MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR

Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR

Cudzinec môže získať štátne občianstvo SR udelením, teda tzv. naturalizáciou, po splnení zákonom stanovených podmienok.

Cudzinec, ktorý chce požiadať o udelenie štátneho občianstva, musí predovšetkým:

Trvalý pobyt

Štátne občianstvo SR možno udeliť žiadateľovi, ktorý má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Výnimky

Zákon priznáva výnimku z dĺžky požadovaného pobytu žiadateľovi, ktorý má na Slovensku povolený pobyt, ale nemá nepretržitý trvalý pobyt v trvaní ôsmich rokov, napríklad ak:

 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom SR, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej päť rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva;
 • ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, sociálnej, kultúrnej alebo športovej, alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky;
 • má na území SR nepretržitý trvalý pobyt začínajúci najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov;
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov;
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti;
 • sa narodil na území SR a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky;
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt;
 • je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky;
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky;
 • nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.

Výnimka tiež platí pre človeka, ktorému bolo priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a má buď:

 • nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva, alebo
 • má na území Slovenska povolený pobyt a významne sa zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej.

Podmienkou je, aby bola osoba v čase podávania žiadosti o udelenie občianstva držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Osvedčenie stráca platnosť dňom získania trvalého pobytu (dlhodobého pobytu) na území Slovenskej republiky. Preto, ak chcete požiadať o udelenie štátneho občianstva, je potrebné to urobiť počas platného prechodného pobytu. Inak budete musieť splniť všeobecnú podmienku na udelenie štátneho občianstva.

Výnimka z podmienky osemročného trvalého pobytu platí aj pre žiadateľa, ktorý slovenské občianstvo stratil nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov. 

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa považuje aj taký žiadateľ:

 • ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak od zahladenia jeho odsúdenia uplynulo najmenej päť rokov;
 • ktorého trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby uplynulo najmenej päť rokov;
 • ktorého trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia uplynulo päť rokov. 

Znalosť slovenského jazyka a vedomosti o Slovenskej republike

Splnenie tejto podmienky sa preveruje priamo pri podávaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva, a to pri vypĺňaní "Dotazníka žiadateľa". Podľa zákona je orgánom zodpovedným za preskúšanie žiadateľa ten, kto preberá jeho žiadosť, čiže okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky. 

Ovládanie slovenského jazyka sa overuje spôsobom, ktorý zodpovedá zdravotnému stavu žiadateľa, vzdelaniu žiadateľa a veku žiadateľa. U maloletého dieťaťa sa ovládanie slovenského jazyka overuje spravidla za prítomnosti zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka.

Na tento účel sa vytvára trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta okresného úradu v sídle kraja, veľvyslanec alebo konzul. Na pohovore kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky. 

Žiadateľ musí nahlas prečítať náhodne vybraný článok z tlače v slovenskom jazyku, ktorý má minimálne 500 slov. Po jeho prečítaní má 30 minút na napísanie toho, čo si o prečítanom článku zapamätal. 

Pri preverovaní znalosti slovenčiny sa prihliada na zdravotný stav žiadateľa. O priebehu a výsledku overovania znalosti slovenského jazyka sa v ten istý deň vyhotoví zápisnica, takže o výsledku pohovoru existuje aj písomný záznam.

Výnimky

Znalosť slovenského jazyka a všeobecné znalosti o Slovenskej republike nemusí preukazovať žiadateľ, ktorý:

 • je mladší ako 14 rokov alebo starší ako 65 rokov,
 • je/bol štátnym občanom Českej republiky,
 • má platné osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu skúšku na vysokej škole v študijnom programe uskutočňovanom v slovenskom jazyku v posledných desiatich rokoch,
 • sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej oblasti,
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky alebo mu československé občianstvo zaniklo podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
 • nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky alebo
 • stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov.

Osobitné podmienky

Pre udelenie občianstva musia byť splnené aj nasledujúce podmienky:

 • žiadateľovi nebol súdom uložený trest vyhostenia;
 • proti žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie;
 • proti žiadateľovi nie je vedené vydávacie konanie, ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu;
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení;
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o odňatie azylu.

Žiadateľ je tiež povinný v konaní dokladovať, že si plní povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Treba však mať na pamäti, že na udelenie štátneho občianstva SR neexistuje právny nárok, a to ani po splnení zákonom stanovených podmienok, to znamená, že Ministerstvo vnútra môže žiadosť zamietnuť. 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR