MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Občania EU a ich rodinní príslušníci Pobyt občanov Únie

Pobyt občanov Únie

V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:
 • občan iného členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky,
 • občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHS), a
 • občan Švajčiarska.

Právo na pobyt 

Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:
 • je zamestnaný v SR;
 • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR;
 • študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR;
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie v SR;
 • je predpoklad, že sa zamestná;
 • je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky.

Hlásenie pobytu

Občan Únie je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na policajnom útvare podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa), teda ak býva u známych alebo u rodiny.

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive (vygeneruje vám ju rezervačný systém) osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície spolu s:

 • platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným dokladom a
 • dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností uvedených vyššie (pracovná zmluva alebo živnostenské oprávnenie alebo potvrdenie zo školy alebo výpis z bankového účtu, čestné vyhlásenie, že si sústavne hľadá prácu, rodný list, sobášny list a pod.). Ak nevie preukázať, že v SR bude študovať, podnikať alebo bude zamestnaný, prípadne, že sa pripája k rodinnému príslušníkovi, tak postačí ak preukáže, že má dostatočné zdroje (životné minimum 234,42 EUR v hotovosti alebo potvrdením o stave na účte) a zdravotné poistenie (potvrdenie o zdravotnom poistení alebo európsky preukaz poistenca).

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak občan Únie nepredloží doklad o ubytovaní, v potvrdení sa ako adresa uvedie obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte.

Občan Únie môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov (plastová kartička), a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu v SR. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan Únie povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný preukaz totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania. Dokladom o zabezpečení ubytovania sa rozumie:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia (napr. hotela alebo internátu) o poskytnutí ubytovania, alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti,

Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené. 

Právo na trvalý pobyt občana Únie

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. V špecifických prípadoch je možné o trvalý pobyt požiadať i skôr ako po piatich rokoch nepretržitého pobytu. 

Zamestnanie

Občan Únie môže byť na Slovensku zamestnaný bez potreby získania pracovného či iného povolenia.

Ukončenie práva na pobyt občana Únie

Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak:

 • písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru;
 • bol administratívne vyhostený;
 • policajný útvar mu odňal právo na pobyt alebo na trvalý pobyt;
 • zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho;
 • nadobudol štátne občianstvo SR.   

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Občania EU a ich rodinní príslušníci Pobyt občanov Únie