MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Ako možno dokladovať účel pobytu?

Ako možno dokladovať účel pobytu?

Účel prechodného pobytu na Slovensku je možné preukázať rôznymi dokumentmi.


PODNIKANIE SA DOKLADUJE:

 • ak žiada o pobyt na účel podnikania cudzinec, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri alebo je zapísaný v obchodnom registri ako osoba oprávnená konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva, účel pobytu sa nedokladuje, 
 • podnikateľským zámerom spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania;
 • notársky overeným zápisom dokladujúcim, že žiadateľ sa stal štatutárnym orgánom spoločnosti;
 • iným dokladom potvrdzujúcim podnikanie (napr. osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka alebo licencia na vykonávanie súkromnej lekárskej alebo advokátskej praxe).


ZAMESTNANIE SA DOKLADUJE:

 • písomným prísľubom na zamestnanie (oficiálny formulár si môžete stiahnuť tu) alebo pracovnou zmluvu a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo apostilou/superlegalizáciou overeným dokladom o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie;
 • povolením na zamestnanie vydaným úradom práce príslušným podľa miesta výkonu práce;
 • potvrdením zamestnávateľa o tom, že cudzinec bude vykonávať zamestnanie, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta;
 • medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, a ktorá ustanovuje, že na prijatie cudzinca do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie,
 • pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o trvaní vnútropodnikového presunu a mieste hostiteľského subjektu so sídlom na území Slovenskej republiky, o tom, že cudzinec nastupuje do funkcie riadiaceho pracovníka, odborníka alebo zamestnanca - stážistu v hostiteľskom subjekte so sídlom na území Slovenskej republiky, o výške odmeny, ako aj o ostatných podmienkach zamestnávania, ktoré sa budú uplatňovať počas vnútropodnikového presunu, a o tom, že cudzinec sa po ukončení vnútropodnikového presunu bude môcť presunúť späť do subjektu patriaceho k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, ak tieto údaje neobsahuje pracovná zmluva, a dokladom, ktorým preukáže, že hostiteľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, u ktorého bude vykonávať zamestnanie, patrí k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, odkiaľ je na zamestnanie na územie Slovenskej republiky vyslaný, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel vnútropodnikového presunu.
Stiahnuť prílohy:


ŠTÚDIUM SA DOKLADUJE:

 • potvrdením príslušného orgánu štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) alebo školy o prijatí na štúdium, vydaným štatutárnym zástupcom školy (napr. riaditeľom, zástupcom riaditeľa, dekanom fakulty alebo prodekanom),
 • potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúce programy schválené vládou SR alebo programy EÚ na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy.
Stiahnuť prílohy:


OSOBITNÁ ČINNOSŤ SA DOKLADUJE:

 • potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti;
 • potvrdením o stáži, ktoré obsahuje opis programu odbornej prípravy vrátane vzdelávacieho cieľa, dĺžku trvania odbornej prípravy, podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci stáže, pracovný čas stáže a právny vzťah medzi stážistom a prijímajúcou organizáciou,
 • potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej organizácie;
 • zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy;
 • dohodou s prijímajúcou organizáciou zodpovednou za program dobrovoľníckej služby, ktorá obsahuje opis programu dobrovoľníckej služby, dĺžku jej trvania, podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci dobrovoľníckej služby, čas venovaný dobrovoľníctvu, potvrdenie štatutárneho orgánu prijímajúcej organizácie o finančnom a hmotnom zabezpečení počas trvania dobrovoľníckej služby a v prípade potreby rozsah školení, ktoré cudzinec absolvuje;
 • potvrdením orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti novinára akreditovaného v SR alebo dokladom o akreditácii novinára v SR;
 • potvrdením zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe sprevádzania;
 • medzinárodnou zmluvou;
 • potvrdením orgánu štátnej správy alebo organizácie zabezpečujúcej program schválený vládou SR alebo program Únie.


VÝSKUM A VÝVOJ SA DOKLADUJE:

 • dohodou o hosťovaní.
Stiahnuť prílohy:


ZLÚČENIE RODINY SA DOKLADUJE:

 • ak žiada o povolenie na pobyt manžel cudzinca, predkladá sa obvykle (1) sobášny list, a (2) doklad o pobyte jedného z manželov na Slovensku;
 • ak žiada o povolenie na pobyt slobodné dieťa cudzinca mladšie ako 18 rokov, predkladá sa obvykle (1) rodný list dieťaťa, (2) doklad o pobyte rodiča na Slovensku, (3) čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné, a (4) súhlas rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom;
 • ak žiada o povolenie na pobyt osamelý rodič cudzinca odkázaný na jeho starostlivosť, predkladá sa (1) rodný list dieťaťa, (2) doklad dieťaťa o pobyte, (3) doklad potvrdzujúci osamelosť rodiča (napr. úmrtný list manžela), a (4) doklad potvrdzujúci odkázanosť rodiča (napr. lekárske potvrdenie).
Stiahnuť prílohy:


POSTAVENIE SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ SA DOKLADUJE:

 • osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí.


POSTAVENIE OSOBY S DLHODOBÝM POBYTOM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE ÚNIE SA DOKLADUJE:

 • dokladom o dlhodobom pobyte vydaným iným členským štátom Únie a pracovnou zmluvou alebo písomným prísľubom zamestnávateľa o prijatí cudzinca do zamestnania alebo potvrdením akreditovaného zariadenia o prijatí cudzinca na štúdium alebo odborné vzdelávanie alebo iným vyššie uvedeným dokladom preukazujúcim podnikanie, štúdium, osobitnú činnosť, výskum a vývoj alebo zlúčenie rodiny.


MODRÁ KARTA SA DOKLADUJE:

 • pracovnou zmluvou (pracovný pomer musí byť najmenej v trvaní 1 roka a mzda musí byť najmenej vo výške 1,5 násobku mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom odvetví) alebo písomným prísľubom zamestnávateľa o tom, že cudzinca zamestná (pracovná zmluva sa v tomto prípade dokladá do 30 dní od prevzatia modrej karty) a
 • rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní (v prípade regulovaných povolaní vydáva rozhodnutie Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, v prípade neregulovaných povolaní vydáva rozhodnutie vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené v doklade o vzdelaní).
Stiahnuť prílohy:


Pozor: Uvedené doklady (s výnimkou rodných a sobášnych listov a osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí) nesmú byť staršie ako 90 dní a všetky musia byť buď v slovenskom jazyku alebo preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom. Dokumenty vydané zahraničnými orgánmi musia byť overené formou apostilly alebo superlegalizácie.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Ako možno dokladovať účel pobytu?