MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie ani.....

Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta?

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zamestnávaní občanov EÚ nájdete tu

Na Slovensku sa môžete zamestnať bez povolenia na zamestnanie, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak:

 1. máte udelený trvalý pobyt na území SR,
 2. máte udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území SR,
 3. máte udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
  • po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území SR od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  • ak ste rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty
  • ak ste rodinným príslušníkom osoby vyslanej do SR v rámci vnútropodnikového presunu (ICT),
  • ak ste rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom na účel výskumu a vývoja, alebo
  • ak ste rodinným príslušníkom osoby, ktorá v SR pôsobí na základe mobility zamestnanca alebo výskumníka,
 4. ste rodinným príslušníkom občana členského štátu EÚ alebo rodinným príslušníkom občana SR a máte oprávnený máte na území SR,
 5. máte udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon vašej práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak ste študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 6. máte udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a
  • vykonávate výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo
  • vaša pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
 7. máte udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 8. ste žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce vám umožňuje osobitný predpis,
 9. vám bol udelený azyl,
 10. vám bola poskytnutá doplnková ochrana,
 11. sa vám poskytlo dočasné útočisko,
 12. ak trvanie vášho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ste
  • pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
  • výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
 13. zabezpečujete na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodávate alebo v súvislosti s touto dodávkou uskutočňujete montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňujete programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie vášho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 14. ste prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,
 15. ste rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území SR, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády SR zaručuje vzájomnosť,
 16. ste členom záchrannej jednotky a poskytujete pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
 17. ste príslušníkom ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,
 18. vykonávate odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov v školách alebo školských zariadeniach,
 19. ste úspešne absolvovali štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území SR,
 20. budete zamestnaný na určené obdobie na účel zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom kraji, a máte podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami na to isté pracovné miesto,
 21. ste nedovŕšili 26 rokov veku a budete zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa SR zúčastňuje,
 22. vás vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte EÚ v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
 23. ste spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
 24. pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečujete na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodávate alebo uskutočňujete montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
 25. ste zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak ste na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
 26. vykonávate činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, a
  • riadite túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
  • máte mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 27. ste akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
 28. vám bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že ste obeťou obchodovania s ľuďmi,
 29. vám bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania vášho súkromného a rodinného života,
 30. vám bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je vaša prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,
 31. vykonávate duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 32. vám bolo udelené národné vízum a
  • vzťahuje sa na vás program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda SR,
  • podieľate sa na realizácii filmového projektu na území SR,
  • ide o záujem SR, ktorý schválila vláda SR,
 33. dočasne pôsobíte na Slovensku na základe mobility
  • od zamestnávateľa v členskom štáte EÚ v rámci vnútropodnikového presunu (ICT) alebo
  • vykonávate výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ak vaša pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 hodín v kalendárnom roku,
 34. výkon vašej práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok, ak ste študentom vysokej školy, ktorý sa na území SR zdržiava na základe mobility
 35. pre centrum podnikových služieb poskytujete odborné školenia a trvanie vášho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 36. ste podali žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý Vám umožňuje sa na Slovensku zamestnať, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím jeho platnosti, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov.
Väčšinou ide o prípady, kedy môžete na Slovensku pracovať na základe pobytu, ktorý už máte udelený (napr. trvalý pobyt, prechodný pobyt na účel štúdia a pod.), prípadne o krátkodobé zamestnania/vyslania, pri ktorých sa prechodný pobyt na Slovensku do 90 dní nevyžaduje.

V iných prípadoch je potrebné získať prechodný pobyt na účel zamestnania. Nakoľko nie je potrebné získať osobitné povolenie na zamestnanie, ani súhlas úradu práce s obsadením voľného pracovného miesta, nie je v týchto prípadoch získanie prechodného pobytu na účel zamestnania závislé od situácie na trhu práce.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa môžete zamestnať v pracovnom pomere, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Aj v týchto prípadoch je potrebné podať na úrad práce nahlášku voľného pracovného miesta, avšak bez potreby uplynutia lehoty.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie ani.....