MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na päť rokov

Trvalý pobyt na päť rokov

Trvalý pobyt na päť rokov môže byť udelený cudzincovi:
 • ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR alebo závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov,
 • ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, cudzinca s trvalým pobytom,
 • alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na päť rokov aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone o pobyte cudzincov, a to aj opakovane

 • osobe bez štátnej príslušnosti,
 • z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
 • plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt alebo poskytnutú doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky,
 • ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu, alebo
 • na návrh Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov spravidla do 90 dní od doručenia žiadosti.

 

Podanie žiadosti

Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa podáva osobne na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Na policajnom útvare na území Slovenska je možné žiadosť podať, ak:

 • sa na území SR zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu,
 • sa na území SR zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu ,
 • sa na území SR zdržiava na základe udeleného národného víza vydaného SR,
 • sa na území SR zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi SR a iným členským štátom,
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo
 • ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.
Ak cudzinec podá žiadosť na zastupiteľskom úrade SR, tento s ním vykoná pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.
 
Žiadateľ musí k formuláru žiadosti priložiť nasledujúce dokumenty:
 1. platný cestovný doklad  
 2. dve fotografie
 3. doklad, preukazujúci skutočnosti na udelenie pobytu (účel pobytu)
 4. potvrdenie o bezúhonnosti
 5. doklad o finančnom zabezpečení pobytu
 6. písomný súhlas rodiča, ktorý má právo stretávať sa s dieťaťom - žiadateľom mladším ako 18 rokov
 7. doklad o ubytovaní.

V prípade, že cudzinec k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov nepredloží všetky požadované doklady, zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť neprijme a zároveň žiadateľovi poskytne písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti doložiť. Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov, napr. sobášny list), inak ich polícia neprijme. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť náležite overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou alebo tzv. superlegalizáciou) a preložený do slovenčiny úradným prekladateľom.

Do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec uzavrieť zdravotné poistenie.

Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec policajnému útvaru odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (nie starší ako 30 dní). Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na základe žiadosti predĺžiť o 60 dní.

Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Účel

Spôsob dokladovania účelu trvalého pobytu závisí od individuálnej situácie. Napríklad v prípade žiadosti o udelenie pobytu po uzavretí manželstva medzi cudzincom a občanom SR postačuje uviesť miesto sobáša (musí byť uzavretý na Slovensku alebo zapísaný v slovenskej osobitnej matrike) a predložiť potvrdenie o trvalom pobyte manžela/ky v SR (napr. platný občiansky preukaz).

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom, a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca mladšieho ako 14 rokov alebo pri zmene druhu pobytu, ak cudzinec predložil doklad potvrdzujúci bezúhonnosť k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

Upozornenie pre občanov USA. Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Financie

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2024 predstavuje životné minimum sumu 273,99 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy. Finančné zabezpečenie je možné preukázať aj notársky overeným čestným vyhlásením osoby, s ktorou cudzinec žiada o zlúčenie rodiny, doplneným potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke danej osoby alebo potvrdením zamestnávateľa o výške mzdy danej osoby.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Ubytovanie

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov. Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Lekársky posudok

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie, sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dníNepredkladá ho cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

Bratislavský samosprávny kraj:
Nitriansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
 • Ambulancia cestovnej medicíny pri Infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica, Tel: +421 48 4335 315
 • Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, Tel: +421 948 350 123, +421 45 5201 515, 
Žilinský samosprávny kraj
 • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., ŽILPO, s.r.o., Vysokoškolákov 31, Žilina, Mobil: +421 915 889 054,  
 • Univerzitná nemocnica Martin, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Kollárova 2, Martin,  Tel: +421 43 4203637, Tel:+421 434203386,  
 • Ambulancia tropickej medicíny, Bratislavská 1, 010 01 Žilina
Košický samosprávny kraj
 • Stredisko cestovnej medicíny - Infektologická ambulancia LV - Medical, s.r.o., Gemerská 3, Košice 040 11, Tel: +421 55 625 05 55, +421 949 554 187,  
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, Košice, Tel: +421 55 6152204, Tel: +421 556152202,  
 • Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, Tel: +421 56 641 6809,

Po uplynutí 4 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov môže byť cudzincovi na základe ďalšej žiadosti udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas.  

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Trvalý pobyt na päť rokov