MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Pobyt občana EÚ

Pobyt občana EÚ

V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:
 • občan iného členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky,
 • občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a
 • občan Švajčiarska  

PRÁVO NA POBYT OBČANA EÚ

Občan EÚ má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

 • je zamestnaný na Slovensku,
 • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenska,
 • študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole na Slovensku,
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie na Slovensku,
 • je predpoklad, že sa zamestná,
 • je rodinným príslušníkom občana EÚ, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa aspoň jednu z podmienok vyššie.

Informácie o pobyte rodinných príslušníkov občana EÚ, ktorí nie sú občanmi EÚ, nájdete v tejto časti

HLÁSENIE POBYTU OBČANA EÚ PRÁVO NA POBYT OBČANA EÚ

Občan EÚ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa). 

REGISTRÁCIA POBYTU OBČANA EÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Občan EÚ, ktorý sa na Slovensku zdržiava dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive (vygeneruje vám ho rezervačný systém) osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície. So žiadosťou je potrené predložiť tieto doklady:

 • platný doklad totožnosti alebo platný cestovný doklad a
 • doklad preukazujúci niektorú zo skutočností uvedených vyššie, napr.:
  • pracovnú zmluvu / prísľub zamestnávateľa alebo
  • živnostenské oprávnenie alebo
  • potvrdenie o návšteve školy a čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi alebo
  • čestné vyhlásenie o sústavnom hľadaní práce alebo
  • matričný doklad (rodný list, sobášny list).

Ak občan EÚ nevie preukázať, že bude na Slovensku študovať, podnikať alebo bude zamestnaný, postačí, ak preukáže, že má

 • dostatočné zdroje (suma životného minima 268,88 EUR v hotovosti alebo potvrdením o stave na účte) a
 • zdravotné poistenie (potvrdenie o zdravotnom poistení alebo európsky preukaz zdravotného poistenia).

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie.

Občan EÚ môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov, a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu na Slovensku.

K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan EÚ povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný doklad totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania.

Dokladom o zabezpečení ubytovania je:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia (napr. hotela alebo internátu) o poskytnutí ubytovania, alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti,

Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené.  

PRÁVO NA TRVALÝ POBYT

Rodinný príslušník občana EÚ má právo na trvalý pobyt, ak sa v SR zdržiava s garantom oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov a aj vtedy, ak sa v SR zdržiava menej ako päť rokov, ak garant má právo na trvalý pobyt. 

POVINNOSTI POČAS POBYTU OBČANA EÚ

Počas a pri zániku pobytu má občan EÚ povinnosť najmä:

 • hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti do 10 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti,
 • chrániť doklad o pobyte pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím,
 • ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte policajnému útvaru do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel,
 • požiadať do 10 pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak dôjde k strate, krádeži alebo poškodeniu dokladu,
 • odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte z dôvodu zmeny údajov alebo mu bolo ukončené právo na pobyt,
 • oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt a štát, do ktorého vycestuje. 

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám!

Найдите подходящий для вас курс словацкого языка!

В связи с большим интересом к Открытым курсам по словацкому языку, регистрация ограничена исключительно теми заинтересованными студентами, которые еще не успели зарегистрироваться на курсы.
 
Заранее благодарим Вас за понимание!
Открытые курсы словацкого языка предназначены в первую очередь для начинающих или среднего уровня в качестве первого знакомства с языком.
 
 
Если Вам необходим курс словацкого языка более высокого уровня, мы рекомендуем Вам обратиться в сертифицированную языковую школу. Если Вам необходимо повысить свой уровень в связи с работой или учебой в Словакии, Миграционный информационный центр предлагает возможность подать заявку на получение финансового взноса на образовательные курсы. Подробнее об этой возможности можно узнать на нашем сайте ЗДЕСЬ.

Тест на включение

Пожалуйста, заполните этот короткий тест. Тест состоит из 10 вопросов.
К сожалению, Ваш ответ на этот вопрос неверен. Мы рекомендуем Вам записаться в группу для начинающих (A1).
 
Чтобы выбрать подходящий для Вас курс, вернитесь к вопросу ´Каков Ваш уровень владения словацким языком?´ и выберите вариант ´Я начинающий (A1)´.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Pobyt občana EÚ