MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Pobyt občana EÚ

Pobyt občana EÚ

V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:
 • občan iného členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky,
 • občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a
 • občan Švajčiarska  

PRÁVO NA POBYT OBČANA EÚ

Občan EÚ má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

 • je zamestnaný na Slovensku,
 • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenska,
 • študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole na Slovensku,
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie na Slovensku,
 • je predpoklad, že sa zamestná,
 • je rodinným príslušníkom občana EÚ, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa aspoň jednu z podmienok vyššie.

Informácie o pobyte rodinných príslušníkov občana EÚ, ktorí nie sú občanmi EÚ, nájdete v tejto časti

HLÁSENIE POBYTU OBČANA EÚ PRÁVO NA POBYT OBČANA EÚ

Občan EÚ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa). 

REGISTRÁCIA POBYTU OBČANA EÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Občan EÚ, ktorý sa na Slovensku zdržiava dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive (vygeneruje vám ho rezervačný systém) osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície. So žiadosťou je potrené predložiť tieto doklady:

 • platný doklad totožnosti alebo platný cestovný doklad a
 • doklad preukazujúci niektorú zo skutočností uvedených vyššie, napr.:
  • pracovnú zmluvu / prísľub zamestnávateľa alebo
  • živnostenské oprávnenie alebo
  • potvrdenie o návšteve školy a čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi alebo
  • čestné vyhlásenie o sústavnom hľadaní práce alebo
  • matričný doklad (rodný list, sobášny list).

Ak občan EÚ nevie preukázať, že bude na Slovensku študovať, podnikať alebo bude zamestnaný, postačí, ak preukáže, že má

 • dostatočné zdroje (suma životného minima 273,99 EUR v hotovosti alebo potvrdením o stave na účte) a
 • zdravotné poistenie (potvrdenie o zdravotnom poistení alebo európsky preukaz zdravotného poistenia).

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie.

Občan EÚ môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov, a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu na Slovensku.

K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan EÚ povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný doklad totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania.

Dokladom o zabezpečení ubytovania je:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia (napr. hotela alebo internátu) o poskytnutí ubytovania, alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti,

Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené.  

PRÁVO NA TRVALÝ POBYT

Rodinný príslušník občana EÚ má právo na trvalý pobyt, ak sa v SR zdržiava s garantom oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov a aj vtedy, ak sa v SR zdržiava menej ako päť rokov, ak garant má právo na trvalý pobyt. 

POVINNOSTI POČAS POBYTU OBČANA EÚ

Počas a pri zániku pobytu má občan EÚ povinnosť najmä:

 • hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti do 10 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti,
 • chrániť doklad o pobyte pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím,
 • ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte policajnému útvaru do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel,
 • požiadať do 10 pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak dôjde k strate, krádeži alebo poškodeniu dokladu,
 • odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte z dôvodu zmeny údajov alebo mu bolo ukončené právo na pobyt,
 • oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt a štát, do ktorého vycestuje. 

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám!

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Pobyt občana EÚ