MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt cudzincovi:
 • ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
 • ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov,
 • ktorý má 5 rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území SR ako držiteľ modrej karty najmenej  2 roky bezprostredne pred podaním žiadosti.
 
Možnosť žiadať o dlhodobý pobyt sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý:
 • je žiadateľom o udelenie azylu
 • má tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 alebo ods. 3
 • požiadal o poskytnutie dočasného útočiska
 • je odídencom
 • má udelený prechodný pobyt na účel štúdia
 • má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f)
 • má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania
 • sa zdržiava na území SR podľa § 23 ods. 6 písm. b), c) alebo písm. d)
 • požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR. O žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

K žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu je potrebné priložiť cestovný doklad (bez platného cestovného dokladu policajný útvar žiadosť neprijme), dve fotografie a doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

 1. stabilné a pravidelné zdroje pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci SR,
 2. zabezpečenie ubytovania (ak ide o žiadateľa, ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov),
 3. zdravotné poistenie.

Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

[späť na zoznam potrebných dokladov] 

Financie

Stabilné a pravidelné zdroje cudzinec môže preukázať najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na jeho meno alebo dokladom o poberaní dôchodku. Cudzinec, ktorý mal pred podaním žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo rodinný príslušník azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, môže preukázať stabilné a pravidelné zdroje aj čestným vyhlásením manžela, rodiča alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR spolu s dokladom podľa predchádzajúcej vety.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Ubytovanie

Doklad o ubytovaní musí cudzinec predložiť len v prípade, ak žiada o dlhodobý pobyt z dôvodu, že mu bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov.

[späť na zoznam potrebných dokladov] 

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Dlhodobý pobyt