MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR

Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR

Cudzinec môže získať štátne občianstvo SR udelením, teda tzv. naturalizáciou, po splnení zákonom stanovených podmienok.

Cudzinec, ktorý chce požiadať o udelenie štátneho občianstva, musí predovšetkým:

Trvalý pobyt

Štátne občianstvo SR možno udeliť žiadateľovi, ktorý má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Znalosť slovenského jazyka a vedomosti o Slovenskej republike

Splnenie tejto podmienky sa preveruje priamo pri podávaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva, a to pri vypĺňaní "Dotazníka žiadateľa". Podľa zákona je orgánom zodpovedným za preskúšanie žiadateľa ten, kto preberá jeho žiadosť, čiže obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky. 

Na tento účel sa vytvára trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta obvodného úradu v sídle kraja, veľvyslanec alebo konzul. Na pohovore kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky. 

Žiadateľ musí nahlas prečítať náhodne vybraný článok z tlače v slovenskom jazyku, ktorý predtým nevidel a ktorý má minimálne 500 slov. Po jeho prečítaní má 30 minút na napísanie toho, čo si o prečítanom článku zapamätal. 

Pri preverovaní znalosti slovenčiny sa prihliada na zdravotný stav žiadateľa. O priebehu a výsledku overovania znalosti slovenského jazyka sa v ten istý deň vyhotoví zápisnica, takže o výsledku pohovoru existuje aj písomný záznam.

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa považuje taký žiadateľ, ktorý:

 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia jeho odsúdenia uplynulo najmenej päť rokov;
 • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby uplynulo najmenej päť rokov;
 • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia uplynulo päť rokov.

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z Registra trestov Generálnej prokuratúry SR alebo obdobným potvrdením vydaným v krajine odkiaľ žiadateľ pochádza.

Osobitné podmienky

Pre udelenie občianstva musia byť splnené aj nasledujúce podmienky:

 • žiadateľovi nesmel byť súdom uložený trest vyhostenia;
 • nie je proti žiadateľovi vedené trestné stíhanie;
 • proti žiadateľovi nie je vedené vydávacie konanie, ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu;
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení;
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o odňatie azylu.

Žiadateľ je tiež povinný v konaní dokladovať, že si plní povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Výnimky

Akékoľvek výnimky z vyššie uvedených podmienok sú ustanovené v Zákone o štátnom občianstve, pričom sa vychádza v ústrety niektorým skupinám cudzincov, napríklad manželovi/manželke štátneho občana SR, azylantovi, alebo osobe, ktorej pôsobenie je v záujme Slovenskej republiky.

Pobyt

Zákon priznáva výnimku z dĺžky požadovaného pobytu žiadateľovi, ktorý má na Slovensku povolený pobyt, ale nemá nepretržitý trvalý pobyt v trvaní ôsmich rokov, napríklad ak:

 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom SR, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej päť rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva;
 • ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, sociálnej, kultúrnej alebo športovej, alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky;
 • má na území SR nepretržitý trvalý pobyt začínajúci najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov;
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov;
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti;
 • sa narodil na území SR a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky;
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt;
 • je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky;
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky;
 • jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa § 1 ods. 2 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva rodič - československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Výnimka tiež platí pre človeka, ktorému bolo priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva. Podmienkou je, aby bola osoba v čase podávania žiadosti o udelenie občianstva držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Osvedčenie stráca platnosť dňom prihlásenia sa držiteľa osvedčenia k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu (dlhodobého pobytu) na území Slovenskej republiky. Preto, ak chcete požiadať o udelenie štátneho občianstva SR po 3 rokoch pobytu na území Slovenska, je potrebné to urobiť počas platného prechodného pobytu. Inak budete musieť splniť všeobecnú podmienku na udelenie štátneho občianstva.

Treba však mať na pamäti, že na udelenie štátneho občianstva SR neexistuje právny nárok, a to ani po splnení zákonom stanovených podmienok, to znamená, že Ministerstvo vnútra môže žiadosť zamietnuť.

Jazyk

Znalosť slovenského jazyka a všeobecné znalosti o Slovenskej republike nemusí preukazovať dieťa do 14 r.,  žiadateľ, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej oblasti, alebo osoba prepustená zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662


PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Telegram/Signal:
+421 908 767 853 (voice calls only)

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR