MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt cudzincovi:
 • ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
 • ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov,
 • ktorý má 5 rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území SR ako držiteľ modrej karty najmenej  2 roky bezprostredne pred podaním žiadosti.
 
Možnosť žiadať o dlhodobý pobyt sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý:
 • je žiadateľom o udelenie azylu
 • má tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 alebo ods. 3
 • požiadal o poskytnutie dočasného útočiska
 • je odídencom
 • má udelený prechodný pobyt na účel štúdia
 • má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f)
 • má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania
 • sa zdržiava na území SR podľa § 23 ods. 6 písm. b), c) alebo písm. d)
 • požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR

O žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

Doklady k žiadosti

Cudzinec zároveň priloží k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

 1. stabilné a pravidelné zdroje pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci SR,
 2. zabezpečenie ubytovania (ak ide o žiadateľa, ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov),
 3. zdravotné poistenie,
 4. cestovný doklad a dve rovnaké fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm). Ak cudzinec nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť neprijme.

VYSVETLIVKY:

  • Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

  • Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre). 

  • Financie

Stabilné a pravidelné zdroje cudzinec môže preukázať najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na jeho meno, dokladom o poberaní dôchodku. Cudzinec, ktorý mal pred podaním žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo rodinný príslušník azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, môže preukázať stabilné a pravidelné zdroje  čestným vyhlásením manžela, rodiča alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR spolu s dokladom podľa predchádzajúcej vety.

  • Ubytovanie

Doklad o ubytovaní musí cudzinec predložiť len v prípade, ak žiada o dlhodobý pobyt z dôvodu, že mu bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov. 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Dlhodobý pobyt