MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Pobyt rodinného príslušníka občana EÚ

Pobyt rodinného príslušníka občana EÚ

 

Táto časť je určená rodinným príslušníkom občanov EÚ, ktorí sú občanmi krajín mimo EÚ. Pre informácie o pobyte rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí sú sami občanmi EÚ kliknite tu.

 
Rodinným príslušníkom občana EÚ (garanta) je občan krajiny mimo EÚ, ktorý je
 
 1. jeho manžel,
 2. jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto dieťa jeho manžela,
 3. jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
 4. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza, alebo je členom jeho domácnosti, alebo je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
 5. jeho partner, s ktorým má občan EÚ trvalý, riadne osvedčený vzťah,
 6. občan krajiny mimo EÚ s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan EÚ právo pobytu a občanom EÚ je štátny občan SR, s ktorým sa občan krajiny mimo EÚ navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie SR a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až e) vo vzťahu k štátnemu občanovi SR. 
 

HLÁSENIE POBYTU

Rodinný príslušník občana EÚ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa). 

ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU O POBYTE

Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte je rodinný príslušník občana EÚ povinný podať na cudzineckej polícii do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Policajný útvar na základe žiadosti vydá rodinnému príslušníkovi občana EÚ do 30 dní doklad o pobyte s názvom "Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ" s platnosťou na päť rokov alebo na obdobie predpokladaného pobytu garanta, ak je toto obdobie kratšie ako päť rokov. 

K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinný príslušník občana EÚ predloží:

 1. platný cestovný doklad,
 2. dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,
 3. doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahus garantom (napr. sobášny list, rodný list)
 4. potvrdenie o registrácii pobytu garanta
 5. iné doklady slúžiace na hodnoverné preukázanie skutočností uvedených v definícii rodinného príslušníka občana EÚ.

Ak rodinný príslušník občana EÚ nepredloží doklad o zabezpečení ubytovania, polícia uvedie ako adresu v potvrdení o podaní žiadosti o vydanie dokladu o pobyte obec, kde sa bude zdržiavať na pobyte. 

Doklad o pobyte stráca platnosť, ak dočasná neprítomnosť cudzinca na území SR presiahne spolu šesť mesiacov v roku

PRÁVO NA TRVALÝ POBYT

Rodinný príslušník občana EÚ má právo na trvalý pobyt, ak sa v SR zdržiava s garantom oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov a aj vtedy, ak sa v SR zdržiava menej ako päť rokov, ak garant má právo na trvalý pobyt.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Pobyt rodinného príslušníka občana EÚ