MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na päť rokov

Trvalý pobyt na päť rokov

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov cudzincovi:
 • ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR alebo závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov,
 • ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, cudzinca s trvalým pobytom,
 • alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na päť rokov aj bez splnenia podmienok ustanovených v tomto zákone, a to aj opakovane

 • osobe bez štátnej príslušnosti,
 • z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
 • plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo poskytnutú doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky,
 • ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu, alebo
 • na návrh Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov spravidla do 90 dní od doručenia žiadosti.

Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska, ak:
 
a) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu,
 
b) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu ,
 
c) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza vydaného SR,
 
d) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom,
 
e) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo
 
f) ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.
 
Ak cudzinec podá žiadosť na zastupiteľskom úrade SR, tento s ním vykoná pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.
 

Žiadateľ musí zároveň doložiť nasledujúce dokumenty:
 1. cestovný doklad a 2 fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm)
 2. doklad, preukazujúci skutočnosti na udelenie pobytu (účel pobytu)
 3. potvrdenie o bezúhonnosti
 4. doklad o finančnom zabezpečení pobytu
 5. písomný súhlas rodiča, ktoré má právo stretávať sa s dieťaťom - žiadateľom - mladším ako 18 rokov
 6. doklad o ubytovaní.

V prípade, že cudzinec k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov nepredloží všetky požadované doklady, zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť neprijme a zároveň poskytne žiadateľovi písomnú informáciu, ktoré doklady musí k žiadosti priložiť.

Do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec uzavrieť zdravotné poistenie.

Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec policajnému útvaru odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (nie starší ako 30 dní). Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže polícia na základe žiadosti predĺžiť o 60 dní.

VYSVETLIVKY:

  • Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

  • Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

  • Účel

Spôsob dokladovania účelu trvalého pobytu závisí od individuálnej situácie, napríklad v prípade zlúčenia rodiny pri uzavretí manželstva medzi cudzincom a občanom SR sa predkladá sobášny list vydaný v SR a potvrdenie o trvalom pobyte manžela/ky v SR (napr. platný občiansky preukaz).

  • Bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom, a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca mladšieho ako 14 rokov alebo pri zmene druhu pobytu a cudzinec predložil doklad potvrdzujúci bezúhonnosť k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

Upozornenie pre občanov USA. Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

  • Financie

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2019 predstavuje životné minimum sumu 210,20 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy. Finančné zabezpečenie je možné preukázať aj notársky overeným čestným vyhlásením osoby, s ktorou cudzinec žiada o zlúčenie rodiny, doplneným potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke danej osoby alebo potvrdením zamestnávateľa o výške mzdy danej osoby.

  • Ubytovanie

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov. Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

  • Poistenie

Zdravotné poistenie musí cudzinec uzavrieť do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

  • Zdravotný stav

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dníNepredkladá ho cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

Bratislavský samosprávny kraj:
 • Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o., Americké námestie 3, Bratislava, Tel: +421 2 52925688, Fax: +421 2 52962732, 
 • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., Teslova 33, Bratislava, Tel: +421 2 44635473, Mobil: +421 915 889054,  
 • Medicínske zariadenie Mlynská Dolina s.r.o., Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, Tel: +421 2 3231 3025, +421 911 392 220 ,
 • Travel Health Clinic s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava, Tel: +421 905742898,
Nitriansky samosprávny kraj
 • Infekčná klinika, ambulancia pre cudzokrajné choroby Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, Tel: +421 37 6545 55,  
 • Nemocnica Komárno s.r.o., Mederčská č. 39, 945 05 Komárno, Tel: +421 948 350 123, +421 35 7909 579, 
Trenčiansky samosprávny kraj
 • Ambulancia infektológie a tropickej medicíny Spoločnosti INF TROP-MED s.r.o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, +421 46 51 133 11,  
 • TC Ambulancia s.r.o., Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín, +421 915 992 086,  
Banskobystrický samosprávny kraj
 • Ambulancia cestovnej medicíny pri Infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica, Tel: +421 48 4335 315
 • Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, Tel: +421 948 350 123, +421 45 5201 515, 
Žilinský samosprávny kraj
 • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., ŽILPO, s.r.o., Vysokoškolákov 31, Žilina, Mobil: +421 915 889 054,  
 • Univerzitná nemocnica Martin, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Kollárova 2, Martin,  Tel: +421 43 4203637, Tel:+421 434203386,  
Košický samosprávny kraj
 • Stredisko cestovnej medicíny - Infektologická ambulancia LV - Medical, s.r.o., Gemerská 3, Košice 040 11, Tel: +421 55 625 05 55, +421 949 554 187,  
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, Košice, Tel: +421 55 6152204, Tel: +421 556152202,  
 • Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, Tel: +421 56 641 6809,

 

Po uplynutí 4 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov môže byť cudzincovi na základe ďalšej žiadosti udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas (pozri článok Trvalý pobyt na neobmedzený čas).

Úradné overenie dokladov

Všetky vyššie uvedené doklady, ktoré boli vystavené v zahraničí, musia byť náležite overené, viac informácií nájdete v článku Žiadosť o prechodný pobyt

Doklady, prikladané k žiadosti, nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov, napr. sobášny list), inak ich polícia neprijme. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť preložený súdnym prekladateľom do slovenčiny a náležite overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou alebo tzv. superlegalizáciou).

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na päť rokov