MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Žiadosť o prechodný pobyt

Žiadosť o prechodný pobyt

Žiadosť o prechodný pobyt na Slovensku sa skladá z oficiálneho formulára žiadosti a všetkých požadovaných príloh.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu treba podať osobne v zahraničí, a to na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydal cestovný doklad alebo pre štát, v ktorom má bydlisko. (Ak to nie je možné alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra určí iný zastupiteľský úrad). Zastupiteľský úrad vykoná so žiadateľom osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.

Viac informácií k jednotlivým typom prechodného pobytu môžete nájsť aj v sekcii INFO KARTY.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu možno osobne podať aj na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu, ak:

 • sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe platného povolenia na pobyt,
 • sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe udeleného národného víza,
 • ak ide o cudzinca, u ktorého sa vízum nevyžaduje,
 • ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • ide o cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom (podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2
Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu:
 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. dve rovnaké farebné fotografie (3 x 3,5 cm)
 3. kolok (hodnota závisí od účelu pobytu)
 4. platný cestovný pas
 5. doklad potvrdzujúci účel pobytu
 6. doklad o bezúhonnosti
 7. doklad o ubytovaní
 8. dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.
Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť overený (napr. apostilačnou doložkou alebo tzv. konzulárnou superlegalizáciou) a musí byť k nemu pripojený oficiálny preklad do slovenského jazyka.
 
Po udelení prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny pricestovať na Slovensko do 180 dní. Najneskôr do 3 pracovných dní od vstupu na Slovensko musí ohlásiť cudzineckej polícií začiatok pobytu a do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte uzatvoriť zdravotné poistenie. Najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné príslušnému oddeleniu cudzineckej polície predložiť doklad o zdravotnom poistení cudzinca na území Slovenska a lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. 

VYSVETLIVKY: 

 • Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom tlačive Ministerstva vnútra SR. Stiahnite si formulár žiadosti o udelenie prechodného pobytu a formulár žiadosti o obnovenie prechodného pobytu.

  • Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

  • Kolky

Hodnota kolkov podľa účelu pobytu pri podaní žiadosti na oddelení cudzineckej polície (v zátvorke je uvedená suma poplatku pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí):

   1. podnikanie: 232 EUR (240 EUR)
   2. zamestnanie: 165,50 EUR (170 EUR)
   3. sezónne zamestnanie: 33 EUR (35 EUR)
   4. osobitnej činnosti: 99,50 EUR (100 EUR)
   5. zlúčenie rodiny: 132,50 EUR (135 EUR)
   6. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl: 66 EUR (70 EUR)
   7. modrá karta: 165,50 EUR (170 EUR)
   8. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká: 232 EUR (240 EUR)
   9. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná: 165,50 EUR (170 EUR)
   10. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj: 99,50 EUR (100 EUR)
   11. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte: 132,50 EUR (135 EUR)

Kolky je možné zakúpiť priamo na cudzineckej polícií v samoobslužnom automate alebo na pošte. V niektorých prípadoch nemusí žiadateľ platiť správny poplatok - informujte sa o tejto možnosti vopred. 

  • Účel

Doklad potvrdzujúci účel pobytu môže byť napríklad prísľub na zamestnanie, povolenie na zamestnanie udelené príslušným úradom práce, potvrdenie školy o prijatí na štúdium, potvrdenie školy alebo vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, potvrdenie umeleckej, vzdelávacej či športovej organizácie o výkone činnosti, potvrdenie o stáži, osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, sobášny list, alebo rodný list dieťaťa. Doklad o účele pobytu nepredkladá cudzinec, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri a žiada o pobyt na účel podnikania.

Podrobnejší rozpis dokumentov, ktoré možno použiť na dokladovanie účelu pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt na Slovensku, nájdete v článku Ako možno dokladovať účel pobytu.

  • Bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov štátu, v ktorom mal v posledných desiatich rokoch najdlhšie bydlisko. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal (napr. v prípade USA sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov vydaný FBI, nepostačuje národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu). Ak sa taký výpis v domovskom štáte cudzinca nevydáva, je možné ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní. Preukazovanie bezúhonnosti sa netýka cudzinca, ktorý:

   • žiada o prechodný pobyt na účel štúdia ako žiak strednej školy,
   • žiada o prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
   • má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
   • má menej ako 14 rokov alebo
   • žiada o prechodný pobyt osoby s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, ak podáva žiadosť o udelenie pobytu do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje ani pri zmene účelu alebo druhu pobytu, ak ho cudzinec predložil k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

Upozornenie pre občanov USA: Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

  • Financie

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (od 1. júla 2020 predstavuje životné minimum sumu 214,83 EUR/mesiac). Ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, je potrebné preukázať finančné zabezpečenie vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2020 to predstavuje sumu 2 577,96 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte alebo potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy. Doklad nemusí predkladať cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl a cudzinec s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí. Cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, je povinný preukázať aj finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti potvrdením o zostatku na podnikateľskom účte vo výške dvadsaťnásobku životného minima v prípade živnostníka a stonásobku životného minima v prípade konateľa obchodnej spoločnosti. 

Upozornenie. Pri obnove prechodného pobytu na účel podnikanie podniku zahraničnej osoby (živnostníka) je potrebné preukázať zdanený príjem z podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima (ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške dvojnásobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období). Za zdanený príjem je v zmysle usmernenia Úradu hraničnej a cudzineckej polície považovaný rozdiel medzi základom dane a uhradenou daňovou povinnosťou.

  • Ubytovanie 

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov, ak cudzinec žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí mať ubytovanie zabezpečené počas celého pobytu. Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti. 

