MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je opakovaná štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa:

 • do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku, ak študuje dennou formou na strednej alebo vysokej škole, prípadne ak pre chorobu alebo úraz nemôže študovať alebo vykonávať zárobkovú činnosť,
 • ak je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Za nezaopatrené sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Podmienkami na uplatnenie nároku sú:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa a
 • trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Osobou oprávnenou uplatniť si nárok na prídavok je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, v prípade že nemá rodičov, má upravenú vyživovaciu povinnosť, uzavrelo manželstvo alebo jeho manželstvo zaniklo, alebo
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Nárok na prídavok nevznikne, ak:

 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení,
 • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo
 • sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ/EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Výška prídavku predstavuje sumu 60 EUR (rok 2024). Výška prídavku sa zvyšuje o 110 EUR za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do 1. ročníka základnej školy.

Nárok na prídavok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na Slovensku. Úrad vyplatí dávku aj spätne, od kedy boli splnené podmienky na jej priznanie, najviac však za 6 mesiacov.

K žiadosti o prídavok je potrebné priložiť:

 • rodný list dieťaťa
 • cestovný pas žiadateľa
 • doklad o pobyte žiadateľa 
 • potvrdenie základnej školy o plnení povinnej školskej dochádzky v školskom roku, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši 16. rok veku, za každý školský rok do jej skončenia a potvrdenie strednej alebo vysokej školy v zahraničí, ak sa dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o chorobe alebo o úraze dieťaťa, pre ktoré sa dieťa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie štúdiom ani vykonávať zárobkovú činnosť
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne, že žiadateľ je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike (iba v prípade, ak sa žiadateľ a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie)

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Prídavok na dieťa