Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Po splnení podmienok má nárok na príplatok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Podmienky nároku na príplatok k prídavku na dieťa

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa má osoba, ktorej vznikol nárok na prídavok na dieťa a to vtedy, ak súčasne:

Uvedené podmienky musia spoločne spĺňať:

Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, podmienky u druhého rodiča sa neskúmajú.

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 12,14 EUR mesačne a táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

Podanie žiadosti

Nárok na prídavok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na Slovensku. Úrad vyplatí dávku aj spätne, od kedy boli splnené podmienky na jej priznanie, najviac však za 6 mesiacov.

K žiadosti je potrebné priložiť:

Zánik nároku 

Nárok na príplatok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.