Doklad nemusí predkladať cudzinec, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu, cudzinec, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a bude zamestnaný v medzinárodnej doprave, cudzinec, ktorý  žiada o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia (študent univerzity), osobitnej činnosti (štipendisti vlády SR/činnosť v rámci programov EÚ/plnenie záväzkov SR z medzinárodných zmlúv) alebo ako osoba, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ a zároveň bude študovať na vysokej škole, cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja a cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí. Doklad o zabezpečení ubytovania cudzinca, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného investora v Slovenskej republike, jeho manžela a dieťaťa, môže byť starší ako 90 dní.

  • Poistenie

Zdravotné poistenie je cudzinec povinný uzatvoriť do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte. Dokladom o zdravotnom poistení sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky. Cudzinec je povinný ho predložiť najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. To neplatí pre cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel zamestnania, štúdia, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinec s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí.

  • Doklad o zdravotnom stave

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dní. Nepredkladá ho cudzinec s prechodným pobytom na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinec s povolením na prechodný pobyt ako osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, cudzinec s povolením na prechodný pobyt z dôvodu priznaného postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu alebo účelu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

Bratislavský samosprávny kraj:
 • Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o., Americké námestie 3, Bratislava, Tel: +421 2 52925688, Fax: +421 2 5296273,  
 • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., Teslova 33, Bratislava, Tel: +421 2 44635473, Mobil: +421 915 889054,
 • Medicínske zariadenie Mlynská Dolina s.r.o., Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, Tel: +421 2 3231 3025, +421 911 392 220,
 • Travel Health Clinic s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava, Tel: +421 905742898,
Nitriansky samosprávny kraj
 • Infekčná klinika, ambulancia pre cudzokrajné choroby Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, Tel: +421 37 6545 955,
 • Nemocnica Komárno s.r.o., Mederčská č. 39, 945 05 Komárno, Tel: +421 948 350 123, +421 35 7909 579,  
Trenčiansky samosprávny kraj
 • Ambulancia infektológie a tropickej medicíny Spoločnosti INF TROP-MED s.r.o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, +421 46 51 133 11,
 • TC Ambulancia s.r.o., Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín, +421 915 992 086, 
Banskobystrický samosprávny kraj
 • Ambulancia cestovnej medicíny pri Infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica, Tel: +421 48 4335 315
 • Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, Tel: +421 948 350 123, +421 45 5201 515,  
Žilinský samosprávny kraj
 • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., ŽILPO, s.r.o., Vysokoškolákov 31, Žilina, Mobil: +421 915 889 054,  
 • Univerzitná nemocnica Martin, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Kollárova 2, Martin,  Tel: +421 43 4203637, Tel:+421 434203386,
Košický samosprávny kraj
 • Stredisko cestovnej medicíny - Infektologická ambulancia LV - Medical, s.r.o., Gemerská 3, Košice 040 11, Tel: +421 55 625 05 55, 0949 554 187,
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, Košice, Tel: +421 55 6152204, Tel: +421 556152202, 
 • Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, Tel: +421 56 641 6809,

Zoznam pracovísk pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu, ktoré vydávajú požadovaný lekársky posudok, je dostupný aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Úradné overenie dokladov

Všetky vyššie uvedené doklady, ktoré boli vystavené v zahraničí, musia byť náležite overené, a to nasledujúcim spôsobom:

A) Vyššie overenie listín - konzulárna superlegalizácia sa vyžaduje na overenie pravosti cudzích úradných listín, ak krajina pôvodu nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o Apostile (viď nižšie), ani nemá so Slovenskom uzatvorenú zmluvu o právnej pomoci. Doklad vydaný v cudzom štáte najskôr overí príslušný orgán štátu vydania listiny (napr. ministerstvo zahraničných vecí) a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte.

B) Apostilácia - overenie listín prostredníctvom pripojenia apostilačnej doložky, je uznávané navzájom medzi zmluvnými krajinami Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z roku 1961 (dohovor o Apostille). Kompetentný orgán, ktorý takéto overovanie vykonáva, nájdete na webovej stránke Haagskeho dohovoru. Apostilačná doložka sa umiestni (vyznačí) priamo na listine alebo na jej nadstavení. 

C) Overenie sa nevyžaduje len vo výnimočných prípadoch, ak ide o listinu vydanú v štáte, s ktorým má SR podpísanú zmluvu o právnej pomoci. 
 

Ako dlho bude trvať, kým sa rozhodne o žiadosti?

Oddelenie cudzineckej polície alebo zastupiteľský úrad vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia alebo do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti, ak ide  o cudzinca, ktorý:
 • žiada o prechodný pobyt na účel štúdia,
 • žiada o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti,
 • žiada o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja,
 • žiada o prechodný pobyt ako osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, 
 • žiada o prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie s udeleným povolením na zamestnanie do 90 dní od začiatku pobytu (kedy sa prechodný pobyt na účel zamestnania nevyžaduje) alebo mal udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania,
 • zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum,
 • zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (rovnako v prípade manžela/ky alebo dieťaťa mladšieho ako 18 rokov tohto cudzinca),
 • zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike (rovnako v prípade manžela/ky alebo dieťaťa mladšieho ako 18 rokov tohto cudzinca),
 • žiada o vydanie modrej karty,
 • žiada o prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. b) na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu a ktorý podal žiadosť o udelenie tohto prechodného pobytu na zastupiteľskom úrade alebo policajnom útvare na základe udeleného národného víza podľa § 15 ods. 1.

Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o cudzinca, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okrese s nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti a podiel cudzincov je u zamestnávateľa alebo užívateľského zamestnávateľa nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov. 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Žiadosť o prechodný pobyt