Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. 

Kto má nárok? 

Po splnení podmienok má nárok na príplatokk prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa má osoba, ktorej vznikol nárok na prídavok na dieťa a to vtedy ak súčasne:

dôchodku (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, obdobnej dávky v inom členskom štáte )alebo  peňažného príspevku na opatrovanie

Uvedené podmienky musia spoločne  spĺňať:

Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, podmienky u druhého rodiča sa neskúmajú.

Koľko?

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 11,02 EUR a táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

Ako ho uplatniť?

Nárok na prídavok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na Slovensku. Úrad vyplatí dávku aj spätne, od kedy boli splnené podmienky na jej priznanie, najviac však za 6 mesiacov.

K žiadosti je potrebné priložiť:

Stiahnuť žiadosť o príplatok.

Zánik : 

Od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.