MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Získanie živnostenského oprávnenia

Získanie živnostenského oprávnenia

Ak chce cudzinec prevádzkovať živnosť, musí požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie. Okrem živnostenského oprávnenia musí cudzinec získať aj vhodný typ pobytu, ktorý mu vykonávanie podnikania na Slovensku umožní.

Živnostenské oprávnenie získa cudzinec tak, že ohlási živnosť na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta, miestne príslušnom podľa adresy miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Pokiaľ má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, miestne príslušný je živnostenský úrad podľa miesta trvalého pobytu. Na živnostenskom úrade je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  1. formulár ohlásenia živnosti/žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení;

UPOZORNENIE: Pri zahraničnej osobe/organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby je potrebné vyplniť údaje o vedúcom podniku. Ak je ustanovený zodpovedný zástupca, je potrebné vyplniť údaje o ustanovení zodpovedného zástupcu, súhlas s ustanovením zodpovedného zástupcu do funkcie a vyhlásenie zodpovedného zástupcu;

  1. výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom, alebo v ktorej sa cudzinec v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval najmenej 6 mesiacov. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Ak má cudzinec udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, postačuje, ak predloží výpis z registra trestov Slovenskej republiky;
  2. oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania. Oprávnenie užívať nehnuteľnosť sa preukazuje napríklad nájomnou zmluvou (ak bude cudzinec podnikať v prenajatých priestoroch; v nájomnej zmluve musí byť výslovne uvedené, že priestory môžu slúžiť na podnikanie) alebo úradne osvedčeným písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej bude osoba prevádzkovať živnosť;
  3. pri remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti doklad o  odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti;
  4. doklad o zaplatení správneho poplatku. Poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení:
    • na každú voľnú živnosť: 5 €
    • na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť: 15 € 

Ďalšie správne poplatky súvisiace so živnostenským podnikaním nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. 

 

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie  v OTP režime (očkovaní, testovaní, po prekonani COVID). 

 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Získanie živnostenského oprávnenia