MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas cudzincovi, ktorý:
  • má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na päť rokov,
  • je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas.
 
 
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR. O žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

K žiadosti je potrebné priložiť cestovný doklad, dve fotografie a doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

  1. finančné zabezpečenie pobytu,
  2. zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky a
  3. bezúhonnosť, ak ide o dieťaťa staršie ako 14 a mladšie ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Ak žiadateľ nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť neprijme. Policajný útvar si môže vyžiadať aj doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania a čestné vyhlásenie, že naďalej trvajú dôvody udelenia trvalého pobytu.

Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Financie

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške 12-násobku životného minima (od 1. júla 2021 predstavuje životné minimum sumu 218,06 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom na meno cudzinca alebo potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Ubytovanie

Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

 

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na neobmedzený čas