MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Sociálna pomoc

Životné minimum

Informácie v tejto časti sú určené občanom EÚ a občanom krajín mimo EÚ.

Životné minimum je základným faktorom pre poskytovanie podpory v systéme sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje:

 • 268,88 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu*
 • 187,57 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu*
 • 122,77 EUR mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa*

* Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Upravené sumy životného minima ustanovuje každoročne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jeho úplné znenie býva zverejnené v Zbierke zákonov SR.

Započítavanie príjmov

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú:

 • u posudzovanej osoby - jej príjem a príjem manžela/manželky
 • u rodičov s nezaopatreným dieťaťom - príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti
 • u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti - ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba
 • u nezaopatreného dieťaťa - jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v spoločnej domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, tak sa započítava príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba
 • u zaopatreného neplnoletého dieťaťa - jeho príjem

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú:

 • jednorazové štátne sociálne dávky
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 • štipendiá
 • jednorazový príspevok podľa zákona o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004
 • príspevok na stravu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • resocializačný príspevok podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • vianočný príspevok

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Sociálna pomoc