MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Práca Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie ani.....

Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta?

Na Slovensku sa môžete zamestnať bez povolenia na zamestnanie, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak:

 1. máte udelený trvalý pobyt na území SR,
 2. máte udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území SR,
 3. máte udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
  • po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území SR od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  • ak ste rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty alebo
  • ak ste rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),
 4. ste rodinným príslušníkom občana členského štátu EÚ a ktorý má právo na pobyt na území SR,
 5. máte udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon vašej práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak ste študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 6. máte udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a
  • vykonávate výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo
  • vaša pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
 7. máte udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 8. ste žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce vám umožňuje osobitný predpis,
 9. vám bol udelený azyl,
 10. vám bola poskytnutá doplnková ochrana,
 11. sa vám poskytlo dočasné útočisko,
 12. ak trvanie vášho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ste
  • pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
  • výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
 13. zabezpečujete na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodávate alebo uskutočňujete montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie vášho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 14. ste prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,
 15. ste rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území SR, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády SR zaručuje vzájomnosť,
 16. ste členom záchrannej jednotky a poskytujete pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
 17. ste príslušníkom ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,
 18. vykonávate odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov v školách alebo školských zariadeniach,
 19. ste úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území SR,
 20. budete zamestnaný na určené obdobie na účel zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese s mierou nezamestnanosti nižšou ako 5 %, a máte podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto,
 21. ste nedovŕšili 26 rokov veku a budete zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa SR zúčastňuje,
 22. vás vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte EÚ v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
 23. ste spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
 24. pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečujete na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodávate alebo uskutočňujete montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
 25. ste zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak ste na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
 26. vykonávate činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, a
  • riadite túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
  • máte mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 27. ste akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
 28. vám bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že ste obeťou obchodovania s ľuďmi,
 29. vám bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,
 30. vám bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,
 31. vykonávate duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 32. vám bolo udelené národné vízum a vzťahuje sa na vás program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda SR.

V uvedených prípadoch sa môžete zamestnať automaticky na základe pobytu, ktorý získate/už máte udelený, prípadne pred začatím zamestnania musíte získať prechodný pobyt na účel zamestnania.

Vo všetkých uvedených prípadoch nie je potrebné nahlásenie voľného pracovného miesta.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa môžete zamestnať na základe pracovného pomeru, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908                     (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Práca Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie ani.....