isté pracovné miesto.

Aj v týchto prípadoch je potrebné podať na úrad práce nahlášku voľného pracovného miesta. Nevyžaduje sa však, aby ju zamestnávateľ urobil 20 pracovných dní pred tým, ako podáte žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (jednotné povolenie).

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia....