Dlhodobý pobyt

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt cudzincovi:
Stiahnuť info kartu Dlhodobý pobyt
 
Možnosť žiadať o dlhodobý pobyt sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý:

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR. O žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

K žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu je potrebné priložiť cestovný doklad (bez platného cestovného dokladu policajný útvar žiadosť neprijme), dve fotografie a doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

  1. stabilné a pravidelné zdroje pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci SR,
  2. zabezpečenie ubytovania (ak ide o žiadateľa, ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov),
  3. zdravotné poistenie.

Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

[späť na zoznam potrebných dokladov] 

Financie

Stabilné a pravidelné zdroje cudzinec môže preukázať najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na jeho meno alebo dokladom o poberaní dôchodku. Cudzinec, ktorý mal pred podaním žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo rodinný príslušník azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, môže preukázať stabilné a pravidelné zdroje aj čestným vyhlásením manžela, rodiča alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR spolu s dokladom podľa predchádzajúcej vety.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Ubytovanie

Doklad o ubytovaní musí cudzinec predložiť len v prípade, ak žiada o dlhodobý pobyt z dôvodu, že mu bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov.

[späť na zoznam potrebných dokladov]