MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. 

Kto má nárok? 

Po splnení podmienok má nárok na príplatok prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa má osoba, ktorej vznikol nárok na prídavok na dieťa a to vtedy ak súčasne:

  • je poberateľom:

dôchodku (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, obdobnej dávky v inom členskom štáte )alebo  peňažného príspevku na opatrovanie

  • nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu
  • nebol mu priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok.

Uvedené podmienky musia spoločne  spĺňať:

  • rodič dieťaťa, ktorý poberá príspevok a
  • druhý rodič dieťaťa (resp. manžel rodiča dieťaťa, ktorý nie je rodičom)

Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, podmienky u druhého rodiča sa neskúmajú.

Koľko?

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 11,41 EUR a táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

Ako ho uplatniť?

Nárok na prídavok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na Slovensku. Úrad vyplatí dávku aj spätne, od kedy boli splnené podmienky na jej priznanie, najviac však za 6 mesiacov.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • prvotné rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku alebo o priznaní invalidného dôchodku alebo obdobné rozhodnutie z iného členského štátu
  • čestné vyhlásenie, že osoba nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť
  • potvrdenie o dennou štúdiu dieťaťa do 25 rokov veku

Stiahnuť žiadosť o príplatok.

Zánik : 

Od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príplatok k prídavku na dieťa