MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Aké vysoké sú správne poplatky pri žiadosti o ... (so zmenami od 1. 4. 2024)?

Aké vysoké sú správne poplatky pri žiadosti o ... (so zmenami od 1. 4. 2024)?

POBYT

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel:

(* výška poplatku uvedená v zátvorke je za žiadosť podanú na zastupiteľskom úrade, ak je iná ako na oddelení na cudzineckej polície)  

 • podnikania - 330 (350) EUR
 • zamestnania - 250 EUR
 • sezónneho zamestnania - 50 EUR
 • osobitnej činnosti - 140 EUR
 • zlúčenia rodiny - 200 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl - 100 EUR
 • modrá karta - 250 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká - 330 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná - 250 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj - 140 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte - 200 EUR 


Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel: 

 • podnikania - 200 EUR
 • zamestnania - 140 EUR
 • sezónneho zamestnania - 25 EUR
 • osobitnej činnosti - 50 EUR
 • zlúčenia rodiny - 100 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl - 50 EUR
 • modrá karta - 140 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká - 200 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná - 140 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj - 50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte - 100 EUR

! Od poplatku za podanie žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu sú oslobodení žiadatelia mladší ako 18 rokov

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu - 250 EUR

! Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí sú manželmi občanov SR a žiadatelia mladší ako 18 rokov


Vydanie dokladu o pobyte - 6 EUR
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte - 25 EUR 
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch - 50 EUR  
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území SR - 4 EUR 

Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu - 140 EUR
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu - 50 EUR

Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky - 4 EUR

 

VÍZA

 • Žiadosť o udelenie Schengenského víza - 80 EUR
 • Žiadosť o udelenie Schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 do 12 rokov - 40 EUR
 • Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike - 14 EUR
 • Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s podaním žiadosti o udelenie povolenia na pobyt v Slovenskej republike - 50 EUR

! Od poplatku za udelenie Schengenkého víza sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru a Slovenskej republiky

 

PODNIKANIE

Vydanie živnostenského oprávnenia (voľná živnosť) - 7 EUR 

! Poplatok sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

Vydanie živnostenského oprávnenia (remeselná živnosť/viazaná živnosť) - 22 EUR

! Poplatok v polovičnej výške, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

 

OBCHODNÝ REGISTER

Návrh na prvý zápis do obchodného registra:

 • Akciovej spoločnosti - 550 EUR
 • Iných právnických osôb - 220 EUR
 • Organizačnej zložky právnickej osoby - 220 EUR

Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) - 220 EUR

Návrh na zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby (výnimkou sú zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska) - 50 EUR

 

MANŽELSTVO

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom a cudzincom - 100 EUR 
Uzavretie manželstva medzi dvoma cudzincami - 280 EUR
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 280 EUR
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky - 15 EUR

 

PAS

Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi - 50 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov - 20 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov - 12 EUR

 

OBČIANSTVO

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov - 1000 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

 • do 15 rokov - 140 EUR
 • od 15 do 18 rokov - 210 EUR

Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva - 30 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. januári 1993 - 30 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom - 30 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí - 560 EUR

Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky - 14 EUR
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti - 14 EUR
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu - 7 EUR

 

POZVANIE

Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania - 50 EUR

Upozornenie: Od jednotlivých poplatkov môžete byť oslobodení podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Overte si to buď na polícii alebo v MIC.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Aké vysoké sú správne poplatky pri žiadosti o ... (so zmenami od 1. 4. 2024)?