Osobitné podmienky pre určité profesie - regulované povolania

Regulované povolania sú profesie, ktorých vykonávanie je určitým spôsobom regulované zákonmi alebo administratívnymi nariadeniami a predpismi. Zvyčajne sa táto regulácia uskutočňuje prostredníctvom súkromných oprávnených inštitúcií, profesijných združení alebo vlády či miestnej správy. Ide o profesie lekárov, účtovníkov, architektov a pod.

Pokiaľ predmetom vášho podnikania má byť činnosť, ktorá je podmienená odbornou kvalifikáciou, ktorú ste získali v zahraničí, a patrí medzi regulované povolania, bude potrebné dať si ju uznať na Slovensku.

Urobíte tak vyplnením a podaním žiadosti o uznanie vzdelania pre regulované povolanie. Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných cudzími štátmi má v kompetencii Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. 

Viac o uznávaní odborných kvalifikácií a dokladov o vzdelaní nájdete na stránke Ministerstva školstva SR.