MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Ohlasovanie pobytu a dôležitých zmien / Povinnosti

Ohlasovanie pobytu a dôležitých zmien / Povinnosti

Dôležitou povinnosťou cudzincov pri vstupe na územie Slovenskej republiky je ohlásiť miesto ich pobytu na Slovensku na oddelení cudzineckej polície príslušnej podľa adresy ubytovania. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na cudzincov, ktorým už bol na Slovensku udelený pobyt (len pri ich prvom vstupe), ako aj na cudzincov, ktorí prichádzajú  v rámci vízového alebo bezvízového styku. Občania Únie alebo ich rodinní príslušníci sú povinní ohlásiť pobyt najneskôr do 10 pracovných dní a štátni príslušníci tretích krajín do 3 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR vyplnením úradného tlačiva o hlásení pobytu - Formulár na ohlasovanie pobytu.

Ak majú zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, hostel a pod.), plní za nich ohlasovaciu povinnosť toto ubytovacie zariadenie.

Štátny príslušník tretej krajiny je ďalej povinný:

 • oznámiť do troch pracovných dní cudzineckej polícií, že účel, na ktorý bol pobyt udelený, zanikol;
 • zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku; to neplatí, ak štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje mobilitu v inom členskom štáte;
 • oznámiť písomne cudzineckej polícií, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia SR, ak má udelený trvalý pobyt;
 • hlásiť cudzineckej polícií zmenu miesta pobytu v lehote do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala;
 • oznámiť cudzineckej polícií, že sa bude zdržiavať v rámci územia SR mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ako 30 dní;
 • hlásiť cudzineckej polícií zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade a výmenu cestovného dokladu do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala;
 • oznámiť do piatich pracovných dní cudzineckej polícií zmenu údajov v doklade „Dodatočné údaje o zamestnaní“;
 • ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel;
 • požiadať do piatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo bol doklad stratený, ukradnutý alebo poškodený;
 • preukázať na požiadanie policajta totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením platného cestovného dokladu a dokladu o pobyte;
 • uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený na území SR;
 • preukázať pri kontrole pobytu finančné zabezpečenie udeleného pobytu najmenej vo výške životného minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu, najviac však na jeden rok dopredu alebo preukázať finančné prostriedky potrebné na pokrytie nákladov spojených s jeho pobytom na území SR vo výške 56 EUR na každý deň zostávajúceho pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum;
 • vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná z dôvodu zmeny účelu pobytu alebo druhu pobytu, zamietla žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, zrušil prechodný pobyt, zamietla žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, zrušil trvalý pobyt, zamietla žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, zrušil dlhodobý pobyt, zamietla žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu, zamietla žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu alebo zrušil tolerovaný pobyt, je povinný vycestovať do 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ak nie je oprávnený sa zdržiavať na území Slovenskej republiky z iného dôvodu;
 • odovzdať cudzineckej polícií neplatný doklad o pobyte alebo nájdený doklad iného cudzinca.
 
 
 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Ohlasovanie pobytu a dôležitých zmien / Povinnosti