MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Ako možno dokladovať účel pobytu?

Ako možno dokladovať účel pobytu?

Účel pobytu pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu na Slovensku je možné doložiť rôznymi dokumentmi, ktoré bližšie rozoberáme v tomto článku.


PODNIKANIE SA DOKLADUJE:

 • podnikateľským zámerom spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania;
 • výpisom zo živnostenského registra;
 • spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti podpísanou všetkými zakladateľmi (pravosť podpisov zakladateľov musí byť overená);
 • zakladateľskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou, kde je žiadateľ uvedený ako štatutárny orgán spoločnosti;
 • výpisom z obchodného registra SR a notárskym overeným zápisom dokladujúcim, že žiadateľ sa stal štatutárnym orgánom spoločnosti;
 • iným dokladom potvrdzujúcim podnikanie (napr. osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka alebo licencia na vykonávanie súkromnej lekárskej alebo advokátskej praxe).


ZAMESTNANIE SA DOKLADUJE:

 • písomným prísľubom na zamestnanie (oficiálny formulár si môžete stiahnuť tu) alebo pracovnou zmluvu a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo apostilou/superlegalizáciou overeným dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • povolením na zamestnanie vydaným úradom práce príslušným podľa miesta výkonu práce;
 • potvrdením zamestnávateľa o tom, že cudzinec bude vykonávať zamestnanie, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta;
 • medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, a ktorá ustanovuje, že na prijatie cudzinca do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie.


ŠTÚDIUM SA DOKLADUJE:

 • potvrdením príslušného orgánu štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) alebo školy o prijatí na štúdium vydaným štatutárnym zástupcom školy (napr. riaditeľom, zástupcom riaditeľa, dekanom fakulty alebo prodekanom),
 • potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúce programy schválené vládou SR alebo programy EÚ na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy.


OSOBITNÁ ČINNOSŤ SA DOKLADUJE:

 • potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti;
 • potvrdením o stáži;
 • potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej alebo športovej organizácie;
 • potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • potvrdením orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti novinára akreditovaného v SR alebo dokladom o akreditácii novinára v SR;
 • potvrdením zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe sprevádzania;
 • medzinárodnou zmluvou;
 • potvrdením orgánu štátnej správy alebo organizácie zabezpečujúcej program schválený vládou SR alebo program Únie.


VÝSKUM A VÝVOJ SA DOKLADUJE:

 • dohodou o hosťovaní.


ZLÚČENIE RODINY SA DOKLADUJE:

 • ak žiada o povolenie na pobyt manžel cudzinca, predkladá sa obvykle (1) sobášny list, a (2) doklad o pobyte jedného z manželov na Slovensku;
 • ak žiada o povolenie na pobyt slobodné dieťa cudzinca mladšie ako 18 rokov, predkladá sa obvykle (1) rodný list dieťaťa, (2) doklad o pobyte rodiča na Slovensku, (3) čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné, a (4) súhlas rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom;
 • ak žiada o povolenie na pobyt osamelý rodič cudzinca odkázaný na jeho starostlivosť, predkladá sa (1) rodný list dieťaťa, (2) doklad dieťaťa o pobyte, (3) doklad potvrdzujúci osamelosť rodiča (napr. úmrtný list manžela), a (4) doklad potvrdzujúci odkázanosť rodiča (napr. lekárske potvrdenie).


POSTAVENIE SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ SA DOKLADUJE:

 • osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí.


POSTAVENIE OSOBY S DLHODOBÝM POBYTOM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE ÚNIE SA DOKLADUJE:

 • dokladom o dlhodobom pobyte vydaným iným členským štátom Únie a pracovnou zmluvou alebo písomným prísľubom zamestnávateľa o prijatí cudzinca do zamestnania alebo potvrdením akreditovaného zariadenia o prijatí cudzinca na štúdium alebo odborné vzdelávanie alebo iným vyššie uvedeným dokladom preukazujúcim podnikanie, štúdium, osobitnú činnosť, výskum a vývoj alebo zlúčenie rodiny.


MODRÁ KARTA SA DOKLADUJE:

 • pracovnou zmluvou (pracovný pomer musí byť najmenej v trvaní 1 roka a mzda musí byť najmenej vo výške 1,5 násobku mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom odvetví) alebo písomným prísľubom zamestnávateľa o tom, že cudzinca zamestná (pracovná zmluva sa v tomto prípade dokladá do 30 dní od prevzatia modrej karty) a
 • rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní (v prípade regulovaných povolaní vydáva rozhodnutie Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, v prípade neregulovaných povolaní vydáva rozhodnutie vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené v doklade o vzdelaní).


Pozor: Žiadny z uvedených dokumentov nesmie byť starší ako 90 dní, a všetky musia byť buď v slovenskom jazyku alebo preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom! Dokumenty vydané zahraničnými orgánmi musia byť overené formou apostilly alebo superlegalizácie.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Sledujte nás

facebook  IOM Slovakia
  FB stránka
 
youtube  IOM Slovakia
  Youtube stránka
 
  IOM Slovakia
  oficiálny web
 
  Atlas komunít 
             migrantov
Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Ako možno dokladovať účel pobytu?