Aké vysoké sú správne poplatky pri žiadosti o ... ?

POBYT

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzincovi na oddelení cudzineckej polície na účel: 


 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzincovi na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí na účel: 

 
Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu cudzincovi na účel: 

! Od poplatku za podanie žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu sú oslobodení žiadatelia mladší ako 18 rokov

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov cudzincovi na oddelení cudzineckej polície  - 165,50 EUR
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov cudzincovi na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí - 170 EUR 
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas - 165,50 EUR 
Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu - 165,50 EUR

! Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí žiadajú o trvalý pobyt z dôvodu manželstva s občanom SR (§ 43 ods. 1a zákona 404/2011 Z. z.) 


Vydanie dokladu o pobyte - 4,50 EUR
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte - 16,50 EUR 
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch - 33 EUR  
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území SR - 3 EUR 

Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu - 99,50 EUR
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu - 33 EUR

Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky - 3 EUR

 

VÍZA

! Od poplatku sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru a Slovenskej republiky

 

PODNIKANIE

Vydanie živnostenského oprávnenia (voľná živnosť) - 5 EUR 

! Poplatok sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

Vydanie živnostenského oprávnenia (remeselná živnosť/viazaná živnosť) - 15 EUR

! Poplatok v polovičnej výške, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

 

OBCHODNÝ REGISTER

Návrh na prvý zápis do obchodného registra:

Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) - 330 EUR

Návrh na zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby (výnimkou sú zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska) - 66 EUR

! Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodného registra je 50% z pevnej sumy.

 

MANŽELSTVO

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom a cudzincom - 70 EUR 
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom a cudzincom pred iným než príslušným matričným úradom – 35 EUR
Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 EUR
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 EUR
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky - 10 EUR

 

PAS

Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi - 33 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov - 13 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov - 8 EUR

 

OBČIANSTVO

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov - 700 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva - 20 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. januári 1993 - 20 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom - 20 EUR

Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky - 10 EUR
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti - 10 EUR
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu - 4,50 EUR

 

POZVANIE

Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania - 33 EUR

Upozornenie: Od jednotlivých poplatkov môžete byť oslobodení podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Overte si to buď na polícii alebo v MIC.