MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Po splnení podmienok má nárok na príplatok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Podmienky nároku na príplatok k prídavku na dieťa

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa má osoba, ktorej vznikol nárok na prídavok na dieťa a to vtedy, ak súčasne:

  • je poberateľom dôchodku (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, obdobnej dávky v inom členskom štáte) alebo peňažného príspevku na opatrovanie,
  • nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,
  • nebol priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok.

Uvedené podmienky musia spoločne spĺňať:

  • rodič dieťaťa, ktorý poberá prídavok a
  • druhý rodič dieťaťa (resp. manžel rodiča dieťaťa, ktorý nie je rodičom)

Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, podmienky u druhého rodiča sa neskúmajú.

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 30 EUR mesačne a táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

Podanie žiadosti

Nárok na prídavok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na Slovensku. Úrad vyplatí dávku aj spätne, od kedy boli splnené podmienky na jej priznanie, najviac však za 6 mesiacov.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • cestovný doklad
  • doklad o pobyte v SR
  • posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku alebo o priznaní invalidného dôchodku alebo obdobné rozhodnutie z iného členského štátu
  • potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení v SR - ak sa žiadateľ a dieťa zdržiavajú v štáte mimo EÚ/EHP/Švajčiarska.

Zánik nároku 

Nárok na príplatok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príplatok k prídavku na dieťa