MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Základné informácie

Základné informácie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone. Živnostenské podnikanie zahŕňa takmer všetky podnikateľské činnosti okrem činností taxatívne vymedzených v živnostenskom zákone. Zákon nevymedzuje, čo môže byť živnosťou, ale určuje, čo živnosťou nie je.

Živnostník zodpovedá za záväzky zo svojej podnikateľskej činnosti neobmedzene celým svojím majetkom (aj svojím súkromným majetkom).

Ak chce cudzinec prevádzkovať živnosť, musí požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie. Okrem živnostenského oprávnenia musí cudzinec získať aj vhodný typ pobytu, ktorý mu vykonávanie podnikania na Slovensku umožní. 

Cudzinec môže na Slovenku prevádzkovať živnosť ako slovenská alebo zahraničná fyzická osoba v závislosti od typu udeleného pobytu. Za slovenskú osobu sa považuje osoba s bydliskom na území SR a za zahraničnú osobu sa považuje osoba s bydliskom alebo sídlom mimo SR. Cudzinec s bydliskom na území SR je taký cudzinec, ktorý má na Slovensku udelený trvalý pobyt. Cudzinec s trvalým pobytom môže prevádzkovať živnosť ako slovenská fyzická osoba.

Cudzinec s bydliskom mimo územia SR je cudzinec, ktorý na Slovensku nemá udelený trvalý pobyt. Cudzinec s bydliskom mimo územia SR môže prevádzkovať živnosť jedine ako zahraničná osoba. Platí, že zahraničná osoba môže prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba. 

 

PODNIKANIE ZAHRANIČNEJ OSOBY 

Zahraničná osoba, ktorá chce na Slovensku podnikať, musí mať zriadený podnik alebo organizačnú zložku podniku na území Slovenskej republiky.

Podnikanie prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je možné v prípade, ak cudzinec v mieste svojho trvalého pobytu je podnikateľom v tom istom predmete podnikania.

Podnikanie prostredníctvom podniku zahraničnej osoby je možné len v prípadoch, ak cudzinec nie je v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom, alebo ak chce podnikať na území Slovenskej republiky v inom predmete podnikania ako v mieste svojho trvalého pobytu.

 

ÚKONY PRED ZAČATÍM ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

Pred začatím podnikania je potrebné vykonať niekoľko úkonov (v závislosti od štátneho občianstva cudzinca a typu jeho pobytu na Slovensku), po splnení ktorých môže cudzinec začať podnikať.  

Občan tretej krajiny, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt, je slovenskou fyzickou osobou. Na to, aby mohol začať podnikať, postačuje, ak získa živnostenské oprávnenie. Začať podnikať môže dňom ohlásenia živnosti, prípadne, pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Občan tretej krajiny, ktorý má na Slovensku určitý typ prechodného pobytu, ktorý umožňuje podnikať, musí získať živnostenské oprávnenie. Začať podnikať môže dňom ohlásenia živnosti, prípadne, pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Občan tretej krajiny, ktorý nemá na Slovensku udelený pobyt, musí:

  • získať živnostenské oprávnenie,
  • získať prechodný pobyt.

Začať podnikať môže dňom získania prechodného pobytu, prípadne, pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Občan členského štátu EÚ/EHP, ktorý má registrovaný pobyt na Slovensku, je slovenskou fyzickou osobou a na to, aby mohol začať podnikať, postačuje, ak získa živnostenské oprávnenie. Začať podnikať môže dňom ohlásenia živnosti, prípadne, pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom. 

 

NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

Ak chce cudzinec prevádzkovať živnosť, musí to ohlásiť živnostenskému úradu a získať živnostenské oprávnenie. Ak prevádzkuje činnosť bez živnostenského oprávnenia, hrozí mu pri voľnej živnosti pokuta do 1659 EUR a pri remeselnej alebo viazanej živnosti až do 3319 EUR.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Základné informácie