MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Aké vysoké sú správne poplatky pri žiadosti o ... ?

Aké vysoké sú správne poplatky pri žiadosti o ... ?

POBYT

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzincovi na oddelení cudzineckej polície na účel: 

 • podnikania - 232 EUR
 • zamestnania - 165,50 EUR
 • sezónneho zamestnania - 33 EUR
 • osobitnej činnosti - 99,50 EUR
 • zlúčenia rodiny - 132,50 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl - 66 EUR
 • modrá karta - 165,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká - 232 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná - 165,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj - 99,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte - 132,50 EUR 


 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzincovi na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí na účel: 

 • podnikania - 240 EUR
 • zamestnania - 170 EUR
 • sezónneho zamestnania - 35 EUR
 • osobitnej činnosti - 100 EUR
 • zlúčenia rodiny - 135 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl - 70 EUR
 • modrá karta - 170 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká - 240 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná - 170 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj - 100 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte - 135 EUR 

 
Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu cudzincovi na účel: 

 • podnikania - 132,50 EUR
 • zamestnania - 99,50 EUR
 • sezónneho zamestnania - 16,50 EUR
 • osobitnej činnosti - 33 EUR
 • zlúčenia rodiny - 66 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl - 33 EUR
 • modrá karta - 99,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká - 132,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná - 99,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj - 33 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte - 66 EUR

! Od poplatku za podanie žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu sú oslobodení žiadatelia mladší ako 18 rokov

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov cudzincovi na oddelení cudzineckej polície  - 165,50 EUR
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov cudzincovi na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí - 170 EUR 
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas - 165,50 EUR 
Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu - 165,50 EUR

! Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí žiadajú o trvalý pobyt z dôvodu manželstva s občanom SR (§ 43 ods. 1a zákona 404/2011 Z. z.) 


Vydanie dokladu o pobyte - 4,50 EUR
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte - 16,50 EUR 
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch - 33 EUR  
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území SR - 3 EUR 

Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu - 99,50 EUR
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu - 33 EUR

Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky - 3 EUR

 

VÍZA

 • Žiadosť o udelenie schengenského víza - 60 EUR
 • Žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 do 12 rokov - 35 EUR
 • Žiadosť o udelenie schengenského víza pre štátnych príslušníkov Ruskej federácie - 35 EUR
 • Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike - 9,50 EUR
 • Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s podaním žiadosti o udelenie povolenia na pobyt v Slovenskej republike - 33 EUR

! Od poplatku sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru a Slovenskej republiky

 

PODNIKANIE

Vydanie živnostenského oprávnenia (voľná živnosť) - 5 EUR 

! Poplatok sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

Vydanie živnostenského oprávnenia (remeselná živnosť/viazaná živnosť) - 15 EUR

! Poplatok v polovičnej výške, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

 

OBCHODNÝ REGISTER

Návrh na prvý zápis do obchodného registra:

 • Fyzickej osoby - podnikateľa - 150 EUR
 • Organizačnej zložky fyzickej osoby - podnikateľa - 30 EUR
 • Akciovej spoločnosti - 750 EUR
 • Iných právnických osôb - 300 EUR
 • Organizačnej zložky právnickej osoby - 300 EUR

Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) - 330 EUR

Návrh na zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby (výnimkou sú zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska) - 66 EUR

! Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodného registra je 50% z pevnej sumy.

 

MANŽELSTVO

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom a cudzincom - 70 EUR 
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom a cudzincom pred iným než príslušným matričným úradom – 35 EUR
Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 EUR
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 EUR
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky - 10 EUR

 

PAS

Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi - 33 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov - 13 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov - 8 EUR

 

OBČIANSTVO

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov - 700 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

 • do 15 rokov - 100 EUR
 • od 15 do 18 rokov - 150 EUR

Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva - 20 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. januári 1993 - 20 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom - 20 EUR

Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky - 10 EUR
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti - 10 EUR
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu - 4,50 EUR

 

POZVANIE

Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania - 33 EUR

Upozornenie: Od jednotlivých poplatkov môžete byť oslobodení podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Overte si to buď na polícii alebo v MIC.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Aké vysoké sú správne poplatky pri žiadosti o ... ?