MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas cudzincovi, ktorý:
 • má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na päť rokov,
 • je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas.
 
 
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke Úradu hraničnej a cudzineckej polície.

O žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

Doklady k žiadosti

Cudzinec zároveň priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

 1. finančné zabezpečenie pobytu,
 2. zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky,
 3. bezúhonnosť, ak ide o dieťaťa staršie ako 14 a mladšie ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas,
 4. cestovný doklad a dve rovnaké fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm). Ak cudzinec nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť neprijme.

Policajný útvar si môže tiež vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania a čestné vyhlásenie, že naďalej trvajú dôvody udelenia trvalého pobytu.

VYSVETLIVKY:

  • Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

  • Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre). 

  • Financie

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške 12 – násobku životného minima (od 1. júla 2019 predstavuje životné minimum sumu 210,20 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte preloženým súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy

  • Ubytovanie

Policajný útvar si vyžiada od cudzinca doklad o ubytovaní, ak nie je z dokumentov priložených k predchádzajúcim žiadostiam o pobyt zrejmé, že cudzinec má zabezpečené ubytovanie

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Online služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na neobmedzený čas